Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

6 min

Martina Krylová, Bc.

12. 12. 2023

Dne 7. 12. 2023 vyšel ve Sbírce zákonů předpis č. 348/2023 – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2024.  

Pojďme se níže podívat na nejdůležitější změny. Pod každou změnou je výňatek z důvodové zprávy s odůvodněním, proč dochází ke změně.

  • Příloha č. 1 (Odpovědnostní třídění)

Odstraněna Kapitola 363 Nejvyšší stavební úřad a Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Z důvodové zprávy:

„Navrhované změny v odpovědnostním třídění rozpočtové skladby přinášejí zrušení rozpočtových kapitol. Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283/2021 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., který nabude účinnosti dne 1. ledna 2024, již nebude na rozdíl od dříve schváleného znění zřizovat Nejvyšší stavební úřad jako samostatnou rozpočtovou kapitolu. Zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře je avizováno usnesením vlády ČR č. 143 ze dne 22. února 2023, a to do konce roku 2023. Návrh zákona je projednáván pod číslem tisku 454 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a předpokládá taktéž nabytí účinnosti 1. ledna 2024.“

  • Příloha č. 2 (Druhové třídění)

Přidána položka 1220 – Příjem ze spotřební daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky

Z důvodové zprávy:

„Navrhovaná změna reaguje na novelu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela je obsažena ve vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Uvedený návrh novelizace na úrovni zákona přináší úpravu daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.“

 

Změny v podseskupení položek 138 Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her

Nově takto:

Podseskupení položek 138 – Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her

Položka 1381 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023

Položka 1382 – Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů

Položka 1383 – Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů

Položka 1385 – Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023

Položka 1386 – Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu

Položka 1387 – Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu

Položka 1388 – Příjem z daně z internetových hazardních her

Položka 1389 – Příjem z daně z hazardních her provozovaných bez povolení nebo ohlášení

Z důvodové zprávy:

„Navrhovaná změna se dotýká podseskupení položek 138 druhového třídění, kam plynou příjmy z daní z hazardních her. Navazuje na navrhovanou a aktuálně projednávanou změnu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, s předpokládanou účinností od 1. ledna 2024. Změna vyhlášky tedy navazuje na zákonnou úpravu daní z hazardních her a vymezení příjmů státního rozpočtu. Nově nebude třeba rozlišovat mezi příjmem daně z technických a ostatních hazardních her. Zavádí se nový příjem z daně z internetových hazardních her, který bude výlučným příjmem státního rozpočtu. Zřizují se proto nově celkem čtyři položky pro nové druhy příjmů, podle úpravy od účinnosti novelizovaného znění zákona od roku 2024. Zůstávají ovšem zatím zachovány rozpočtové položky 1381 a 1385, protože na ně mohou ještě v dalších letech plynout příjmy z daní za dřívější zdaňovací období, nejpozději však za zdaňovací období do konce roku 2023; v souvislosti s tím byl upraven i název těchto položek. Totéž se týká i dvou položek určených pro již zrušené odvody (položky č. 1382 a 1383), na kterých jsou stále evidovány příjmy do státního rozpočtu. Navrhuje se však zrušit položku 1384 – Příjem ze zrušeného odvodu za státní dozor, kam už žádné příjmy neplynou.   

Položky 1381 a 1385 zůstanou pro evidenci příjmů z daní z hazardních her do zdaňovacího období roku 2023. Příjmy z daní za rok 2023 se v roce 2024 budou tedy zařazovat na položky podle původní úpravy účinné v roce 2023.

Položky 1386, 1387, 1388 a 1389 pak budou zřízeny pro daňové příjmy od zdaňovacího období 2024. Časová působnost položek bude blíže vysvětlena v metodickém pokynu k rozpočtové skladbě.“

Změna v názvu položky 1612 – Příjem z pojistného od zaměstnanců

Nově: Položka 1612 – Příjem z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnanců

Z důvodové zprávy:

„V názvu položky 1612 se opětovně vkládá bližší identifikace rozpočtového příjmu, a sice příjmu z pojistného na důchodové pojištění od zaměstnanců. Tato slova byla již dříve vypuštěna z názvu položky ještě v době účinnosti předcházející vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a to koncem roku 2020, kdy v souladu s tehdejší zákonnou úpravou byl od zaměstnanců inkasován jen jeden druh příjmu z pojistného, a tak nebylo nezbytné jej blíže identifikovat. Nyní však přichází změna spolu s konsolidací veřejných rozpočtů, kdy se nově zavádí institut pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnanců (souvisí se zaváděnou příjmovou položkou 1615).“

Přidána položka 1615 – Příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnanců

Z důvodové zprávy:

„Vkládá se nová příjmová položka 1615 pro příjem z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnanců. Tento druh příjmů bude do právního řádu zaveden navrhovaným zákonem o konsolidaci veřejných rozpočtů s účinností od 1. ledna 2024.“

Odstraněna položka 2513 – Podíl na dani z přidané hodnoty ze služeb

Z důvodové zprávy:

„Dochází ke zrušení příjmové položky 2513, jejíž dočasná aplikace skončila zdaňovacím obdobím 2018 a není pravděpodobné, že by z právního důvodu upraveného touto položkou státní rozpočet ještě inkasoval nějaké příjmy v budoucnu. Jednalo se o příjmy podle článku 46 odst. 3 nařízení Rady (EU) č. 904/2010, o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty, a to konkrétně o příjmy z daně z přidané hodnoty, kterou v České republice platili poskytovatelé telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronických služeb, avšak pouze za zdaňovací období 2015 až 2018.“

Odstraněna položka 5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

Z důvodové zprávy:

„Dochází ke zrušení samostatné rozpočtové položky 5424 pro evidenci výdajů na náhrady mezd a platů, které jsou placeny zaměstnancům v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti ze strany zaměstnavatelů. Nově bude toto peněžní plnění vypláceno zaměstnancům z rozpočtových položek odpovídajících výdajům na platy a ostatní platby za provedenou práci (třída 5 – Běžné výdaje, seskupení položek 50 – Platy a obdobné a související výdaje). V návaznosti na zrušení položky 5424 bude aktualizován metodický pokyn k postupu podle vyhlášky o rozpočtové skladbě tak, aby byl text pokynu s platným a účinným zněním vyhlášky v souladu.“

  • Příloha č. 7 (Doplňkové třídění)

 

Změna názvu Dílčího průřezového ukazatele 34 – Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

Nově: Dílčí průřezový ukazatel 34 – Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona

Z důvodové zprávy:

„Jedná se o legislativně-technickou úpravu v názvu dílčího průřezového ukazatele, odkaz na jiný právní předpis je dán do souladu s požadavkem v čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády.“

Odstranění Dílčího průřezového ukazatele 35 – Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství

Z důvodové zprávy:

„Dochází ke zrušení průřezového ukazatele, protože v praxi není využíván a ani není v současnosti v systému státní pokladny algoritmizován.“

Odstranění Dílčího průřezového ukazatele 36 – Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně

Z důvodové zprávy:

„Dochází ke zrušení průřezového ukazatele, který již nemá v současnosti reálné využití, protože se vztahuje na vypořádání vratek přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995.“

 

V důvodové zprávě byla zmíněna aktualizace Pokynu k postupu podle vyhlášky o rozpočtové skladbě, prozatím je na stránkách Ministerstva financí dostupný pokyn ve verzi od 1. 1. 2023. Budeme dál sledovat a o aktualizaci informovat zde na metodickém portále.

 

Odkazy:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

https://www.odok.cz/portal/veklep/material/KORNCTPCKT05/