Novela zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

2 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

3. 1. 2024

Neméně důležitou součástí konsolidačního balíčku je také úprava zákona č. 23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Novela tento zákon aktualizuje a přináší úpravu pravidel hlavně pro veřejné instituce.

Kromě dalších formálních změn  obsahuje novela také dvě zásadní úpravy.

Úprava § 5 odst. 3, jehož původní znění vyžadovalo prezentovat návrh rozpočtu ve třech sloupcích:

  • Informace o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok
  • Informaci o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu
  • A dále očekáváné nebo skutečné plnění rozpočtu za předcházející rok

Tyto tři sloupce poskytovaly komplexní přehled o finančním stavu a vývoji financí. Nicméně, schválená  novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, přináší důležitou změnu v tomto ohledu.

Z důvodu snížení administrativní zátěže a efektivnějšího využití dostupných informačních zdrojů novela stanoví výjimku pro veřejné instituce, které budou nyní zveřejňovat pouze informace o návrhu rozpočtu. To znamená, že součástí návrhu rozpočtu na aktuální rok, již nebude pravidelně zveřejňována informace o schváleném rozpočtu za předcházející rok a očekávaném nebo skutečném plnění za předcházející rok. Je důležité poznamenat, že i přes tuto změnu budou informace o schváleném rozpočtu a plnění rozpočtu za předcházející rok přístupné široké veřejnosti prostřednictvím specializovaného informačního portálu Ministerstva financí MONITOR (monitor.statnipokladna.cz). Tento krok směřuje k větší dostupnosti finančních dat pro veřejnost a zároveň umožňuje úředníkům efektivněji spravovat a monitorovat veřejné finance.

Veřejnou institucí, na kterou se předmětná výjimka ze zveřejňovaných informací bude vztahovat, je územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, organizační složka státu, státní fond a státní příspěvková organizace.

Další  úprava v § 17 odst. 5, představuje změnu v kontextu vyčíslení skutečného dluhu územního samosprávného celku v rámci fiskálního pravidla. Tato změna se týká rozšíření definice dluhu, který bude zahrnovat i ostatní dlouhodobé závazky, jejichž stavy jsou evidovány na syntetickém účtu 459, jak je to vymezeno vyhláškou č. 410/2009 Sb. Zahrnutí ostatních dlouhodobých závazků na syntetickém účtu 459 do definice dluhu znamená, že územní samosprávné celky budou povinny zahrnout tyto závazky do celkového hodnocení svého zadlužení. To umožní poskytnout komplexnější a přesnější obraz o finanční situaci institucí.