Osvobození knih od DPH

DPH

3 min

Ludmila Matějková, Ing.

5. 1. 2024

V poslední době se na nás obracíte s problematikou osvobození knih od daně, proto jsme připravili na toto téma krátký článek.  Knihy byly od 1. 1. 2024 zahrnuty mezi plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „konsolidační zákon“).

V důvodové zprávě ke konsolidačnímu zákonu jsou knihy definovány následovně:

„Knihou se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí kniha, obrázková kniha, předloha ke kreslení, omalovánka, brožura, hudebnina nebo kartografický výrobek, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud se jedná o zboží, které je uvedeno pod kódem nomenklatury celního sazebníku v čísle 4901, 4903 až 4905, 4911 nebo 8523. Zároveň množství reklamy na tomto zboží nesmí přesahovat více než 50 % jeho obsahu a toto zboží nesmí sestávat výlučně nebo převážně z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.“

Osvobození od daně se vztahuje také na poskytnutí služeb obdobných dodání knih (více viz důvodová zpráva k bodu 24 -  §71i, odst. 2).

Zákon  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“) rozlišuje dva druhy osvobozených plnění – s nárokem na odpočet daně a bez nároku na odpočet daně. Společné mají oba typy to, že uskutečněná plnění jsou osvobozená, tedy že fakturujeme (výstup) bez DPH.

Zásadní rozdíl mezi nimi ovšem spočívá u vstupů, tedy přijatých plnění. U přijatých plnění vztahujících se k osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně nemáme nárok na uplatnění odpočtu DPH. Naopak u přijatých plnění vztahujícím se k osvobozeným plněním s nárokem na odpočet daně si můžeme uplatnit odpočet v souladu se zákonem. Může se tedy stát, že u plnění s nárokem na odpočet daně si daň u vstupů nebudeme uplatňovat vůbec, uplatníme daň na vstupu v plné výši, uplatníme nárok na odpočet daně v poměrné výši nebo pouze v krácené výši.

 

Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně jsou definované v ZDPH v § 51 a násl., plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně nalezneme v § 63 a násl. ZDPH. Konkrétně knihy patří mezi plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně a ZDPH se jimi zabývá v § 71i. Následující obrázek znázorňuje rozdělení plnění osvobozených od daně.

Zatímco uskutečněná plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně jsou v daňovém přiznání vykazována vždy na ř. 50, v případě uskutečněných plnění osvobozených s nárokem na odpočet daně se tato plnění mohou vykazovat na ř. 20, 22, 23 (viz § 64, odst. 2 ZDPH) nebo 26. Dodání knih se vykáže na ř. 26 daňového přiznání, k vykázání v IS GINIS se využívá záznamová jednotka 226.

kontrolním hlášení se plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně ani s nárokem na odpočet daně nevykazují (vyjma údajů vztahujících se k uskutečněným plněním ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92, které se podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2 uvádějí do části A.3. kontrolního hlášení).

Od 1. 1. 2024 je účinná rovněž vyhláška č. 368/2023 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024. V rámci této vyhlášky došlo mj. ke změně přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolního hlášení.

 

Zdroje:

[1] Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění

[2] Zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

[3] Důvodová zpráva k zákonu č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

[4] Vyhláška č. 368/2023 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024