Novela stávajícího zákona o účetnictví platná od 1. 1. 2024

Účetnictví

3 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

31. 1. 2024

Součástí konsolidačního balíčku je novela stávajícího zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví s účinností od 1. 1. 2024, ta přináší tři opatření, které byly původně součástí návrhu nového zákona o účetnictví. Z důvodu pozdější realizace nového zákona o účetnictví jsou už nyní obsahem doplňované novely stávajícího zákona o účetnictví. Tyto opatření představují implementaci dvou evropských směrnic, které měly být původně implementovány novým zákonem o účetnictví. Doplnění těchto témat je nezbytné z důvodu zajištění včasné implementace, ke které by jinak nedošlo. Nutno zmínit, že navrhovaná opatření se větší míře nedotknou vybraných účetních jednotek.

Schválené změny:

  • Zavedení konceptu funkční měny umožní účetním jednotkám vedení účetnictví v jiné než české měně. Funkční měnou může být nejen česká měna, ale i euro, americký dolar nebo britská libra. Tyto měny ale musí splňovat definiční znaky tzv. funkční měny účetní jednotky. V této měně by bylo účetním jednotkám umožněno také vypočíst a zaplatit daň z příjmů. Zavedení konceptu funkční měny si vyžádá i úpravu daňových zákonů.

 

Se zavedením konceptu funkční měny je nezbytné zmínit, jaká měna se pak považuje za cizí měnu. Cizí měnu je nutné chápat jako jakoukoliv měnu, která není měnou účetnictví účetní jednotky. Tudíž z pohledu účetní jednotky, která vede účetnictví v eurech, bude cizí měnou jakákoliv jiná měna, tedy i česká měna.

 

  • Dále se zavádí dvě nové účetní zprávy, tj. zpráva o daních z příjmů a zpráva o udržitelnosti.  Ve zprávě o udržitelnosti budou účetní jednotky podávat informace o klíčových nehmotných zdrojích, na kterých zásadně závisí jejich obchodní model a které jsou zdrojem tvorby hodnoty. Zato náležitosti zprávy o daních z příjmů jsou přesně nadefinovány navrhovanou novelou zákona. Nové zprávy byly zavedeny v souvislosti s normami EU a týkají se pouze obchodních společností za splnění určitých podmínek.

 

  • Další změna se týká pojmu roční úhrn čistého obratu uvedeném v § 1d zákona. Dochází k rozdělení pojmu na „čistý obrat“ a „roční úhrn čistého obratu“. Úprava stávajícího stavu definice spočívá s uvedením do souladu s normami EU. Nově se už nevychází z celkové výše všech výnosů, ale pouze z výnosů z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb. Pojem čistý obrat znamená skutečný obrat, který účetní jednotka dosáhla za účetní období a jeho výše bude tedy záležet i na tom, jak dlouhé účetní období je. Roční úhrn čistého obratu se potom získá tak, že se čistý obrat přepočítá poměrně na 12měsíční období. Tento pojem se používá i v dalších ustanoveních, např. pro účely stanovení kategorie účetních jednotek, ověřování účetní závěrky auditorem nebo stanovení povinnosti sestavovat další zprávy dle tohoto zákona. Úprava definice pojmu se dotkne také vybraných účetních jednotek.

 

Definice uvedená v §1d odst. 2 v návrhu novely stávajícího zákona o účetnictví:

„Čistým obratem se pro účely účetnictví rozumí výše výnosů z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb za účetní období. Ročním úhrnem čistého obratu se pro účely účetnictví rozumí čistý obrat vydělený počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobený 12“

 

Zdroj: Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice včetně paragrafového znění | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)