Novela č. 469/2023 Sb. platná od 1.1.2024 obsahující také změnu zákona o DPH

2 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

6. 2. 2024

Jedna z novel zákona o dani z přidané hodnoty platných od 1. 1. 2024 zasahuje do stanovení okamžiku vzniku daňové povinnosti v případě dodání elektřiny, plynu, tepla, chladu, sdílení elektřiny nebo poskytnutí související služby v elektroenergetice, související služby v plynárenství nebo jiné služby poskytované za podmínek stanovených energetickým zákonem (dodávky energií).

Podle směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH mohou členské státy určit, že daňová povinnost vzniká vystavením faktury nebo uplynutím lhůty pro její vystavení. Tato možnost je využívána zejména v případě dodávek elektřiny, plynu a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství.

Navrhovaná úprava § 21 odst. 4 zákona o DPH reaguje na dopady rozšiřování průběhových měření na předávání údajů pro vyúčtování dodávek energií.

Novela si klade za cíl upravit okamžik vzniku daňové povinnosti ve vztahu k dodávkám elektřiny, plynu a tepelné energie (dodávky energií), což se projevuje rozdělením pravidel pro určení dne uskutečnění zdanitelného plnění do více odstavců.  Oblast tepla, elektřiny, plynu (viz § 21 odst.4 písm. b) 1.) od dodávek vody, odstranění odpadních vod (viz § 21 odst.4 písm. b) 2.) a poskytnutí služeb elektronických komunikací (viz § 21 odst.4 písm. b) 3.).

Změna v § 21 odst. 4 písm. b) u dodávek energií má za úkol spojit okamžik zdanitelného plnění s vystavením vyúčtování. I přesto, že zákon stanoví povinnost vystavení vyúčtování v některých případech, zachovává stávající pravidla pro určení dne zjištění skutečné spotřeby energie.

U dodávek vody a odstranění odpadních vod novela zachovává stávající režim, což znamená, že okamžik zdanitelného plnění zůstává spojen s dnem zjištění skutečné spotřeby.  

Podobným způsobem zůstává zachováno stávající pravidlo určení dne zjištění rozsahu pro poskytování služeb elektronických komunikací.

Pravidlo týkající se okamžiku odečtu z měřícího zařízení je po novele zcela vynecháno.