Konsolidace u ÚSC – použití záznamových jednotek

3 min

Martina Krylová, Bc.

13. 2. 2024

Konsolidační třídění příjmů a výdajů je upraveno v § 13 a § 14 vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě takto:

Konsolidační třídění příjmů a výdajů

§ 13

(1) Konsolidační hledisko se uplatní u převodů příjmů nebo výdajů uvnitř soustavy rozpočtů.

(2) Převodem uvnitř soustavy rozpočtů se rozumí

a) přijetí peněžních prostředků vydaných jiným rozpočtem,

b) výdaj rozpočtu, kterým je

1. převod mezi rozpočty, nebo

2. převod uvnitř jednoho rozpočtu.

(3) Převody mezi rozpočty podle odstavce 2 se tímto způsobem třídí v případě, že tato skutečnost není vyjádřena již v druhovém třídění, a jestliže toto třídění je potřebné k vykazování souhrnných údajů o příjmech a výdajích dvou nebo více rozpočtů.

(4) Příjmy a výdaje podle odstavců 2 a 3 se třídí podle stupňů konsolidace.

(5) Stupněm konsolidace se pro účely této vyhlášky rozumí okruh rozpočtů, mezi nimiž probíhají peněžní převody, představující na jedné straně výdaje těchto rozpočtů a na druhé straně jejich příjmy, určené podle toho, jak se údaje o těchto příjmech a výdajích sumarizují.

§ 14

(1) Při třídění příjmů a výdajů z hlediska konsolidačního se příjmy a výdaje třídí na záznamové jednotky.

(2) Čísla záznamových jednotek jsou třímístná.

(3) Záznamové jednotky a jejich čísla jsou uvedeny v konsolidačním třídění rozpočtové skladby v příloze č. 4  k této vyhlášce.“

Vyhláškač. 5/2014 Sb., o způsobu, termínek a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, konkrétně potom příloha č. 6 upravující rozsah a způsob sestavení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12M), uvádí, že se konsolidace peněžních operací provádí jednak na úrovni vykazující jednotky (této problematice jsme se věnovali v nedávno zveřejněném článku Konsolidace u ÚSC – na úrovni účetní jednotky) a potom, citujeme: 

"na úrovni okresu, kraje a státu celkem, která je obsažena v příslušném sumáři finančního výkazu pro hodnocení rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a je provedena zpracovateli sumářů finančních výkazů; pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4193, 4194, 4421, 4422, 4423 a 4424 (tj. ZJ 024 až 029, 035 a 036) a financování.“

Rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování, stejně tak jako úhrny záznamových jednotek (024 až 029, 035 a 036) se uvádějí v části IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace výše zmiňovaného výkazu (vybrané záznamové jednotky jsou potom uváděné v části VII.).

U peněžních převodů mezi rozpočty, které probíhají na úrovni okresů nebo jednotlivých krajů, se tedy kromě příslušné položky uvádí i záznamová jednotka. Při volbě záznamových jednotek uváděných v příloze č. 4 vyhlášky o rozpočtové skladbě z pohledu ÚSC záleží na tom, jestli se jedná o převod mezi okresy (v rámci stejného kraje) nebo mezi jednotlivými kraji, a také, jestli se jedná o příjem nebo výdaj.

 

Přehled záznamových jednotek a příslušných položek druhového třídění rozpočtové skladby uvádíme v následující tabulce:

Zdroje:

Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí

Vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě