Připravovaná novela DPH s účinností od 1. 1. 2025 – oprava základu daně

5 min

Ludmila Matějková, Ing.

27. 3. 2024

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo dne 2. února 2024 pod č.j. MF-36861/2023/32-5 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „NZDPH“). NZDPH obsahuje transpozice směrnice Rady EU 2020/285 ze dne 18. 2. 2020, transpozice směrnice Rady EU 2022/542 ze dne 5. 4. 2022 a dále by měl reagovat na zkušenosti vyplývající z praxe a judikatury, které by v konečném efektu měly zjm. zefektivnit proces správy DPH a zvýšit právní jistotu dotčených subjektů. Plánovaná účinnost NZDPH je od 1. 1. 2025.

Jedná se o poměrně rozsáhlý materiál, proto se v tomto článku zaměříme jen na některé z řešených problematik. Dále považuji za důležité upozornit, že se nemusí jednat o finální podobu, neboť materiál je zatím ve stavu ukončeného připomínkového řízení. 

 

OPRAVA ZÁKLADU DANĚ

Ustanovení § 42 ZDPH obsahuje základní principy opravy základu daně, ustanovení vychází z implementace čl. 90 směrnice Rady.

V odstavci 1 aktuálně platného ZDPH je uveden výčet případů vyplývajících ze standardních odběratelsko-dodavatelských vztahů, kdy je plátce povinen provést opravu základu daně. NZDPH přeformuloval tento odstavec, přičemž vycházel z konceptu, že v souladu s čl. 90 směrnice Rady je nezbytné opravy základu daně navázat na změnu výše úplaty, tedy na změnu základu daně dle § 36, odst. 1 ZDPH. Písmeno f) původního znění ZDPH byl přesunut pod písmeno a) NZDPH, písmena b), d) a e) původního znění ZDPH byla vypuštěna pro nadbytečnost, bod c) původního znění ZDPH byl přesunut pod písmeno b) NZDPH.

Úprava § 42, odst. 2 NZDPH je formálního charakteru, reaguje na vypuštění odkazu na odst. 1, písm. f) původního ZDPH a dochází k rozšíření omezení při opravě základu daně nejen z důvodu reorganizace, ale také z důvodu preventivní restrukturalizace, pokud plnění není jako pohledávka zahrnuto do schváleného restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě preventivní restrukturalizace.

V připomínkovém řízení bylo u § 42, odst. 2, písm. b) NZDPH navrhnuto doplnění, že touto úpravou došlo k vyjasnění účelu tohoto ustanovení bez faktické změny, tedy vyvrácení závěru, že v případě reorganizace nebo restrukturalizace nešlo provést opravu základu daně podle §42, odst. 1, písm. f) ZDPH, pokud pohledávka nebyla zahrnuta v restrukturalizačním plánu nebo reorganizačním plánu.

Úprava § 42, odst. 7 NZDPH má novou strukturu, která vychází z nově koncipovaného ustanovení § 42, odst. 1 NZDPH. Obsahově zůstaly principy použití sazby daně i kurzu pro přepočet cizí měny na českou zachovány.

V § 42, odst. 8 ZDPH došlo k opravě lhůty pro opravu daně, která byla prodloužena z původních 3 let na sedm kalendářních roků bezprostředně následujících po kalendářním roku, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění.

V rámci připomínek bylo požadováno, aby se lhůta 7 let aplikovala na opravy základu daně u plnění, jejichž původní plnění bylo uskutečněno po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 42, odst. 9 - 10 ZDPH

§ 42, odst. 9 ZDPH se zabývá případy, kdy lhůta pro opravu daně neběží, přičemž je nezbytné, aby bylo vedeno soudní, rozhodčí nebo jiné řízení. Nevychází tedy z běžných obchodních vztahů, proto z důvodu zjednodušení byl vypuštěn a byl nahrazen jednotnou prodlouženou lhůtou v § 42, odst. 9 NZDPH, kdy díky jejímu navázání na celý kalendářní rok je tak všem dodavatelům zajištěna minimální lhůta 7 let (pokud by se plnění uskutečnilo v lednu, pak se bude blížit 8 letům) pro opravu základu daně. Došlo tedy ke zrušení původního odstavce 9 ZDPH, původní odstavec 10 byl přečíslován na 9 a došlo v něm k výše uvedené úpravě.

Došlo k rovněž k úpravě § 42, odst. 12 ZDPH (v návrhu jde o odstavec 11 z důvodu přečíslování v důsledku zrušení původního odstavce 9 ZDPH). V novele dochází k vypuštění opravy základu daně při dodání zboží do jiného členského státu, poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku, dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, režimu přenesení daňové povinnosti a při vývozu zboží, neboť způsob provedení opravy u těchto plnění je již v současnosti nebo nově upraveno v jiných ustanoveních zákona.

OPRAVA ZÁKLADU DANĚ OSOBOU POVINNOU K DANI, KTERÁ JIŽ NENÍ PLÁTCEM NEBO IDENTIFIKOVANOU OSOBOU

NZDPH vkládá nový § 42a - Oprava základu daně osobou povinnou k dani, která již není plátcem nebo identifikovanou osobou. Toto nové ustanovení by mělo zavést povinnost provést opravu základu daně i v případě, že v době běhu lhůty pro opravu základu daně již osoba povinná k dani není plátcem daně ani identifikovanou osobou. Snížení základu DPH nelze totiž vázat na podmínku, aby byl kupující ke dni dodání zboží nebo poskytnutí služby  registrován jako osoba povinná k DPH a aby i dodavatel byl ke dni předcházejícímu dni podání opravného daňového přiznání stále registrován jako osoba povinná k DPH. „Zároveň je stanovena lhůta, do kdy osoba povinná k dani provede opravu základu daně. Dále je stanoveno, že osobě povinné k dani nevzniká povinnost uhradit úrok z prodlení ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace do posledního dne lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání s vykázanou opravou základu daně. Z důvodu právní jistoty se uvádí, že oprava základu daně osobou povinnou k dani se nezahrne do výpočtu koeficientu podle § 76 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty. Rovněž tato částka nemůže mít vliv ani na výši obratu platného v kalendářním roce zrušení registrace.“