Obchodní majetek

5 min

Ludmila Matějková, Ing.

10. 7. 2024

Už několikrát nám přišel dotaz na povinnost uvádět obchodní majetek v daňovém přiznání. Proto jsme se rozhodli tuto problematiku v rámci tohoto článku vysvětlit.

Obchodní majetek je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jako „ZDPH“) uveden v § 4, odst. 4, písm. c), d) a e):

c) obchodním majetkem majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností,

d) dlouhodobým majetkem obchodní majetek, který je

1. hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů; hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele,

2. odpisovaným nehmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví,

3. pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle právních předpisů upravujících účetnictví; pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho uživatele, se pro účely daně z přidané hodnoty považuje za dlouhodobý majetek uživatele, nebo

4. technickým zhodnocením podle zákona upravujícího daně z příjmů v případě technického zhodnocení hmotného majetku, nebo technickým zhodnocením podle právních předpisů upravujících účetnictví v případě technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku,

e) dlouhodobým majetkem vytvořeným vlastní činností dlouhodobý majetek, který plátce v rámci svých ekonomických činností vyrobil, postavil nebo jinak vytvořil; technické zhodnocení podle písmene d) bodu 4 se považuje za samostatný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností,

 

Co je ekonomickou činností je uvedeno v § 5, odst. 3 ZDPH:

 

(3) Ekonomickou činností se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a výkonu svobodných a jiných obdobných povolání podle jiných právních předpisů, za účelem získávání pravidelného příjmu. Za ekonomickou činnost se považuje zejména činnost spočívající ve využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání pravidelného příjmu. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti.

 

Na obchodní majetek se vztahuje povinnost o tomto majetku vést evidenci nebo o něm účtovat, tuto povinnost nalezneme v § 100, odst. 3, písm. a) ZDPH. Judikatura Soudního dvora EU říká, že osoba povinná k dani je oprávněna určit, jaké majetkové hodnoty a případně v jaké části, zařadí do svého obchodního majetku. Zde je ještě důležité si uvědomit, že ZDPH a zákona o daních z příjmů vymezují obchodní majetek odlišně. Zjednodušeně lze říci, že do obchodního majetku dle zákona o daních z příjmů vkládáte na základě svého rozhodnutí, ale podle ZDPH nemáte možnost rozhodnout, pokud slouží k ekonomické činnosti, jedná se o obchodní majetek. Nejlepší je to vysvětlit na příkladu. Vezměte si např. podnikatele, plátce DPH, jehož předmětem činnosti je pohostinská činnost, např. cateringová společnost. Výrobnu má v najatých prostorách, k činnosti dál využívá chladící vůz. Zároveň má tento podnikatel v osobním vlastnictví byt, který pronajímá. Zatímco pro účely zákona o daních z příjmů má v obchodním majetku vybavení výrobny a chladící vůz, pro účely ZDPH je obchodním majetkem jak vybavení výrobny a chladící vůz, tak soukromý byt. Nájem ze soukromého bytu je ekonomickou činností a bude uveden na ř. 50 DAP – Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

 

Pokud tedy pořídíte majetek nebo vytvoříte majetek vlastní činností, který slouží k ekonomické činnosti, musí být vykázán na řádku 47 daňového přiznání, a to v zdaňovacím období, kdy je zařazen do užívání, případně za první zdaňovací období registrace. Na řádek 47 se přitom neuvádějí dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností. Nově od začátku roku 2024 (viz článek na Metodickém portálu Změny v DPH od 1. 1. 2024 – konsolidační balíček) je upravená maximální výše odpočtu u osobního automobilu, v tomto případě se základ pak vykáže v plné výši a daň na vstupu je limitována v maximální výši 420000 Kč. Pokud je nárok na odpočet uplatněn v poměrné výši dle § 75 ZDPH, uvede se v poměrné výši.

V současnosti je připravovaná rozsáhlá novela ZDPH s předpokládanou účinností od 1. 1. 2025, v níž je mj. upraven i § 100 ZDPH týkající se evidence pro účely DPH. Současné znění tohoto paragrafu vyžaduje v 3. odstavci sledovat v rámci evidence pro účely DPH přehled obchodního majetku. Připravovaná novela upřesňuje požadavky na sledování obchodního majetku, a sice plátce bude povinen vést v rámci evidence minimálně následující údaje o obchodním majetku:

  • označení obchodního majetku
  • den, kdy se majetková hodnota stala obchodním majetkem
  • v jakém rozsahu se stala obchodním majetkem.

Současná podoba zákona ani jeho novela nestanovuje formu vedení evidence pro účely DPH.

IS GINIS je vykazování DPH součástí účetní věty. V aktuální Metodice pro vedení evidence a účtování o dani z přidané hodnoty jsou uvedeny závazné analytiky a záznamové jednotky, pomocí kterých bude dané plnění správně uvedeno v daňovém přiznání a dalších výstupech s DPH souvisejících. Obchodní majetek se vykazuje v daňovém přiznání prostřednictvím zaúčtování pomocným účtem 734 – Pomocný SU pro vypočítání daňového přiznání DPH. Analytika je shodná jako o účtu 343 – Daň z přidané hodnoty:

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4, odst. 4, písm. d) a e) ZDPH – obě sazby – odpočet v plné výši – vedlejší hospodářská činnost

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4, odst. 4, písm. d) a e) ZDPH – obě sazby – odpočet v poměrné výši (§ 75 ZDPH) – vedlejší hospodářská činnost

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4, odst. 4, písm. d) a e) ZDPH – obě sazby – odpočet v krácené výši (§ 76 ZDPH) – vedlejší hospodářská činnost

Do kontrolního hlášení vykázané údaje na ř. 47, tedy se záznamovou jednotkou 247, nevstupují.

 

Zdroje:

  1. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
  2. Přiznání k dani z přidané hodnoty (aktuální tiskopis)
  3. Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty
  4. Metodika vedení evidence a účtování o dani z přidané hodnoty
  5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů