Jaký je rozdíl mezi pojmy účetní závěrka a účetní uzávěrka?

13.1.2019

1 min

Pojem účetní závěrka odkazuje k § 18 zákona 563/1991 Sb. a představuje proces tvorby účetních výkazů dle tohoto zákona. Účetní závěrka zahrnuje tyto výkazy: 

  • Rozvaha,
  • Výkaz zisku a ztráty,
  • Příloha k účetní závěrce a
  • ve vyjmenovaných případech i Přehled o změnách vlastního kapitálu a Přehled o peněžních tocích.

Pojem účetní uzávěrka se vztahuje k § 17 zákona 563/1991 Sb. a představuje proces uzavření celého účetnictví za dané účetní období, zejména spočívá ve zjištění výsledku hospodaření a uzavření účetních knih.