Musí vybrané účetní jednotky v rámci účetní závěrky vždy sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu?

Účetní výkazy

Zdeněk Tišl, Ing.

20.9.2021

1 min

Dle § 18 zákona o účetnictví vždy účetní závěrku tvoří

a) rozvaha (bilance),

b) výkaz zisku a ztráty,

c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b), zejména naplněním § 7 odst. 3 až 5 a § 19 odst. 5 a 6.

Dále vybrané účetní jednotky mají povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející období (tj. za obě období) splní obě hodnoty uvedené v § 20 odst. 1 písm. c) bodech 1 a 2, tj.

1. Aktiva celkem 40 000 000 Kčaktivy celkem se rozumí úhrn aktiv zjištěný z rozvahy = netto aktiva

2. Roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kčročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobená 12

Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky je součástí prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.