Zákon o dani z příjmů – novela účinná od 1.1.2021

2 min

Ludmila Matějková, Ing.

3. 11. 2020

Dne 25. září 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č . 386/2020 - Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela obsahuje změny související se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí (zrušena k 26.9.2020) a mění, případně ruší, další související právní předpisy, mezi nimiž je i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Níže uvádíme nejvýznamnější změny z novely vyplývající.

V § 4 odstavci 1 písmene b) byla upravena doba osvobození od daně (tzv. časový test pro osvobození příjmů) mezi nabytím vlastnického práva a prodejem nemovitých věcí z pěti let na deset. Bod 2.2.1. Důvodové zprávy (dostupné na https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=866&CT1=0) uvádí, že se prodloužení časového testu nedotkne poplatníků, kteří nabyli1) nemovitost před 1. lednem 2021. Prodloužení časového testu se dle § 4 odstavce 1 písmene a) nadále nedotkne osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí, které slouží jako bydliště prodávajícího. V § 4 odst. 1 písm. a) došlo pouze k nahrazení slova „uspokojení“ za slovo „obstarání“.

1) U nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí se jedná o den, ke kterému vznikly právní účinky vkladu do katastru nemovitostí, tzn. den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

V § 15 odstavci 4 byla snížena úhrnná částka úroků z úvěru na financování bytové potřeby z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. V bodě 2.2.2. důvodové zprávy je uvedeno, že změna se bude týkat až poplatníků, kteří si obstarají bytovou potřebu na úvěr od 1. ledna 2022. Pro bytové potřeby, které budou pořízeny před tímto datem, tj. před 1. lednem 2022, bude platit dosavadní právní úprava.

Vláda projednává rovněž další návrhy, které se dotýkají zákona o dani z příjmů, tyto však dosud nebyly schváleny. Z návrhů, které se dotknou veřejného sektoru se jedná zjm. o zrušení superhrubé mzdy, případně poskytování stravovacího paušálu. O případných novinkách v zákoně o dani z příjmů vás budeme včas informovat.

Zdroje:

  1. Zákon č. 386/2020 - Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=386/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy 

  2. Sněmovní tisk 866/0, část č. 1/4 Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=866&CT1=0