Vyhlášení zákona č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech ve Sbírce zákonů

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

2. 12. 2020

Dne 27.11.2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předpis má dělenou účinnost, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou čl. I bodu 26, který nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, a čl. I bodů 43, 44 a 48, čl. II bodů 5 a 7 a části šesté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021. Na níže uvedených odkazech naleznete aktuální znění zákona č. 484/2020 Sb. a důvodovou zprávu (příloha materiál).

Zdroje:

  1. https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=484/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
  2. https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB8PM3P5G