• Podpora
  • Metodický portál
  • Novinky
  • Novela vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

Novela vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

Účetnictví Mzdy

2 min

Ludmila Matějková, Ing.

28. 4. 2021

Dne 20.4.2021 vyšla ve Sbírce zákonů v částce č. 67 pod číslem 165/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 21.04.2021. Tato novela vyjma formálních úprav (např. nahrazení pojmu závodní stravování pojmem stravování, zařízení závodního stravování nahrazeno stravovacím zařízením apod.) obsahuje úpravu týkající se poskytování stravenkového paušálu v příspěvkových organizacích, které jsou zřízeny územními samosprávnými celky. Toto ustanovení nalezneme v § 6a odstavcích 2 a 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb.:

§ 6a - Společná ustanovení

(1) Je-li stravování zabezpečováno ve vlastním stravovacím zařízení podle § 2 a 3 nebo podle § 6 odst. 1, nemůže organizace současně zabezpečovat stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby podle § 4 a 5, s výjimkami uvedenými v odstavci 2.

(2) Je-li stravování zabezpečováno ve vlastním stravovacím zařízení, je možné zabezpečit stravování prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby pouze zaměstnanci uvedenému v § 3 odst. 3,

a) kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu zaměstnance musí být organizaci doložen písemným lékařským potvrzením s doporučeným typem stravování, vystaveným příslušným odborným lékařem,

b) který na základě rozhodnutí organizace vykonává v pracovní době práci pro organizaci mimo pracoviště organizace na jiném dohodnutém místě6),

c) pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy je vlastní stravovací zařízení uzavřeno, nebo

d) pokud jde o období, kdy je vlastní stravovací zařízení mimo provoz.

(3) V případech uvedených v odstavci 2 může organizace zaměstnancům místo zabezpečení stravování podle § 4 a 5 poskytovat peněžitý příspěvek na stravování podle § 33b odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pokud organizace rozhodne, že v případech uvedených v odstavci 2 bude zabezpečovat zaměstnancům stravování podle § 4 a 5, nebo rozhodne, že bude v těchto případech zaměstnancům poskytovat peněžitý příspěvek na stravování, musí ke všem dotčeným zaměstnancům přistupovat stejně.

(4) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 a 2 samostatně.

(5) Je-li stravování zajišťováno a hrazeno podle § 4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizačními složkami státu, právnickými nebo fyzickými osobami.

 

Zdroje:

Důvodová zpráva: Materiál - Portál Aplikace ODok

Sbírka zákonů: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)