Změny zákonů vyplývající ze zákona č. 251/2021 Sb. vztahující se k podpoře regionálního rozvoje

5 min

Ludmila Matějková, Ing.

9. 7. 2021

Dne 30.6.2021 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce č. 107 pod číslem 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon má dělenou účinnost, nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou části první čl. I bodu 6 a částí druhé až čtrnácté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022. Změny v jednotlivých zákonech jsou stručně uvedeny v následujícím textu.

Změny účinné od 1.7.2021:

1. Zákon č. 248/2000 Sb., zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Úprava ustanovení týkajících se přechodu práv a povinností regionálních rad (v souvislosti s ukončením jejich činnosti) na Ministerstvo pro místní rozvoj (změny v § 1, § 5, § 11, § 12, § 13, § 18, § 18h, vložení nových § 17a až § 17f).

Zákony účinné od 1.1.2022:

2. Zákon č. 248/2000 Sb., zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad regionu soudržnosti (§ 16 - § 17).

 

3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad (§ 1 odst. 3).

 

4. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Došlo k úpravě ustanovení týkajících se osvobození od daně týkajících se regionálních rad (§ 19 odst. 1 písm. f), písm. u), § 19b odst. 2 písm. b) bod 3)).

 

5. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Změna označení ustanovení týkajících se pravomocí zastupitelstva (v § 35 odst. 2).

 

6. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad (§ 3 písm. h) bod 12, § 7 odst. 1 písm. k), § 7 odst. 2, § 7 odst. 5, § 8 odst. 1, § 8 odst. 3, § 14 odst. 7, nadpis hlavy IV, nadpis § 20, § 20 odst. 1, § 20 odst. 4, § 29 odst. 3, § 30 odst. 1-3), došlo k zrušení slova „závodního“ (§ 3 písm. h) bod 6), byla upravena ustanovení týkající se státních finančních pasiv (§36 odst. 8) a rovněž ustanovení týkající se porušení rozpočtové kázně (§ 44 odst. 1 písm. l), §44 odst. 2 písm. I), §44 odst. 3, § 44a odst. 1, § 44a odst. 3-4, § 44a odst. 12 -13).

 

7. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad (§ 1 odst. 4, § 10 odst. 1 písm. k), § 11a, § 17a, § 22 odst. 11 písm. b), § 22a odst. 1, § 22a odst. 3, § 22b odst.2, § 28 odst. 13, § 28 odst. 15) a dále byla upravena pravidla porušení rozpočtové kázně (§ 22 odst. 11 písm. b), § 22 odst. 12, § 22 odst. 14 – 15, § 22 odst.18).

 

8. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad (§ 7 odst. 2 písm. a)).

 

9. Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad (§ 1, § 11).

 

10. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad, konkrétně ustanovení o platu zaměstnanců regionálních rad (§ 109 odst. 3).

 

11. Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad (§ 4 odst. 3 písm. c), § 10 odst. 3 písm. a)).

 

12. Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad, konkrétně ustanovení o účasti zaměstnanců regionální rady regionu soudržnosti ve výběrovém řízení na služební místo vedoucího, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce a místo ředitele odboru (§ 54 odst. 3, § 55 odst. 3 písm. d), § 57 odst. 3 písm. d)).

 

13. Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

Došlo k úpravě ustanovení týkajících se podmínek účinnosti některých smluv, způsobu uveřejňování těchto smluv a také o registru smluv (§ 2 odst. 1 písm. g), § 3 odst. 2 písm. e), § 3 odst. 2 písm. q), § 5 odst. 6, § 7 odst. 3)

 

14. Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad (§ 3 písm. j), § 7 odst. 2, § 7 odst. 3, § 19 odst. 3).

 

15. Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů

Ze zákona byla vypuštěna ustanovení týkající se regionálních rad (§ 2 písm. h), § 3 odst. 1 písm. j), § 4 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8 odst. 1- 4).

 

 

 

Zdroje: