Změny zákonů vyplývající ze zákona č. 261/2021 Sb. vztahující se k elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (DEPO)

10 min

Ludmila Matějková, Ing.

23.07.2021 00:00:00

Dne 9.7.2021 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce č. 113 pod číslem 261/2021 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Zákon má dělenou účinnost, nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou:

a) ustanovení čl. CLXXVIII (Zákon o právu na digitální služby) bodů 6, 7, 9 a 11, která nabývají účinnosti prvním dnem po vyhlášení tohoto zákona,

b) ustanovení čl. L (Zákon o svobodném přístupu k informacím) bodů 1 až 6 a 8, čl. LI (Zákon o svobodném přístupu k informacím – přechodná ustanovení), čl. XCI (Zákon č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu), čl. CII (Zákon o zbraních) bodu 2, čl. CIII (Zákon o zbraních – přechodná ustanovení), čl. CXXI (Zákon o archivnictví a spisové službě) bodů 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 a 27, čl. CXXIV (Branný zákon) bodu 1, čl. CXXXIV (Insolvenční zákon) bodu 3, čl. CLV (Zákon o evropské občanské iniciativě) bodů 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI (Zákon o evropské občanské iniciativě – přechodná ustanovení), čl. CLXXIII (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) bodů 1 a 10 až 21, čl. CLXXV (Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony) a čl. CLXXVI (Zákon o elektronické identifikaci) bodů 1 až 6, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona,

c) ustanovení čl. CXLV (Zákon o základních registrech) bodů 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 až 88, 99, 103, 106, 113, 116 a 143, čl. CXLVI (Zákon o základních registrech – přechodná ustanovení) a čl. CLXXIX (Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony), která nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona,

d) ustanovení čl. LXXX (Zákon o informačních systémech veřejné správy) bodů 1 až 15, 17 až 33, 35 a 37 až 41, čl. LXXXI (Zákon o informačních systémech veřejné správy – přechodná ustanovení), čl. CXLV (Zákon o základních registrech) bodů 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 až 134 a 144, čl. CLXVI (Zákon o kybernetické bezpečnosti), čl. CLXXIII (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) bodů 2 až 8, čl. CLXXVI (zákon o elektronické identifikaci)  bodu 7 a čl. CLXXXII (zrušovací ustanovení), která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona,

e) ustanovení čl. CLXX (Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) , čl. CLXXVII (Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) a čl. CLXXXI (Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů), která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2021,

f) ustanovení čl. LXXX (Zákon o informačních systémech veřejné správy) bodů 34 a 36, čl. LXXXVIII (Exekuční řád), čl. CXXV (Zákon o správních poplatcích), čl. CXXXIV (Insolvenční zákon) bodů 1 a 2, čl. CXLII (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) bodů 22, 28, 29, 43 a 44 a čl. CXLIII (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – přechodná ustanovení)  bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,

g) ustanovení čl. CLXXVIII (Zákon o právu na digitální služby) bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 31. ledna 2022,

h) ustanovení čl. XLIII (Zákon o advokacii) bodů 1 a 2, čl. CXXIX (Zákon o ověřování) a čl. CXLII (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) bodů 30 až 37, čl. CXLIII (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – přechodná ustanovení) bodu 7 a čl. CLXXVIII (Zákon o právu na digitální služby) bodů 1 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022,

i) ustanovení čl. CXLII (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) bodů 1 až 21, 23 až 27, 38 až 42 a 45, čl. CXLIII (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů – přechodná ustanovení) bodů 1 až 4 a čl. CXLV (Zákon o základních registrech) bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023,

j) ustanovení čl. CXXXV (Stavební zákon) a čl. CLV (Zákon o evropské občanské iniciativě) bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023,

k) ustanovení čl. CXLV (Zákon o základních registrech) bodů 19 a 20 a čl. CLXXVIII bodu 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,

l) ustanovení čl. LXXIX (Zákon o silničním provozu) bodů 1 až 6, 8, 9, 11 až 13, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2025.

 

Cílem zákona je reakce na nutnost modernizace právního prostředí regulujícího sdílení dat využívaných veřejným sektorem, zejména byl kladen důraz na omezení informační povinnosti samotných subjektů ve smyslu hesla „Obíhat mají data, nikoliv osoby“.

Zákon se dotkne 159 právních předpisů, tyto jsou uvedeny níže. Článek má pouze informativní charakter, proto nebudou blíže specifikovány změny obsažené v jednotlivých právních předpisech.

 

Zákon č. 261/2021 obsahuje:

 • změnu zákona o České obchodní inspekci
 • změnu zákona o státní památkové péči
 • změnu horního zákona
 • změnu zákona o hornické činnosti výbušninách a o státní báňské správě
 • změnu zákona o geologických pracích
 • změnu zákona o právu petičním
 • změnu zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd
 • změnu zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 • změnu zákona o místních poplatcích
 • změnu zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
 • změnu zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
 • změnu zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
 • změnu zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
 • změnu zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slov
 • změnu živnostenského zákona
 • změnu zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
 • změnu zákona o obecní policii
 • změnu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • změnu zákona o bankách
 • změnu zákona o ochraně přírody a krajiny
 • změnu zákona o Státním fondu kultury České republiky
 • změnu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
 • změnu notářského řádu
 • změnu zákona o užitných vzorech
 • změnu zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 • změnu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • změnu zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
 • změnu zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • změnu zákona o Ústavním soudu
 • změnu zákona o státním zastupitelství
 • změnu zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
 • změnu zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • změnu zákona o silniční dopravě
 • změnu zákona o dráhách
 • změnu zákona o Rejstříku trestů
 • změnu zákona o neperiodických publikacích
 • změnu zákona o státní statistické službě
 • změnu zákona o vnitrozemské plavbě
 • změnu zákona o státní sociální podpoře
 • změnu lesního zákona
 • změnu zákona o advokacii
 • změnu zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
 • změnu zákona o pozemních komunikacích
 • změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • změnu zákona o civilním letectví
 • změnu zákona o zemědělství
 • změnu zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
 • změnu zákona o svobodném přístupu k informacím
 • změnu veterinárního zákona
 • změnu zákona o zajišťování obrany České republiky
 • změnu zákona o pobytu cizinců na území České republiky
 • změnu zákona o cestovních dokladech
 • změnu zákona o Veřejném ochránci práv
 • změnu zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • změnu tiskového zákona
 • změnu zákona o námořní plavbě
 • změnu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
 • změnu zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 • změnu zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
 • změnu zákona o obcích
 • změnu zákona o krajích
 • změnu zákona o hlavním městě Praze
 • změnu zákona o evidenci obyvatel
 • změnu plemenářského zákona
 • změnu zákona o ochraně průmyslových vzorů
 • změnu zákona o Státním fondu podpory investic
 • změnu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • změnu krizového zákona
 • změnu zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • změnu zákona o Probační a mediační službě
 • změnu zákona o ochraně veřejného zdraví
 • změnu zákona o matrikách jménu a příjmení
 • změnu zákona o silničním provozu
 • změnu zákona o informačních systémech veřejné správy
 • změnu zákona o hospodaření energií
 • změnu energetického zákona
 • změnu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • změnu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
 • změnu zákona o podpoře sportu
 • změnu zákona o veřejných sbírkách
 • změnu exekučního řádu
 • změnu zákona o ochraně hospodářské soutěže
 • změnu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • změnu zákona č. 196/2009 Sb.
 • změnu vodního zákona
 • změnu zákona o pohřebnictví
 • změnu knihovního zákona
 • změnu zákona o finanční kontrole
 • změnu zákona o myslivosti
 • změnu zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
 • změnu zákona o obalech
 • změnu zákona o církvích a náboženských společnostech
 • změnu zákona o soudech a soudcích
 • změnu zákona o integrované prevenci
 • změnu zákona o zbraních
 • změnu zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • změnu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • změnu zákona o válečných veteránech
 • změnu zákona o finančním arbitrovi
 • změnu zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
 • změnu transplantačního zákona
 • změnu zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • změnu zákona o zoologických zahradách
 • změnu zákona o Antarktidě
 • změnu zákona o ochranných známkách
 • změnu zákona o uznávání odborné kvalifikace
 • změnu zákona o místním referendu
 • změnu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • změnu zákona o rybářství
 • změnu zákona o obchodování s ohroženými druhy
 • změnu zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
 • změnu zákona o zaměstnanosti
 • změnu zákona o archivnictví a spisové službě
 • změnu školského zákona
 • změnu branného zákona
 • změnu zákona o správních poplatcích
 • změnu zákona o elektronických komunikacích
 • změnu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
 • změnu zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • změnu zákona o ověřování
 • změnu zákona o provádění mezinárodních sankcí
 • změnu zákona o sociálních službách
 • změnu zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • změnu zákona o střetu zájmů
 • změnu insolvenčního zákona
 • změnu stavebního zákona
 • změnu zákona o vyvlastnění
 • změnu zákona o nemocenském pojištění
 • změnu zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
 • změnu zákona o léčivech
 • změnu zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
 • změnu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
 • změnu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • změnu zákona o auditorech
 • změnu zákona o základních registrech
 • změnu zákona o pojišťovnictví
 • změnu zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
 • změnu zákona o krajském referendu
 • změnu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
 • změnu zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
 • změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • změnu zákona o zdravotních službách
 • změnu zákona o doplňkovém penzijním spoření
 • změnu zákona o evropské občanské iniciativě
 • změnu zákona o ochraně ovzduší
 • změnu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • změnu zákona o audiovizi
 • změnu zákona o Státním pozemkovém úřadu
 • změnu zákona o obětech trestných činů
 • změnu zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • změnu zákona o státním občanství České republiky
 • změnu katastrálního zákona
 • změnu zákona o kybernetické bezpečnosti
 • změnu zákona o státní službě
 • změnu zákona o prevenci závažných havárií
 • změnu zákona o hazardních hrách
 • změnu zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
 • změnu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • změnu atomového zákona
 • změnu zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • změnu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
 • změnu zákona č. 424/2010 Sb.
 • změnu zákona o elektronické identifikaci
 • změnu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
 • změnu zákona o právu na digitální služby
 • změnu zákona č. 47/2020 Sb.
 • změnu zákona o odpadech
 • změnu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

 

 

Zdroje:

zákon č. 261/2021 Sb. – důvodová zpráva (viz Příloha/Materiál)