Změny v konsolidační vyhlášce státu

1 min

Martina Krylová, Bc.

4. 11. 2021

Dne 21.9. byla ve Sbírce zákonů v částce č. 149 vyhlášena vyhláška č. 340/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů.

Touto novelou s účinností od 1. ledna 2022 má dojít k věrnějšímu zobrazení finanční situace konsolidačního celku Česká republika, a to jednorázovým odpisem záporného konsolidačního rozdílu a dále k umožnění rovnoměrného odpisování nově vzniklých konsolidačních rozdílů. Novelou se také ruší část „Vysvětlení významných částek“ v příloze č. 5 a odkládá se termín pro první sestavení výkazu peněžních toků za Českou republiku (za účetní období roku 2027).

 

 

Zdroje:

 

340/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou ... (zakonyprolidi.cz)

 

Důvodová zpráva, Předkládací zpráva, Materiál: Materiál - Portál Aplikace ODok