Nová vyhláška o rozpočtové skladbě

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

23. 11. 2021

Dne 23.11. vyšla ve sbírce vyhláška č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě. Viz odkaz:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=412/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Vyhláška vychází na základě zmocnění účinném od 1. ledna 2022 obsaženém v § 2a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a v § 2 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

S výjimkou dílčích úprav, které jsou obsaženy v odůvodnění k jednotlivým paragrafům návrhu vyhlášky a s výjimkou absence náplní položek a paragrafů, je nová vyhláška doplněná o avizovanou metodiku plně totožná se stávající vyhláškou č. 323/2002 Sb., ve znění účinném pro rok 2021. 

Zdroje: 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNC68BU5BX