Návrh vyhlášky č. 5/2014 Sb.

2 min

Martina Krylová, Bc.

3. 12. 2021

Dne 8. 11. 2021 byl zveřejněn návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtu dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).

Stručné shrnutí navrhovaných změn:

1) Legislativně-technické úpravy Vyhlášky v souvislosti se zrušením Regionálních rad regionů soudržnosti (uplynutím 31.12.2021). Změny se týkají jak samotného znění, tak i příloh, včetně závazného vzoru výkazu FIN 2-12 M. Zrušení Regionálních rad regionu soudržnosti vychází z přijetí zákona č. 251/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

2) Legislativně-technické úpravy Vyhlášky v souvislosti s vyhláškou o rozpočtové skladbě. Změny se týkají odstranění názvů položek druhového třídění příjmů, výdajů a financování a názvů záznamových jednotek. Důvodová zpráva toto vysvětluje tím, že v případě budoucích změn v rozpočtové skladbě nebude nutné Vyhlášku novelizovat. Nová vyhláška o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb. byla vyhlášená ve sbírce zákonů dne 23. 11. 2021. 

3) Jednotlivé městské části hlavního města Prahy by měly nově jednou ročně sestavovat a prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy předávat do CSÚIS výkaz FIN 2-12 M. Výsledky hospodaření za jednotlivé městské části hlavního města Prahy budou zveřejňovány v rámci specializovaného informačního portálu Ministerstva financí, tzv. MONITORU.

4) Změna části IX. Přijaté transfery a půjčené prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů ve výkazu FIN 2-12 M. Nově je navrženo v této části vykazovat i související výdaje, které jsou kryty přijatými transfery a půjčenými prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů, a to v členění podle účelových znaků.

5) Ve výkazu FIN 1-12 SF jsou nově zapracovány položky druhového třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby potřebné pro provedení konsolidace příjmů a výdajů (jedná se o POL 4132,4134,4139,4140,5343,5345,5349 a 5350)

 

Účinnost Vyhlášky je navrhovaná od 1. 1. 2022, první výkaz sestavený podle novelizovaného znění by tedy měl být odevzdán za období leden a únor 2022, v případě výkazů za městské části hlavního města Prahy a výkazu za hlavní město Praha bez hospodaření městských částí hlavního města Prahy za období leden až prosinec 2022.

 

Zdroje: Materiál - Portál Aplikace ODok