Nové Metodické pokyny na stránkách MFČR

2 min

Martina Krylová, Bc.

1. 2. 2022

Ministerstvo financí 10. ledna zveřejnilo na svých stránkách dva aktualizované Metodické pokyny. Jedná se o:

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze 2.0

Tato aktualizovaná metodika nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.  Metodika shrnuje postupy, které jsou legislativně upravené v § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Tato ustanovení se zabývají oprávněním a povinností poskytovatelů dotace v případě zjištění pochybení na straně příjemce činit příslušná opatření sloužící k nevyplacení finančních prostředků a také u již vyplacených a použitých finančních prostředků činit opatření sloužící k nápravě či vrácení prostředků.

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání informací a podnětů na orgány Finanční správy České republiky, verze 2.1

Tato aktualizovaná metodika nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022 a stanoví formu a náležitosti zasílaných informací o provedených opatřeních podle výše zmíněných paragrafů příslušného zákona na orgány Finanční správy České republiky.

 

Aktualizace obou metodik spočívá mimo jiné v úpravách provedených v souvislosti se zákonem č. 484/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony a dále například v doplnění a rozšíření příkladů dobré a špatné praxe napříč celou metodikou.  

 

Přehledy nových metodik jsou uváděny na tomto odkazu:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky