Pomoc Ukrajině - změna ve výkazu FIN 2-12 M

4 min

Zdeněk Tišl, Ing.

5. 5. 2022

Na stránkách Vlády České republiky byl zveřejněn návrh na novelu vyhlášky č. 5/2014 Sb., která s předpokládanou účinností od 1.7.2022 zavádí v rámci výkazu FIN 2-12 M novou část X.

Dle důvodové zprávy „… návrh vyhlášky reaguje na požadavek detailního sledování příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu (např. migrační krize, pandemie a živelné pohromy) v třídění příjmů a výdajů podle vyhlášky o rozpočtové skladbě. Aktuálnost tohoto požadavku v současné době souvisí s vyčíslením poskytnuté pomoci Ukrajině a zejména jejímu obyvatelstvu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině za územní rozpočty.“  

Pokud tedy bude tento návrh schválen, budou mít všechny ÚSC s účinností od 1. července povinnost vykazovat níže uvedenou tabulku. Vzhledem k tomu, že za červenec se data nevystupují, prvním vykazovaným měsícem bude srpen. Termín pro první ostré zaslaní nové části X. tak je 20. září.

Tento nový výkaz zavádí atribut Akce, který bude mít podobu dvoumístného čísla. Dle důvodové zprávy budou „akce …  číslovány vzestupně v chronologickém pořadí. Akce s jejich čísly, názvy a platností budou vyhlašovány a zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva financí. Platností se rozumí, že na internetových stránkách Ministerstva financí bude zároveň zveřejněn okamžik, od kterého budou dotčené subjekty tuto akci u příjmů, půjčených peněžních prostředku a výdajů v rámci ekonomických informačních systémů sledovat a vykazovat

První akcí v rámci tohoto číselníku je plánována akce „01 - Pomoc Ukrajině“ a tato bude vyhlášena a zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí k 1. 7. 2022, její platnost bude totožná. Účetní jednotky tedy dle tohoto návrhu nebudou mít povinnost zpětně či dodatečně označovat touto akcí příslušné příjmy a výdaje od začátku roku.

Vzhledem k potřebě rychlosti zavedení tohoto nového výkazu jsme se rozhodli, že pro rok 2022 využijeme k identifikaci akce 01 – Pomoc Ukrajině první pozici ve slově ZJ.

Číselník ZJ má pro příjmy a výdaje aktuálně tento tvar:

000 Bez rozlišení ZJ

024 Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje

025 Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje

026 Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje

027 Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje

028 Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje

029 Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje

035 Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje

036 Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje

 

V rámci aktualizace rozvrhu pro rok 2022 bude číselník ZJ rozšířen o tyto kódy:

100 Bez rozlišení ZJ – Pomoc Ukrajině

124 Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje – Pomoc Ukrajině

125 Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje – Pomoc Ukrajině

126 Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje – Pomoc Ukrajině

127 Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje – Pomoc Ukrajině

128 Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje – Pomoc Ukrajině

129 Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje – Pomoc Ukrajině

135 Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje – Pomoc Ukrajině

136 Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje – Pomoc Ukrajině

 

Identifikace jednotlivých příjmů a výdajů akcí 01 – Pomoc Ukrajině bude fungovat tímto způsobem:

  • Pokud by se např. jednalo o Transfer poskytnutý obcí obci v jiném okrese téhož kraje A ZÁROVEŇ BY SE JEDNALO o Pomoc Ukrajině, použije se kód 126
  • Pokud by se jednalo o Transfer poskytnutý obcí obci v jiném okrese téhož kraje A ZÁROVEŇ BY SE NEJEDNALO o Pomoc Ukrajině, použije se kód 026  

Na závěr bych chtěl upozornit, že daná vyhláška je stále ve stavu návrhu a probíhá připomínkové řízení. Vše výše uvedené tedy platí za předpokladu, že výsledná podoba vyhlášky bude totožná s tímto návrhem!!!

V případě jakýchkoliv změn a jakéhokoliv posunu v této věci Vás budeme neprodleně informovat.

Pro rok 2023 připravujeme systematičtější plnění tohoto výkazu, jehož metodika bude mít perspektivu i pro další případné akce. O tomto řešení Vás též budeme včas informovat.

 

Odkaz na návrh vyhlášky:

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNCE3JLCIW