Zrušení registrace k DPH - novela zákona

DPH

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

2. 12. 2022

Dne 2.12.2022 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. částky 167 zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon má dělenou účinnost, od 1.1.2023 a přechodná ustanovení po dni vyhlášení tohoto zákona, tedy 3.12.2022. Přechodná ustanovení se v případě ZDPH týkají registrace a zrušení registrace a v bodě 8 uvádějí, že "plátce, který má sídlo v tuzemsku a který není skupinou, může do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení požádat o zrušení registrace, pokud jeho obrat podle § 4a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesáhl 1 000 000 Kč, ale nepřesáhl 2 000 000 Kč", a to i za podmínky, že neuplynul 1 rok ode dne, kdy se stal plátcem. 

 

Pro tyto subjekty (nejsou plátci 1 rok) to znamená, že mohou využít tuto možnost a zažádat o zrušení registrace plátce max. do 8.12.2022

 

 

Zdroje: 

[1] Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

[2] ODOK-Portál 

[3] https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-k-novela-zakona-o-dph-zvyseni