Aktualizace Metodického pokynu k vyhlášce č. 403/2021 Sb.

1 min

20. 12. 2022

Dne 13. 12. 2022 byla na internetových stránkách Ministerstva financí zveřejněna aktualizace Metodického pokynu k vyhlášce č. 403/2021 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.  Cílem pokynu je zajištění jednotného postupu obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí při sestavení a předávání údajů nezbytných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu za územní rozpočty do CSÚIS.

V rámci aktualizace metodiky jsou doplněny i příklady dobré a špatné praxe.

 

Zde uvádíme odkaz: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2021/metodicky-pokyn-k-vyhlasce-c-403-2021-sb-43817/