Metodická podpora na stránkách MFČR

2 min

Martina Krylová, Bc.

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo dne 22. 5. 2023 na svých stránkách metodickou podporu pro územní rozpočty, a to v těchto oblastech:

Zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí dotace

Najdeme zde upřesnění jak rozsahu zveřejňovaných informací, tak i jejich formy.  V rámci rozsahu zveřejňovaných informací je v metodice zmíněn zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Metodika specifikuje, jakým způsobem přistupovat ke zveřejňování údajů ve veřejnoprávních smlouvách (konkrétně smlouvách o poskytnutí dotace nebo návratných finančních výpomocích), přičemž zmiňuje čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (právo na ochranu před neoprávněným zveřejňováním údajů o své osobě). Konkrétní doporučení citujeme z metodiky: „Povinný subjekt, tj. poskytovatel dotace nebo návratné finanční výpomoci, může o příjemci prostředků poskytnout tyto údaje: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce trvalý pobyt, výši, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků. Žádné další osobní údaje, které ve smlouvě o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci mohou být obsaženy, nesmí povinný subjekt zpřístupnit.“ V rámci formy zveřejňovaných údajů metodika upřesňuje postup při zveřejnění dokumentu na úřední desce a ve webovém prostředí a také upřesňuje nutnost podpisu na zveřejňovaných dokumentech.  

Odkaz:https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2023/zverejnovani-dokumentu--rozpocet-stredne-51364/

Dále uvádíme pouze zmíněné metodické oblasti a odkazy na ně:

Orgán obce příslušný k rozhodnutí o poskytnutí daru

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2023/organ-obce-prislusny-k-rozhodnuti-o-posk-51363/

Změna rozpočtu příspěvkové organizace

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2023/zmena-rozpoctu-prispevkove-organizace-51362/

Použití fondu odměn

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2023/pouziti-fondu-odmen-51360/

Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční prostředky?

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2023/je-mozne-vyhlasit-verejnou-zakazku-resp-51359/