Novela ZDPH

DPH

5 min

Ludmila Matějková, Ing.

25. 9. 2023

Dne 23. 9. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 285/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon se mj. dotkl také zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění. Novela se dotkla § 42 (Oprava základu daně), § 45 (Opravný daňový doklad) a § 110zm (Oprava základu daně a výše daně). V § 110zm jde pouze o formální úpravu, ostatní úpravy se týkají úpravy reorganizace u plátce. Níže uvádíme citaci z důvodové zprávy.

Důvodová zpráva – B. Zvláštní část

K čl. VIII (změna zákona o dani z přidané hodnoty)

K bodu 1 (§ 42 odst. 2) Dosavadní znění textu § 42 odst. 2 zákona o DPH je nahrazeno novým textem, neboť s ohledem na zákon o preventivní restrukturalizaci se rozšiřuje množina plnění, u kterých nelze provést opravu základu daně podle § 42 odst. 1 písm. f) zákona o DPH. Nově nelze opravu základu daně provést nejen u plnění, které není jako pohledávka zahrnuto do schváleného reorganizačního plánu v případě reorganizace, ale rovněž také u plnění, které není jako pohledávka zahrnuto do schváleného restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci v případě preventivní restrukturalizace. Jedná se tak o pohledávky nezahrnuté do schváleného reorganizačního nebo restrukturalizačního plánu, u kterých se nemění jejich výše, a opravu základu daně tak není třeba provádět.

K bodu 2 [§ 42 odst. 3 písm. b)] V § 42 odst. 3 písm. b) zákona o DPH je nahrazeno slovo „schválení“ reorganizačního plánu slovem „účinnosti“ reorganizačního plánu. Jedná se o legislativně technickou úpravu za účelem zpřesnění textu v návaznosti na aktuální znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 3 [§ 42 odst. 3 písm. c)] Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s doplněním nových písmen e) a f) v § 42 odst. 3 zákona o DPH.

K bodu 4 [§ 42 odst. 3 písm. e) a f)] Do § 42 odst. 3 zákona o DPH jsou vložena nová dvě písmena e) a f). Jedná se o specifikaci dne uskutečnění zdanitelného plnění při opravě základu daně v rámci preventivní restrukturalizace, kdy se oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění považuje za uskutečněné buď dnem účinnosti restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci, nebo dnem účinnosti rozhodnutí o zrušení účinnosti restrukturalizačního plánu podle zákona o preventivní restrukturalizaci.

K bodu 5 (§ 42 odst. 8) Dochází k vypuštění textu týkajícího se pozastavení běhu lhůty, po jejímž uplynutí nelze opravu základu daně provést. Důvodem je, že vymezení doby, ve které lhůta pro opravu základu daně neběží, je nově upraveno v odstavci 9.

K bodu 6 (§ 42 odst. 9) V novém odstavci 9 je přeformulován a rozšířen text upravující pozastavení běhu lhůty pro možnost opravy základu daně. V aktualizovaném textu zůstává přerušení lhůty pro opravu základu daně po dobu soudního nebo rozhodčího řízení a v případě insolvenčního řízení v období ode dne zahájení insolvenčního řízení do dne předcházejícího dni schválení reorganizačního plánu. Nově je v tomto odstavci doplněno přerušení lhůty pro opravu základu daně v případě preventivní restrukturalizace podle zákona o preventivní restrukturalizaci. K přerušení lhůty pro opravu základu daně dochází jednak po dobu účinnosti všeobecného nebo individuálního moratoria v případě pohledávek osob, na které se toto moratorium vztahuje, a dále také v období ode dne zahájení preventivní restrukturalizace do dne předcházejícího dni účinnosti restrukturalizačního plánu, a to po dobu, po níž je pohledávka zahrnuta do preventivní restrukturalizace podle zákona o preventivní restrukturalizaci. V návaznosti na vložení nového odstavce 9 dochází k přečíslování následujících odstavců.

K bodu 7 (§ 45 odst. 3) Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s vložením nového odstavce 9 a přečíslováním následujících odstavců v § 42 zákona o DPH.

K bodu 8 [§ 46 odst. 5 písm. d)] Jedná se o legislativně technickou změnu v návaznosti na vložení nových písmen f) a g) do § 46 odst. 5 zákona o DPH.

K bodu 9 [§ 46 odst. 5 písm. f) a g)] Pod písmeny f) a g) jsou doplněny další případy, kdy neběží lhůta pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky vymezená v § 46 odst. 4 zákona o DPH. Doplněná ustanovení brání tomu, aby případná oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky nebyla znemožněna z důvodu uplynutí lhůty pro tuto opravu, a dopadají na situace, kdy jsou osoby disponující pohledávkou omezeny ve volném nakládání s ní na základě zákona o preventivní restrukturalizaci, resp. jsou součástí procesu vyjednávání o preventivní restrukturalizaci. Lhůta pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky proto neběží po dobu účinnosti všeobecného nebo individuálního moratoria v případě pohledávek osob, na které se toto moratorium vztahuje, a dále po dobu preventivní restrukturalizace v případě pohledávek dotčených stran, jichž se jednání o restrukturalizačním plánu týká, resp. které jsou uvedeny ve schváleném restrukturalizačním plánu.

K bodu 10 (§ 110zm odst. 1) Jedná se o legislativně technickou změnu v souvislosti s vložením nového odstavce 9 a přečíslováním následujících odstavců v § 42 zákona o DPH.

K čl. IX (přechodné ustanovení) Toto přechodné ustanovení určuje, že se při opravě základu daně podle § 42 zákona o dani z přidané hodnoty v případě, že dojde k takové opravě z důvodů vycházejících z insolvenčního řízení, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje podle zákona o dani z přidané hodnoty v dosavadním znění.

Zdroje:

[1] VeKLEP

[2]  Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)