Vytvoření podkladů pro státní závěrečný účet dle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb. v programu GINIS Standard

Zdeněk Tišl, Ing.

17. 2. 2022

Metodický pokyn byl zveřejněn na www stránkách MFČR dne 7. 12. 2021.

Aktualizace dle nové verze pokynů MFČR zveřejněných dne 4.2.2022 (oprava % sazby z 5 % na 7 % u mezirozčních porovnání významných skutečností)

.

Pro naplnění těchto podkladů je v modulu UCR GINIS Standard vytvořena podpora pomocí pořízení doplňkových informací, které se poté mohou vytisknout nebo vygenerovat do XML výkazu a odeslat.

Postup vykazování:

1. V modulu UCR v úloze Doplňkové údaje výkazů jsou přidány s platností od roku 2021 další položky pro vyplnění

2. V jednotlivých tabulkách se vyplní potřebné údaje

3. K výkazům je nutné přiřadit vyplňující a kontrolující osobu v modulu ADM, na detailu Interního subjektu, v záložce Odpovědní pracovníci za výkazy.

4. Tisk a výstup v menu Účetnictví/Výkazy

Grafický formát výkazu

XML dávka výkazu

 

poznámky pro správné vyplnění údajů Tabulky č. 1 - Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí, jiných fyzických a právnických osob

1. Poskytovatel úvěru, zápůjčky nebo NFV

a. Tuzemské fyzické a právnické osoby s přiděleným IČO – do prvního sloupečku IČO se uvede identifikační číslo osoby. V XML dávce nevystupuje vyplněný název poskytovatele.

b. Tuzemská osoba bez IČO – do prvního sloupečku IČO se pořizuje kód 111.  V sloupečku „Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV“ se uvede jméno a příjmení poskytovatele úvěru nebo zápůjčky. V případě tisku grafického formátu výkazu se v sloupci IČO zobrazí kód 111.  V XML dávce kód 111 nevystupuje.

c. Zahraniční osoba – do sloupečku IČO se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění. Do sloupečku „Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV“ se uvede název.

2. Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV – celkem lze vložit max. 100 znaků

3. Měna – uvede se třímístný kód měny, ve které jsou úvěr nebo zápůjčka dle úvěrové smlouvy nebo smlouvy o zápůjčce čerpány, např. CZK, EUR, USD …

4. Datumové údaje vkládají ve formátu DD.MM.RRRR

5. Všechny ostatní sloupce je nutné vyplnit

poznámky pro správné vyplnění údajů Tabulky č. 3 – VYSVĚTLENÍ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Pro snadnější vyplnění tabulky se vytvořena pomocná sestava s označením XCRGUBKC – Informace o významných skutečnostech dle podseskupení položek

Dle metodiky MFČR se do části I. Vysvětlení významných skutečností v hodnoceném roce vyplňují údaje, kde je stanovena hladina významnosti ve výši 7 % podílu příslušného podseskupení k celkovým vybraným příjmům, resp. výdajům.

Tyto významné údaje jsou v sestavě označeny příznakem „*“ v prvním sloupci 7 %

 

Dle metodiky MFČR se do části II. Vysvětlení významných skutečností v meziročním porovnání vyplňují údaje, kde je stanovena hladina významnosti ve výši 10 % rozdílu mezi minulým a běžným obdobím pro podseskupení, která budou vygenerována pro běžné období (tj. která v běžném období překročí hladinu významnosti 7,0 %).

Tyto významné údaje jsou v sestavě označený příznakem „*“ ve druhém sloupci 10 % ze 7 % BO