Vytvoření podkladů pro státní závěrečný účet dle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb. v programu GINIS Standard

Zdeněk Tišl, Ing.

17.02.2022

Metodický pokyn byl zveřejněn na www stránkách MFČR dne 7. 12. 2021.

Aktualizace dle nové verze pokynů MFČR zveřejněných dne 4.2.2022 (oprava % sazby z 5 % na 7 % u mezirozčních porovnání významných skutečností)

.

Pro naplnění těchto podkladů je v modulu UCR GINIS Standard vytvořena podpora pomocí pořízení doplňkových informací, které se poté mohou vytisknout nebo vygenerovat do XML výkazu a odeslat.

Postup vykazování:

1. V modulu UCR v úloze Doplňkové údaje výkazů jsou přidány s platností od roku 2021 další položky pro vyplnění

2. V jednotlivých tabulkách se vyplní potřebné údaje

3. K výkazům je nutné přiřadit vyplňující a kontrolující osobu v modulu ADM, na detailu Interního subjektu, v záložce Odpovědní pracovníci za výkazy.

4. Tisk a výstup v menu Účetnictví/Výkazy

Grafický formát výkazu

XML dávka výkazu

 

poznámky pro správné vyplnění údajů Tabulky č. 1 - Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí, jiných fyzických a právnických osob

1. Poskytovatel úvěru, zápůjčky nebo NFV

a. Tuzemské fyzické a právnické osoby s přiděleným IČO – do prvního sloupečku IČO se uvede identifikační číslo osoby. V XML dávce nevystupuje vyplněný název poskytovatele.

b. Tuzemská osoba bez IČO – do prvního sloupečku IČO se pořizuje kód 111.  V sloupečku „Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV“ se uvede jméno a příjmení poskytovatele úvěru nebo zápůjčky. V případě tisku grafického formátu výkazu se v sloupci IČO zobrazí kód 111.  V XML dávce kód 111 nevystupuje.

c. Zahraniční osoba – do sloupečku IČO se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění. Do sloupečku „Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV“ se uvede název.

2. Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV – celkem lze vložit max. 100 znaků

3. Měna – uvede se třímístný kód měny, ve které jsou úvěr nebo zápůjčka dle úvěrové smlouvy nebo smlouvy o zápůjčce čerpány, např. CZK, EUR, USD …

4. Datumové údaje vkládají ve formátu DD.MM.RRRR

5. Všechny ostatní sloupce je nutné vyplnit

poznámky pro správné vyplnění údajů Tabulky č. 3 – VYSVĚTLENÍ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Pro snadnější vyplnění tabulky se vytvořena pomocná sestava s označením XCRGUBKC – Informace o významných skutečnostech dle podseskupení položek

Dle metodiky MFČR se do části I. Vysvětlení významných skutečností v hodnoceném roce vyplňují údaje, kde je stanovena hladina významnosti ve výši 7 % podílu příslušného podseskupení k celkovým vybraným příjmům, resp. výdajům.

Tyto významné údaje jsou v sestavě označeny příznakem „*“ v prvním sloupci 7 %

 

Dle metodiky MFČR se do části II. Vysvětlení významných skutečností v meziročním porovnání vyplňují údaje, kde je stanovena hladina významnosti ve výši 10 % rozdílu mezi minulým a běžným obdobím pro podseskupení, která budou vygenerována pro běžné období (tj. která v běžném období překročí hladinu významnosti 7,0 %).

Tyto významné údaje jsou v sestavě označený příznakem „*“ ve druhém sloupci 10 % ze 7 % BO