Vytvoření podkladů pro státní závěrečný účet dle novely vyhlášky č. 419/2001 Sb. v programu GINIS Express UCR

Zdeněk Tišl, Ing.

7. 1. 2022

Metodický pokyn byl zveřejněn na www stránkách MFČR dne 7. 12. 2021.

Pro naplnění těchto podkladů je v programu GINIS Express UCR vytvořena podpora pomocí pořízení doplňkových informací, které se poté mohou vytisknout nebo vygenerovat do XML výkazu a odeslat.

Postup vykazování:

1. V menu Účetnictví/Pořizování/Doplňkové informace jsou přidány další položky pro vyplnění

2. V jednotlivých tabulkách se vyplní potřebné údaje

3. Souhrn/Změny/Identifikace organizace je nutné přiřadit ke kontaktním osobám nové výkazy

4. Tisk a výstup v menu Účetnictví/Generátor/Výkazy/UCRGU330: Návrh státního závěrečného účtu

poznámky pro správné vyplnění údajů Tabulky č. 1 - Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí, jiných fyzických a právnických osob

1. Poskytovatel úvěru, zápůjčky nebo NFV

a. Tuzemské fyzické a právnické osoby s přiděleným IČO – uvede se identifikační číslo osoby, název poskytovatele se nevyplňuje

b. Tuzemská osoba bez IČO – do sloupečku IČO se nic nepořizuje, pouze v sloupečku „Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV“ se uvede jméno a příjmení poskytovatele úvěru nebo zápůjčky. V případě tisku tohoto výkazu se v sloupci IČO zobrazí kód 111, do XML dávky tento kód nevystupuje.

c. Zahraniční osoba – do sloupečku Země se uvede identifikátor podle Přílohy č. 1 Metodiky tvorby Pomocného analytického přehledu v platném znění. Do sloupečku „Název poskytovatele úvěru, zápůjčky nebo NFV“ se uvede název

2. Účel úvěru, zápůjčky nebo NFV – celkem lze vložit max. 100 znaků

3. Měna – uvede se třímístný kód měny, ve které jsou úvěr nebo zápůjčka dle úvěrové smlouvy nebo smlouvy o zápůjčce čerpány, např. CZK, EUR, USD …

4. Všechny ostatní sloupce je nutné vyplnit