Personalistika a mzdy - otevření nového roku v GINIS Standard

Mzdy

Zdeněk Molík, Ing.

19. 1. 2022

Při uzávěrce za měsíc prosinec je nutné mít otevřený následující rok a to v případě, kdy je účtováno na výdajový účet. Na výdajový účet se účtuje vždy v aktuálním období, tedy při uzávěrce prosince je dohledáván výdajový účet pro měsíc leden následujícího roku.

Modul INU, ADE

Pro otevření roku v PAM je třeba mít otevřené účetní období (tj. vytvořené nové období v modulu ADE, vytvořený účetní deník pro otevíraný rok a zejména naadministrovány vlastní bankovní účty pro otevírané období). Pro účely generování kalendářů pro nový rok je nezbytné nejdříve v modulu ADE vygenerovat pro daný rok kalendář.

 

Modul PAM

Aktualizace číselníků (platové tabulky, odpočty pro daň – slevy a daňové zvýhodnění, nové výše minimální a zaručené mzdy, parametry pro výpočty atd.) jsou distribuovány jako součást reinstalačních verzí v rámci legislativních změn.

V modulu PAM je však nezbytné z úrovně uživatele zabezpečit:

- administraci vlastních bankovních účtů pro výplatu mezd

- administraci cizích účtů pro odvody SP, ZP, daně a odborových příspěvků, pokud v nich
došlo ke změně

- vygenerování plánu dní ve stávajících kalendářích

- údaje o organizaci - změnit parametry pro výpočet mezd specifické pro organizaci, pokud zde dochází ke změně  

 • Zvýšení nároku na dovolenou v rámci organizace
 • Výplatní den v měsíci
 • Úroveň kumulace pro uzávěrku
 • Procento odměny za pohotovost (sl. 490, popř. sl. 491)
 • Příspěvek na stravování (sl. 909)

- revize přiřazení složek na šablony

- v případě změny úprava typů účetních případů

 

Administrace vlastních bankovních účtů pro výplatu mezd

Nástroje/Administrace/Vlastní účty – do vlastních účtů je nutné pro každý rok zadat nové platnosti, tedy vytvořit nové vlastní účty s platností od 1.1. požadovaného roku. Je nutné pořídit nový záznam ke každému z vlastních účtů.

Administraci cizích účtů pro odvody SP, ZP, daně a odborových příspěvků

Administrace cizích účtů je prováděna v rámci otevření roku pouze v případě, že dochází od 1.1. ke změně u některého ze zavedených cizích účtů, např. může dojít ke sloučení některých zdravotních pojišťoven apod. Pokud není žádná změna u cizích účtů od 1.1., nejsou prováděny žádné akce u cizích účtů.

 

Vygenerování plánu dní ve stávajících kalendářích

Tyto akce je možné provádět až v okamžiku, kdy je v modulu ADE vygenerován kalendář – viz. část „Modul INU, ADE“. Pokud by došlo k vygenerování plánu dní ve stávajících kalendářích, i když nebyl dosud vygenerován kalendář v modulu ADE, nedošlo by ke správnému označení svátků. 

Nástroje/Administrace/Kalendáře  - v kalendářích, které budou používány, vytvořte pro aktuální rok plán dní (v ukázce níže je uváděn postup při generování plánu dní při přihlášení do období ledna již nového roku).   

V seznamu kalendářů zvolte pravou myš nad vybraným kalendářem – volbou Otevřít se nabídne možnost přidání plánu dní – zatrhněte volbu  Přidat plán dní

Nabídne se seznam prvního a posledního dne, který odpovídá naposledy generovanému plánu dní. Zadejte pro první den 1.1. požadovaného roku a poslední den by měl být po posunu tabulátorem do dalšího pole automaticky doplněn na 31.12. požadovaného roku. Dále je automaticky nastaven Počátek, tedy počátek periody, který odpovídá prvnímu dni z plánované periody, aby pro požadovaný první den nového plánu dní byl správně vygenerován den dané periody. Fond v periodě (hod.), perioda i pracovní hodiny jedné periody jsou předvyplněny z předchozího generování plánu dní. Předvyplněné údaje  je nutné ověřit a následně lze spustit generování plánu dní za pomoci tlačítka Evidence, popř. tlačítka  OK.

Takto postupujte pro všechny kalendáře, které budete ve sledovaném roce využívat. V případě, kdy by bylo nutné provést nějaké změny v kalendáři pro nově generované období, je nutné předvyplněné údaje upravit dle požadavku.

Údaje o organizaci

Menu Nástroje/Administrace/Údaje o organizaci – zde je automaticky v rámci legislativního update, pokud dochází ke změně, založen záznam se změnou ve výši minimální měsíční a hodinové mzdy. V případě, kdy je záznam z důvodu změny legislativy v oblasti minimální mzdy vytvářen, jsou převzaty veškeré ostatní údaje platné k datu změny pro vytvoření nového záznamu v  údajích o organizaci, tedy vždy je udržován aktuální stav, který je u organizace zaveden. Uživatel tedy nemusí provádět žádné změny. V případě, kdy jsou některé údaje u organizace měněny, a to zejména údaje o:

  • Zvýšení nároku na dovolenou v rámci organizace
  • Výplatní den v měsíci
  • Úroveň kumulace pro uzávěrku
  • Procento odměny za pohotovost (sl. 490, popř. sl. 491)
  • Příspěvek na stravování (sl. 909)

promítne tyto změny uživatel k vytvořené změně, pokud je s požadovanou platností tato změna uvedena, popř. zavede novou změnu s datem, od kterého požaduje změnu údajů provést.