Změny v modulu GINIS PAM Standard od 1.10.2023 v souvislosti s novelou zákoníku práce

Zdeněk Molík, Ing.

12. 10. 2023

Minimální verze:

GDZ: 390XXX004x44

PAM: 32PAM0139011X04

Sestavy: až verze 20PAMS139002Z62.zip

 

§ 74 odstavec 2 zní:

(2) Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

V modulu PAM a PDM bez úprav. Uživatel bude využívat standardní kalendáře, popř. IK pro zabezpečení rozvrhu směn u dohod.

 

§ 75 odstavec 2 zní:

(2) Do rozsahu práce podle odstavce 1 se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Doby uvedené v § 348 odst. 1 se do rozsahu práce nezapočítávají.

V modulu PAM a PDM bude u DPP sledován limit 300 hodin pouze ze složek 8950 – Odpracované pracovní dny. Uživatel je o dosaženém/překročeném limitu informován při ukládání mzdové složky 815 s hodinami, popř. v rámci KCH č. 20.

 

§ 77 odstavec 2 a 3 zní:

(2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na právní vztah založený dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti ustanovení o pracovním poměru s výjimkou

a) převedení na jinou práci a přeložení,

b) dočasného přidělení,

c) odstupného,

d) dovolené,

e) skončení pracovního poměru,

f) odměňování,

g) cestovních náhrad a náhrad podle § 190a.

(3) Zaměstnanci pracujícímu na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nepřísluší náhrada odměny z dohody po dobu trvání jiných důležitých osobních překážek v práci podle § 199 a překážek v práci z důvodu obecného zájmu podle § 200 až 205, není-li dohodnuto nebo vnitřním předpisem stanoveno jinak.

V modulu PAM a PDM došlo k rozšíření dostupnosti stávajících mzdových složek nepřítomností s náhradou i pro dohody o provedení práce.

804 – Dohody – náhrada – překážky na straně zaměstnance ostatní
805 – Dohody – náhrada – překážky z důvodu obecného zájmu 
896 – Dohody – překážky na straně zaměstnavatele – 100%

V modulu PAM a PDM je dostupná nová mzdová složka pro evidenci trvání jiných důležitých osobních překážek v práci a překážek v práci z důvodu obecného zájmu u dohod (DPČ i DPP) a to bez náhrady.

897 – Dohody – překážky v práci – bez náhrady - Zák. č. 262/2006 §199, §200-§205

Dle potřeb organizace je nutné naadministrovat požadované mzdové složky dle využití, a to v souladu i s vnitřním předpisem. Pokud budou použity mzdové složky s náhradou, pro tyto je nezbytné nastavení i příslušné kontace. Veškeré nepřítomnosti (doba a evidence) se řídí dle rozvrhu směn, tedy dle kalendáře a úvazku, který je pro sledované dny platný. 

Nový § 93a

Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví

(1) Další dohodnutou prací přesčas ve zdravotnictví (dále jen "další dohodnutá práce přesčas") se rozumí práce v nepřetržitém provozu spojená s poskytováním zdravotních služeb poskytovatelem lůžkové péče nebo poskytovatelem zdravotnické záchranné služby, kterou vykonává

a) lékař, zubní lékař nebo farmaceut120),

b) zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání pracující v nepřetržitém pracovním režimu121),

(dále jen "zaměstnanec ve zdravotnictví").

Další dohodnutá práce přesčas je práce konaná nad rozsah uvedený v § 93 odst. 4.

(2) Zaměstnanec ve zdravotnictví, který nesouhlasí s výkonem další dohodnuté práce přesčas, nesmí být k jejímu sjednání nucen ani být vystaven jakékoli újmě. O uplatnění další dohodnuté práce přesčas je zaměstnavatel povinen písemně vyrozumět příslušný orgán inspekce práce.

(3) Další dohodnutá práce přesčas zaměstnanců ve zdravotnictví nesmí přesáhnout v průměru 8 hodin týdně a v případě zaměstnanců zdravotnické záchranné služby v průměru 12 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích; jen kolektivní smlouva může toto období vymezit na nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích.

(4) Dohoda o další dohodnuté práci přesčas

a) musí být sjednána písemně, jinak je neplatná,

b) nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru,

c) nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,

d) může být okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu v období 12 týdnů od sjednání; okamžité zrušení musí být provedeno písemně a doručeno druhému účastníku,

e) může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví.

(5) Zaměstnavatel vede aktuální seznam všech zaměstnanců ve zdravotnictví vykonávajících další dohodnutou práci přesčas.

(6) Pokud se v tomto ustanovení nestanoví něco jiného, platí pro další dohodnutou práci přesčas obdobně ustanovení zákoníku práce týkající se práce přesčas.

V modulu PAM a PDM je provedena úprava hlášení o počtu překročených hodin přesčasové práce, a to při pořízení přesčasového příplatku. Hlášené varování je nově rozšířeno i o text týkající se zdravotnických pracovníků, kdy lze mít dohodou sjednán i vyšší počet přesčasové práce nad 416 hodin/rok, tedy pro zdravotnické pracovníky je to až 832 hodin/rok, popř. 1040 hodin/rok. Tyto limity jsou úměrně krácené dle délky PPV. Zároveň došlo i k úpravě KCH č. 37, který hlásí překročení ročních limitů v obdobném znění jako při ukládání přesčasových příplatků.

 

 

 

Doplnění § 138

Na konci § 138 se doplňuje věta "Pro poskytování odměny z dohody se § 115 až 118 použijí obdobně, přičemž odměna z dohody se pro tyto účely posuzuje jako mzda."

Nově podle § 138 ZP se užije § 115 až 118 ZP i pro DPP a DPČ – pro DPP i DPČ tak nově přísluší příplatky neb jiné kompenzace za práci v některých pracovních režimech (práce ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli a ve ztíženém pracovním prostředí)

V modulu PAM a PDM již byly mzdové složky dostupné, ale pouze pro DPČ. Od 1.10.2023 je rozšířena dostupnost níže uvedených složek i pro DPP. U mzdových složek je upraven legislativní odkaz, který se vztahuje jak k platu, tak i ke mzdě. Nastavení mzdových složek odpovídá příplatkům dle platu. V případě organizace, která se řídí mzdou, bude nutné upravit u mzdové složky 807 a 809 částku sazby 1 a částku sazby 2 a to v modulu ADE ve složkách mzdy organizace (tyto úpravy by byly realizovány ze strany implementátora, a to na základě vyžádání ze strany organizace). 

807 – Dohody – příplatek za práci v sobotu a v neděli - Zák. č. 262/2006 Sb., § 126, § 118
808 – Dohody – příplatek za noční práci - Zák. č. 262/2006 Sb., § 125, § 116
809 – Dohody – příplatek za práci ve svátek - Zák. č. 262/2006 Sb., § 135, § 115

V modulu PAM a PDM je dostupná nová mzdová složka pro výplatu příplatku za ztížené pracovní prostředí pro DPP a DPČ. Mzdová složka bude nastavena v souladu s § 117 ZP, tj. hodinová sazba ve výši 10% z hodinové min. mzdy (rok 2023 – 10,38).

898 – Dohody – příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí - Zák. č. 262/2006 §117

Dle potřeb organizace je nutné naadministrovat požadované mzdové složky a rovněž je nezbytné nastavení i příslušné kontace.

Nový § 190a

(1) Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317 (dále jen "práce na dálku"), tvoří

a) náhrady nákladů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, jež zaměstnanec zaměstnavateli prokázal, nebo

b) paušální částka náhrady nákladů vymezených v odstavci 3;

ustanovení § 190 tím není dotčeno.

(2) Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší.

(3) Bylo-li to písemně sjednáno nebo vnitřním předpisem stanoveno, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální částku. Paušální částka se stanoví podle údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu.

(4) Paušální částka podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje za započatou hodinu práce a její výši stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou na základě údaje podle odstavce 3

a) v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku,

b) v mimořádném termínu, dojde-li ke zvýšení nebo snížení hodnoty údaje podle odstavce 3 nejméně o 20 % v porovnání s paušální částkou naposledy stanovenou vyhláškou;

paušální částka se zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.

(5) Zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3, může být poskytována paušální částka vyšší. Paušální částka je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo.

(6) Je-li zaměstnanci poskytována paušální částka, platí, že zahrnuje náhradu veškerých nákladů, které zaměstnanci při výkonu práce na dálku vznikly.

(7) Zaměstnanci, který pro zaměstnavatele koná práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné poskytovat náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, jestliže s ním zaměstnavatel toto právo sjednal.".

Vyhláška č. 299/2023 Sb., o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023

Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023 – vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů dne 29.9.2023 v částce 139 pod č. 299/2023. Účinnost vyhlášky nastává od 1. října 2023. § 1 uvedené vyhlášky zní: „Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,60 Kč.“

V modulu PAM a PDM je dostupná nová mzdová složka pro výplatu paušální náhrady za práci na dálku.

937 – Práce na dálku – náhrada do limitu - Zák. č. 262/2006 §190a

  • Mzdová složka je dostupná pro PPV 1,2,3,5,6,7 a 12.
  • Na mzdovou složku uživatel pořídí počet celých hodin (modul PAM, popř. modul PDM) – je zde aplikována kontrola při ukládání, kdy je uživateli umožněno uložit pouze celé hodiny.

  • Do sazby je na formuláři měsíční změny doplněna sazba z údajů o organizaci, a to platná pro měsíc, do kterého je měsíční změna 937 pořizována.
  • Sazba byla na údaje o organizaci nastavena automaticky dle vyhlášky č. 299/2023,      a to při povýšení legislativních změn platných od 1.10.2023.

  • Sazbu je v případě požadavku na proplácení prokázaných výdajů možné změnit, a to přímo na formuláři měsíční změny.

 

Dle potřeb organizace je nutné naadministrovat mzdovou složku 937 a rovněž je nezbytné nastavení i příslušné kontace.

 

Úprava výstupních sestav:

PAMMZL01 – Mzdový list zaměstnance – zahrnutí počtu dnů ze mzdové složky 897 do řádku „Ost. omluvené dny“

PAMMPRA22 – Potvrzení zaměstnavatele pro účely soudu (pouze A498)
- zahrnutí nové složky 898 do řádku 4 - Pohyblivé složky – měsíční
- zahrnutí nové složky 937 do řádku 6 - Ostatní plnění, nepodléhajícím srážkám ze mzdy

Výplatní lístek a sestavy PPS (pouze A498)

  • doplnit výčet nových mzdových složek do skupin pro zobrazení na výplatním lístku a v sestavách PPS.

 

Informace: úpravy týkající se dovolené u DPČ a DPP (účinnost od 1.1.2024) budou realizovány v rámci ostatních legislativních změn účinných od 1.1.2024.

 

GORDIC, 5.10.2023