Legislativní změny od 1.1.2024 - modul PAM

Mzdy

Zdeněk Molík, Ing.

9. 2. 2024

Potřebné verze:

NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2023, KTERÝM SE MĚNÍ NV 567/2006 Sb. O MINIMÁLNÍ MZDĚ, O NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍCH ZARUČENÉ MZDY, O VYMEZENÍ ZTÍŽENÉHO PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ...

MINIMÁLNÍ MZDA

Výše měsíční minimální mzdy se zvyšuje na 18900 Kč (dosud 17300 Kč). Z toho vyplývá, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než tato částka.

U zaměstnanců s hodinovou mzdou se minimální mzda zvyšuje na 112,50 Kč (dosud 103,80 Kč).

§ Dopad zvýšení minimální mzdy do zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Minimální mzda se dále používá u zdravotního pojištění v případech, kdy vyměřovací základ zaměstnance je nižší než minimální vyměřovací základ (§ 3 odst. 10 zákona 592/1992 Sb. o VZP). V tomto případě je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5% z rozdílu těchto základů.

Např. pokud bude mít zaměstnanec v měsíci lednu 2024 pět dnů neplaceného volna a jeho vyměřovací základ pro veřejné zdravotní pojištění bude v tomto měsíci jen 11300 Kč, musí si zaměstnanec doplatit prostřednictvím svého zaměstnavatele 13,5% z částky 18900-11300, tj. 1026 Kč.

Nové hranice minimální mzdy platné od 1.1.2024 jsou automaticky založeny v administraci PAM – Údaje o organizacích (pokud nebyl před povýšením založen záznam od 1.1.2024).

§ Dopad zvýšení minimální mzdy do zákona o daních z příjmů

Od roku 2007 se u zaměstnanců posuzuje nárok na měsíční daňový bonus tak, že jeho příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že zvýšení minimální mzdy na 18900 Kč bude mít za následek, že nárok na měsíční daňový bonus bude mít zaměstnanec, který dosáhne v roce 2024 měsíčního příjmu alespoň 9450 Kč nebo vyššího.

Nárok na daňový bonus v rámci ročního zúčtování záloh nebo daňového přiznání vznikne zaměstnanci, který v roce 2024 dosáhne příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. 113400 Kč (6x18900).

 

NEJNIŽŠÍ ÚROVEŇ ZARUČENÉ MZDY

Výše uvedeným NV 396/2023 se rovněž zvyšuje nejnižší úroveň zaručené mzdy. Hodinové sazby zaručené mzdy platí při 40 hodinové týdenní pracovní době a měsíční sazby při jakékoliv týdenní pracovní době v organizaci.

SKUPINA PRACÍ Nejnižší úroveň zaručené mzdy za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy za měsíc

Pro zaručenou mzdu se bude sledovat zařazení v platové třídě a dle této bude pro sledované PPV stanovena měsíční výše zaručené mzdy dle uvedené skupiny prací. (Pro automatické sledování je nutné mít nastaven parametr PAM - ŘP RV Používání doplatku do minimální a zaručené mzdy na hodnotu 2 – plně automatické řešení doplatku.)

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě
c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě
d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě
e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě
f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě
g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě
h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

Při neodpracování příslušné pracovní doby nebo při zkrácené pracovní době se u zaměstnanců s měsíční mzdou sazba nejnižší úrovně zaručené mzdy snižuje úměrně odpracované době (§ 80 ZP).

VYHLÁŠKA Č. 397/2023, O STANOVENÍ VÝŠE PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NÁHRADY NÁKLADŮ PŘI PRÁCI NA DÁLKU PRO ROK 2024

Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2024 – vyhláška vyšla ve Sbírce zákonů dne 27.12.2023 v částce 186 pod č. 397/2023. Účinnost vyhlášky nastává od 1. ledna 2024.

 

§ 1 uvedené vyhlášky zní: „Paušální částka náhrady nákladů při práci na dálku podle § 190a odst. 1 písm. b) zákoníku práce činí 4,50 Kč.“

 

Sazba 4,50 je v údajích o organizaci od 1.1.2024 nastavena automaticky Paušál – práce na dálku.  

NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 286/2023 SB., O VÝŠI VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU ZA ROK 2022, PŘEPOČÍTACÍHO KOEFICIENTU PRO ÚPRAVU VŠEOBECNÉHO VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU ZA ROK 2022, REDUKČNÍCH HRANIC PRO STANOVENÍ VÝPOČTOVÉHO ZÁKLADU PRO ROK 2024 A ZÁKLADNÍ VÝMĚRY DŮCHODU STANOVENÉ PRO ROK 2024 A O ZVÝŠENÍ DŮCHODŮ V ROCE 2024 DOCHÁZÍ K DOPADŮM DO NÍŽE UVEDENÝCH ZÁKONŮ

VVZ a koeficient pro jeho přepočet se použije pro výpočet maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na SZ a pro výpočet zálohové daně. Dále se použije tento údaj i pro výpočet redukční hranice pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění, redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti apod.

 • MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD PRO ODVOD POJISTNÉHO NA SZ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na SZ činí i v roce 2024 48násobek průměrné mzdy.

VÝPOČET PRŮMĚRNÉ MZDY:

VÝPOČET PRŮMĚRNÉ MZDY:
VVZ za rok 2022 = 40638 Kč, koeficient pro jeho přepočet = 1,0819.
40638x1,0819=43966,252 Kč
Průměrná mzda pro výpočet maximálního vyměřovacího základu činí v roce 2024 po zaokrouhlení směrem nahoru 43967 Kč.

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍJMŮ, Z KTERÝCH SE BUDE POJISTNÉ ODVÁDĚT

48násobek průměrné mzdy je 2110416 (43967x48)

 • HRANICE PŘÍJMU PRO ODVOD DANĚ Z PŘÍJMU A PRO ODVOD DANĚ U ZÁLOH – ZMĚNA OD 1.1.2024

Daň z příjmu ze závislé činnosti se odvádí nově od 1.1.2024 do 36násobku průměrné mzdy ve výši 15% a nad tuto hranici ve výši 23%. V roce 2024 bude sazba 15% použita u příjmů do částky 1582812 Kč a nad tuto hranici se použije sazba daně 23%.

Sazba daně 15% u záloh se použije u příjmu do 131901 Kč a nad tuto hranici se uplatní sazba daně 23%.

 • REDUKČNÍ HRANICE PRO VÝPOČET NEMOCENSKÉHO V ROCE 2024

Redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek se rovněž vypočtou z všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 a koeficientu pro jeho přepočet, které se stanoví pro účely důchodového pojištění.

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 (VVZ)

 

40638

Koeficient pro přepočet VVZ za rok 2022

 

1,0819

Přepočtený VVZ

40638 x 1,0819

43966,252

První redukční hranice (dále jen RH)

Jedna třicetina z přepočteného VVZ

1465,5417

První redukční hranice po zaokrouhlení

 

1466 Kč

Druhá redukční hranice

1,5násobek první RH
(1465,5417x1,5=2198,3125)

2199 Kč

Třetí redukční hranice

3násobek první RH
(1465,5417x3=4396,6251)

4397 Kč

Výše těchto redukčních hranic byla vyhlášena Sdělením MPSV 313/2023 Sb. Z těchto redukčních hranic se budou v roce 2024 vypočítávat dávky nemocenského pojištění (nemocenské, dlouhodobé ošetřovné, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). U nemocenského a dlouhodobého ošetřovného se do první redukční hranice započte vyměřovací základ zaměstnance 90%, u peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku se do první redukční hranice započítává denní vyměřovací základ i nadále ve výši 100%. U všech dávek nemocenského pojištění se mezi první a druhou redukční hranicí započte denní vyměřovací základ 60% a mezi druhou a třetí redukční hranicí se  započte 30%.

Všechny dávky nemocenského pojištění se budou i nadále poskytovat za kalendářní dny.

 

 • REDUKČNÍ HRANICE PRO VÝPOČET NÁHRADY MZDY ZA DOBU PRVNÍCH 14. KALENDÁŘNÍCH DNŮ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI

I v roce 2024 bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy po dobu prvních 14. kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Pro výpočet náhrady mzdy se redukční hranice pro nemocenské vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře směrem nahoru. Tím se získá přepočet náhrady mzdy z kalendářních dnů na pracovní dny a jednu odpracovanou hodinu (je to z toho důvodu, že zákoník práce zná již pouze hodinový průměrný výdělek).
Tzn., že

 • první redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy činí 256,55 (1466x0,175)
 • druhá redukční hranice činí 384,83 Kč (2199x0,175)
 • třetí redukční hranice činí 769,48 Kč (4397x0,175).

Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

ZMĚNA VE VÝŠI NEZABAVITELNÝCH ČÁSTEK PRO ÚČELY SRÁŽEK ZE MZDY OD 1.1.2024

 

Podle NV 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije.

 • částka ŽM jednotlivce podle zákona 110/2006 Sb. a
 • částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu (ta se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy pro obec s alespoň 70 000 obyvateli podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona 117/1995 Sb.).

Částka životního minima je ve výši 4860 Kč. Částka normativních nákladů na bydlení se pro rok 2024 mění zákonem 407/2023 Sb., který zrušil § 26a odst. 2) písm. a, které normativní náklady na rok 2023 navyšoval o 1 400 Kč. Normativní náklady tedy pro rok 2024 činí pouze základní částku 14 197 Kč.

Součet těchto částek činí 19 057 Kč (4 860+14 197). Díky těmto změnám dochází k úpravě nezabavitelných částek:

 

Základní částka, která nesmí být sražena povinnému je součet: (celková nezabavitelná částka se zaokrouhluje na celé Kč směrem nahoru viz § 3 z. 595/2006 Sb.)

 • základní částky na osobu povinného 12 704,66 Kč (2/3 z 19 057 Kč),
 • základní částka na osoby, kterým je povinen poskytovat obživu 3 176,16 Kč (12 704,66:4).

Tzn., že v roce 2024 se bude při výpočtu základní částky, která nesmí být povinnému sražena, pracovat opět s haléři a výpočty nezabavitelné částky se budou zaokrouhlovat až na závěr.

Např. povinný je ženatý a má dvě děti. Výpočet základní částky bude vypadat takto:

  12 704,66 + (3 x 3 176,16) = 22 233,14 = 22 234 Kč

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí jedenapůlnásobek součtu částky ŽM a normativních nákladů na bydlení, tj. (4 860+14 197) x 1,5 = 28 585,50 Kč – ve výpočtu použijeme zaokrouhlenou výši, tj. 28 586,- Kč (zaokrouhlování limitu není upraveno, v praxi se proto vypočtená částka limitu zaokrouhluje ve prospěch povinného na celé koruny nahoru – viz. výklad MÚ 1/2024 – JUDr. Jan Breburda)

Jedna třetina z této částky činí 9 528,50 Kč– maximální výše jedné třetiny po zaokrouhlení (OSŘ § 279) činí 9 528,- Kč.

 

Od 1. ledna 2024 použijeme pro výpočty tyto částky:

 • 12 704,66 Kč … základní nezabavitelná částka na osobu povinného
 • 3 176,16 Kč … základní nezabavitelná částka na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné
 • 28 586 Kč … částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení
 • 9 528 Kč …  maximální výše jedné třetiny

 

POJISTNÉ NA SZ OD 1.1.2024 – změna v ustanovení §7 zákona 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

§7

Sazby pojistného

(1) Sazby pojistného činí

a) u zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu uvedeného v § 5a odst. 1 písm. a), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

b) u zaměstnavatele

1. v roce 2023 26,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 23,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

2. v roce 2024 27,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 24,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

3. v roce 2025 28,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 25,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

4. počínaje rokem 2026 29,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. b), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 26,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti,

c) u zaměstnance 7,1 % z vyměřovacího základu, z toho 0,6 % na nemocenské pojištění a 6,5 % na důchodové pojištění,

 

Změna ve výši pojistného za zaměstnance od 1.1.2024

Od 1.1.2024 je výše pojistného na SZ za zaměstnance ve výši 7,1%

 

 

Zvýšené pojistné za organizaci od 1.1.2024

Zaměstnavatel, který zaměstnává jak zaměstnance vykonávající práce zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky HZS podniku, tak zaměstnance, kteří tyto práce nevykonávají, stanovuje dva vyměřovací základy zaměstnavatele.

Z vyměřovacího základu zaměstnavatele uvedeného v písmenu:

 

 

a) je zaměstnavatel nadále povinen platit pojistné v sazbě 24,8 %.

b) bude zaměstnavatel platit vyšší pojistné v roce 2024 to bude 27,8 %,

 

 

ZMĚNY V DANÍCH Z PŘÍJMŮ

Zákonem č. 349/2023 Sb., došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů pro zpracování mezd následovně:

 

 

§6, odst. 4

 

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 45 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle § 36 odst. 6 nebo 7 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1

                a) plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce na nemocenském pojištění, která je      stanovena pro zaměstnání vykonávaná na základě těchto dohod u téhož            zaměstnavatele, nebo

                b) v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

 

Do zákona o daních z příjmů se dostává limit pro DPP dle rozhodné částky pro účast těchto zaměstnanců u téhož zaměstnavatele dle zákona 187/2006 Sb. Od 1.1.2024 zůstává nadále částka 10 000,- Kč (změna bude od 1.7.2024).

 

 

§6, odst. 6

 

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o silniční motorové vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny tohoto vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí silničního motorového vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více silničních motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta z nejvyšší vstupní ceny silničního motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely v průběhu kalendářního měsíce více silničních motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance úhrn částek odpovídajících výši určeného procenta vstupní ceny každého současně poskytnutého vozidla. Určeným procentem se pro účely tohoto ustanovení rozumí

                a) 0,25 %, jedná-li se o bezemisní vozidlo,

                b) 0,5 %, jedná-li se o nízkoemisní vozidlo,

                c) 1 %, jedná-li se o silniční motorové vozidlo, které není nízkoemisním ani             bezemisním vozidlem.

 

Od 1.1.2024 jsou nové podmínky pro stanovení částky za použití služebního vozidla i pro soukromé účely, a to pro vozidla bezemisní a nízkoemisní. V modulu PAM tuto částku stanovuje uživatel na mzdovou složku 720. Od 1.1.2024 změna názvu mzdové složky 720 na „% vstupní ceny vozidla“.

 

 

§6, odst. 9 – osvobozené příjmy

 

  • písm. b)

příjem zaměstnance ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem za jednu směnu podle jiného právního předpisu, pokud během této směny zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během této směny nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejné směny, pokud její délka v úhrnu s přestávkou v práci povinně poskytovanou zaměstnavatelem podle jiného právního předpisu je delší než 11 hodin; v případě zaměstnance vykonávajícího činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, jejíž výkon není rozvržen na směny podle jiného právního předpisu, je příjem ve formě příspěvku na stravování poskytnutého zaměstnavatelem od daně osvobozen, pokud během kalendářního dne zaměstnanec vykonával práci alespoň 3 hodiny a nevznikl mu během tohoto dne nárok na stravné v rámci cestovních náhrad podle jiného právního předpisu ani na stravné v rámci cestovních náhrad na základě smlouvy, a to v úhrnu do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, a v úhrnu do výše 70 % této hranice, je-li příspěvek poskytnut jako další příspěvek v rámci stejného kalendářního dne, pokud během tohoto dne zaměstnanec vykonával práci alespoň 11 hodin; příspěvkem na stravování se pro účely daní z příjmů rozumí

1. stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti zaměstnance nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele a

2. peněžitý příspěvek na stravování,

 

Nově se upřesňují podmínky, které jsou od 1.1.2024 shodné jak pro nepeněžní plnění, tak i pro peněžitý příspěvek (stravenkový paušál). Na straně zaměstnance jsou všechny tři formy poskytování příspěvku na stravování (závodní stravování, stravenky / stravenkové karty a peněžitý příspěvek /stravenkový paušál) osvobozeny od daně do limitu 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě 5–12 hodin, což od 1. 1. 2024 činí: 116,20 Kč (70 % ze 166 Kč – vyhláška č. 398/2023 Sb.).

 

  • písm. d)

nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období ve formě

1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace nebo zájezdu,

2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,

3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,

4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy,

Od 1.1.2024 bude nepeněžní plnění dle písm. d) zákona o daních z příjmů osobozeno od daně z příjmu do výše poloviny průměrné mzdy za sledované zdaňovací období. V roce 2024 činí průměrná mzda výši 43967,- Kč, tedy polovina činí: 21983 Kč.

Od 1.1.2024 je zrušeno automatické ukládání při překročení limitu na rekreaci, tedy rozdělení pro složky 961/960 (974/968)– limit od 1.1.2024 nebude sledován automaticky. Zároveň byla provedena úprava názvu pro mzdové složky 961 a 960 a složky 974 a  968 – změna částky 20.000,- Kč na text: „do limitu“ a „nad limit“. Pro A nejsou od 1.1.2024 dostupné mzdové složky 961,960,974 a 968. Pro B a X jsou od 1.1.2024 nadále dostupné mzdové složky 961 a 960.

 

  • písm. g

příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem pro omezený okruh účastníků, pokud vzhledem k její povaze je pořádání takové akce zaměstnavateli obvyklé a její forma a rozsah jsou přiměřené,

Od 1.1.2024 je bezúplatné nepeněžní plnění z FKSP (nové znění písm.g), soc. fondu nebo ze zisku po zdanění do výše 2000,- Kč zrušeno. Nově budou osvobozeny příjmy plynoucí z účasti zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka na sportovní nebo kulturní akci pořádané zaměstnavatelem.

Od 1.1.2024 došlo ke zrušení sledování limitu 2000,- Kč a jeho následného rozdělení nad hranici na další mzdové složky (+2) – úprava se dotkne mzdových složek:  825, 830, 835, 947, 967 + shodné mzdové složky +2. Od 1.1.2024 je ukončena leg. platnost mzdovým složkám  825,830,835,947,967. KCH č. 31 již není od roku 2024 dostupný, tento KCH se již nebude spouštět ani jako povinný KCH při uzávěrce.

 

  • původní písmeno j) zrušeno

 

mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů6d) ve výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění,

 

Zrušeno, protože se v zásadě jedná o obsoletní ustanovení. Tato výjimka je zrušena z důvodu zpřehlednění právního řádu v oblasti daní. V modulu PAM bez úprav.

 

  • původní písmeno n) a o) (nově l,m) zrušeno

 

n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostředí,

o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav,65) za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,

 

Od 1.1.2024 zrušeno původní písm. n)  - zrušeno, protože se v zásadě jedná o obsoletní ustanovení. Tato výjimka je zrušena z důvodu zpřehlednění právního řádu v oblasti daní.

V modulu PAM bez úprav.

 

Od 1.1.2024 zrušeno původní písm. o) – sociální výpomoc - příjmy osvobozené do výše 500 000,- Kč.

Osvobození příjmu zaměstnance, který má obdobný charakter jako sociální výpomoc, však zůstane i nadále zachováno, a to podle ustanovení § 4a písm. k) zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen bezúplatný příjem poskytnutý na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky, pod které lze zahrnout i pomoc při odstranění důsledků např. živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií ohrožujících ve značném rozsahu životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Jedná se o pomoc poskytovanou cíleně přímo postiženým osobám, a to bez jakéhokoli omezení v podobě maximální výše nebo vyhlášení nouzového stavu podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Z úvodní části ustanovení § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů vyplývá, že výčet osvobozených příjmů v tomto ustanovení doplňuje výčet v § 4 zákona o daních z příjmů, do kterého jsou s odkazem na stávající ustanovení § 4 odst. 1 písm. zm) zákona o daních z příjmů zahrnuty i příjmy podle ustanovení § 4a zákona o daních z příjmů. Ustanovení § 4a písm. k) zákona o daních z příjmů proto dopadá i na bezúplatné příjmy, jež jsou vypláceny zaměstnavatelem zaměstnanci na humanitární nebo charitativní účely. Ze vzájemných vztahů mezi těmito ustanoveními lze dovodit, že ustanovení § 4a písm. k) a ustanovení § 6 odst. 9 písm. m) zákona o daních z příjmů částečně upravují shodný okruh právních vztahů. Vypuštění ustanovení § 6 odst. 9 písm. m) zákona o daních z příjmů tak přispěje systematičnosti zákona a rovněž přispěje k naplnění obecného principu jednoduchosti daní z příjmů.

Od 1.1.2024 ukončena dostupnost mzdových složek 986,987. Pro sociální výpomoc budou využívány stávající mzdové složky 963 a 962. Mzdová složka 962 podléhá odvodu dani. Mzdová složka 963 nepodléhá odvodu dani – od 1.1.2024 bude u této mzdové složky leg. odkaz: „586/1992, §4a, písmeno k)“.

 

§15 – nezdanitelná část základu daně

 

  • odstavec 7 a 8 zrušen

 

(7) Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem.82) Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.

 

(8) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.

 

Od 1.1.2024 zrušena nezdanitelná část – členské příspěvky a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Jedná se o roční odpočty, které bylo možné používat v rámci RZD. Tyto roční odpočty budou dostupné pouze do zpracování RZD za rok 2023, od 1.1.2024 budou tyto roční odpočty zrušeny.

K 31.12.2023 bude ukončena dostupnost ročních odpočtů:

Odpočet 680, 2000, 2100 a 2200

Pokud by tyto roční odpočty existovaly pro RZD za rok 2024 a následujících, budou tyto automaticky odstraněny.  

 

§16 – sazba a výpočet daně pro základ daně

Sazba daně činí

a) 15 % pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy a

b) 23 % pro část základu daně přesahující  36násobek průměrné mzdy.

 

Od 1.1.2024 se mění 48násobek na 36násobek – týká se výpočtu RZD od roku 2024. Popis úpravy je uveden v části „HRANICE PŘÍJMU PRO ODVOD DANĚ Z PŘÍJMU A PRO ODVOD DANĚ U ZÁLOH – ZMĚNA OD 1.1.2024“.

 

§ 35ba – slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

  •  odstavec 1 písm. b) nově zní:

sleva na manžela,

 

Od 1.1.2024 upraveny podmínky slevy na manžela – tyto jsou samostatně uvedeny v upraveném § 35bb, ve kterém došlo od 1.1.2024 ke zrušení podmínek pro slevu za umístění dítěte a nově se zde uvádí podmínky pro uplatnění slevy na manžela.

V modulu PAM bez úprav – výše slevy zůstává zachována a podmínky je nutné hodnotit mimo PAM.

 

  • odstavec 1 písm. f) a g) se ruší

 

f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů14d) pro účely státní sociální podpory,

 

g) slevu za umístění dítěte.

 

Od 1.1.2024 zrušena sleva na studenta a sleva za umístění dítěte. Sleva na studenta je měsíční i roční sleva, sleva za umístění dítěte je pouze roční sleva. Měsíční sleva již nebude od 1.1.2024 dostupná a roční sleva na studenta a za umístění dítěte bude dostupné pouze do zpracování RZD za rok 2023. Od 1.1.2024 budou tyto odpočty zrušeny.

 

K 31.12.2023 bude ukončena platnost měsíčního odpočtu 1600.

K 31.12.2023 bude ukončena platnost ročních odpočtů:

Odpočet 1600 a 1700.

 

Pokud by roční odpočty 1600 a 1700 existovaly pro RZD za rok 2024 a následujících, budou tyto automaticky odstraněny.  Měsíční odpočet 1600, který bude platný po 30.12.2023 bude ukončen k datu 31.12.2023.

 

§ 38h – vybírání a placení záloh  na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

  • odstavec 2

 

Sazba zálohy činí 15 % pro část základu pro výpočet zálohy do   3násobku průměrné mzdy a 23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 3násobek průměrné mzdy. Záloha se vypočte jako součet součinů příslušné části základu pro výpočet zálohy a sazby zálohy pro tuto část základu pro výpočet zálohy.

 

Od 1.1.2024 se mění 4násobek na 3násobek – týká se výpočtu zálohy na daň od 1.1.2024. Popis úpravy je uveden v části „HRANICE PŘÍJMU PRO ODVOD DANĚ Z PŘÍJMU A PRO ODVOD DANĚ U ZÁLOH – ZMĚNA OD 1.1.2024“.

 

  • odstavec 14 – zrušeno

Pokud dochází ke srážce záloh nebo daně podle zvláštní sazby z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v organizační jednotce plátce daně, je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou39g), jestliže jsou v této organizační jednotce k dispozici doklady nezbytné pro provedení srážky záloh nebo daně a její kontrolu. Povinnost plátce daně vypočítat zálohu nebo daň podle zvláštní sazby u poplatníka z úhrnu jeho příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíc tím ale zůstává zachována. Je-li k tomu příslušných více plátcových pokladen nebo mzdových účtáren téhož plátce daně, zdaněním příjmů poplatníka pověří plátce daně jednu z nich, a jedná-li se o poplatníka, který má u plátce daně na zdaňovací období učiněné prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, pověří plátce daně zdaněním příjmů mzdovou účtárnu, u níž má poplatník toto prohlášení k dani učiněno.

Od 1.1.2024 dochází ke zrušení plátcových pokladen, je nezbytné provést úpravy v administraci, aby byl zachován odvod daně na shodný účet pro zálohovou a dále na shodný účet pro srážkovou daň, a to za všechny účtárny (týká se organizací, u kterých je evidováno více účtáren – dříve byly samostatně evidovány plátcovy pokladny).  Finanční správa  vydala sdělení pro plnění dat do jednotlivých tiskopisů (název organizace, DIČ). https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2023/sdeleni-pro-platce-dane-ve-veci-zruseni-platcovych-pokladen
Aby došlo ke splnění správného plnění dat do tiskopisů, je nezbytné provést úpravy v administraci a to:
naadministrujte si organizaci ADE -> střediska účtování -> Detail -> adresa. Tyto údaje je nezbytné naplnit i v případě, kdy organizace nevyužívala plátcovy pokladny.

Byly upraveny tiskové výstupy, aby tyto splňovaly dotahování údajů o organizaci a DIČ v souladu se sdělením FS:

Sestava

za rok 2023-od ledna 2024

za rok 2024 a následující roky

Plátce-název

DIČ

Plátce-název

DIČ

PAMPRA04

organizace

plátcova pokladna

organizace

organizace

PAMPRA05

organizace

plátcova pokladna

organizace

organizace

PAMPRA52

organizace

neuvádí se

organizace

neuvádí se

PAMPRA53

organizace

neuvádí se

organizace

neuvádí se

PAMSHSDO

organizace

plátcova pokladna

organizace

organizace

PAMVYD01

organizace

plátcova pokladna

organizace

organizace

PAMSHSDO - dodatečné za roky před rokem 2024

organizace

plátcova pokladna

 

 

PAMVYD01 - dodatečné za roky před rokem 2024

organizace

plátcova pokladna

 

 

 

Zákonem č. 349/2023 Sb., došlo ke změně zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 366/2022 Sb., který se mění takto:

§ 1- Opatření v oblasti odpočtu bezúplatného plnění od základu daně

 

(1) Za zdaňovací období roku 2022 a 2023 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.

(2) Za zdaňovací období skončená v období od 1. března 2022 do 29. února 2024 lze podle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů od základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.

(3) Ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů se použijí i na bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022 a 2023

                a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění, nebo

                b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

(4) Ustanovení § 15 odst. 7 zákona o daních z příjmů se použije i v případě, jde-li o snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 a 2023 poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny.

(5) Odstavce 3 a 4 lze použít pouze pro zdaňovací období, ve kterém bylo bezúplatné plnění poskytnuto.

(6) Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti nemá za zdaňovací období roku 2022 a 2023 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu Ukrajiny na území České republiky.

 

Došlo k prodloužení doby navýšení maximální hodnoty daru, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně, na 30 % do roku 2023. V modulu PAM je pro rok 2023 provedena kontrola na max. výši daru a to pro roční odpočet č. 660.

 

Zákonem č. 349/2023 Sb., došlo ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

 

Od 1. 1. 2024 dochází ke snížení prostředků, resp. základního přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) o polovinu, tzn. z 2 % na 1 % z objemu nákladů zúčtovaných na platy/mzdy.  Novinkou je také, že nejméně polovina základního přídělu do fondu bude povinně určena na podporu produktů na zabezpečení ve stáří zaměstnanců. 

Pravidla pro využití FKSP již nově nebude upravovat vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, která byla zákonem č. 349/2023 zrušena.

Uživatelé, kteří využívají automatického výpočtu přídělu do FKSP si v ADE upraví částku sazby na mzdové složce 978. V modulu PAM byly upraveny legislativní odkazy, kde se nacházel odkaz na vyhlášku č. 114/2002 se od 1.1.2024 upravil legislativní odkaz na „FKSP, sociální fond“.

 

Zákonem č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří, došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů pro zpracování mezd následovně:

 

§ 6

  •  odstavec 9 písm. m) nově zní:

 

    m) příjem v podobě příspěvku uhrazeného zaměstnavatelem na daňově podporované produkty spoření na stáří jeho zaměstnance nebo na daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož pojistníkem je jeho zaměstnanec, do úhrnné výše 50 000 Kč ročně,

 

Od 1.1.2024 dochází k rozšíření o § 15a-15c ZDP, kde jsou definovány produkty spoření na stáří, jejich daňová podpora a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče. V modulu PAM byly upraveny názvy mzdových složek, legislativní odkaz mzdových složek od 1.1.2024 a rovněž došlo u mzdové složky 995 a 996 k rozšíření o druhy, které definují tyto daňově uznatelné produkty.

 

995 – změna názvu mzdové složky a leg. odkazu od 1.1.2024: „Příspěvek na ostatní produkty spoření na stáří/pojištění dlouhodobé péče“ – legislativní odkaz: 586/1992, §6, odstavec (9), písmeno m), rozšíření druhů na mzdové složce 995:
110 – Penzijní pojištění u instituce penz. pojištění
120 – Soukromé životní pojištění
130 – Dlouhodobý investiční produkt
140 – Pojištění dlouhodobé péče

994 – změna názvu mzdové složky a leg. odkazu od 1.1.2024: „Příspěvek na penz. připojištění/DPS-nezahrnutý do mzdy“ – leg. odkaz: 586/1992, §6, odstavec (9), písmeno m)
Druhy, které jsou u této mzdové složky zůstávají nezměněny.

996 – změna názvu mzdové složky a leg. odkazu od 1.1.2024: „Příspěvek na produkty spoření na stáří/poj. dlouhodobé péče - nezahrnutý do mzdy, zdaněný“ – legislativní odkaz: 586/1992, §6, odstavec (9), písmeno m), rozšíření o další druhy na mzdové složce 996:
110 – Penzijní pojištění u instituce penz. pojištění
120 – Soukromé životní pojištění
130 – Dlouhodobý investiční produkt
140 – Pojištění dlouhodobé péče

 

§ 15

  •  odstavec 5 a 6 nově zní:

 

(5) Od základu daně lze odečíst příspěvky v celkovém úhrnu nejvýše 48 000 Kč zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho daňově podporované produkty spoření na stáří a daňově podporované pojištění dlouhodobé péče, jehož je pojistníkem. Příspěvkem na produkt spoření na stáří se rozumí také pojistné na soukromé životní pojištění a majetek připsaný ve prospěch dlouhodobého investičního produktu. Příspěvkem na pojištění dlouhodobé péče se rozumí pojistné na toto pojištění.

(6) V případě příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem a na doplňkové penzijní spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření lze odečíst od základu daně podle odstavce 5 pouze část měsíčního příspěvku, která převyšuje částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření. V případě zaplacení jednorázového pojistného na soukromé životní pojištění se pro účely odstavce 5 za příspěvek zaplacený ve zdaňovacím období trvání pojištění považuje poměrná část jednorázového pojistného připadající na toto zdaňovací období určená s přesností na dny.

 

Celkový limit na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří bude od 1.1.2024 ve výši 48 000 Kč ročně na poplatníka (do roku 2023 platí limit 24 000 Kč na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a 24 000 Kč na životní pojištění). Občan si bude moci zvolit, zda se rozhodne využít daňovou podporu pouze na jeden typ produktu, nebo si své úložky a s nimi spojené daňové zvýhodnění rozloží mezi více produktů. Tyto změny budou mít dopad do modulu PAM následovně:

K 31.12.2023 budou ukončeny platnosti ročních odpočtů:
Odpočet 620 a 640.
Pokud by roční odpočty 620 a 640 existovaly pro RZD za rok 2024 a následujících, budou tyto automaticky odstraněny. je v roce 2024, tj. pro RZD za rok 2024 a následující odpočet 620 nebo 640 pořízen, tento odstranit.

Od 1.1.2024 je zaveden nový roční odpočet:
650 - Produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče

Bude realizována kontrola na max. výši ročního odpočtu 650 v hodnotě 48000,- Kč.

 

 

ZÁKON 321/2023 SB., - DOPAD DO ZÁKONA Č. 589/1992, SB., O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI

V tomto zákoně byly provedeny zejména kosmetické změny, jako pojmenování paragrafů a dále upřesňující úpravy ke slevám na pojistném podle prvotních zkušeností z praxe od zavedení těchto slev od února 2023, zaokrouhlování, pro lepší přehlednost zákona. Co se týká slevy na pojistném za zaměstnance ve výši 5 %, pak je důležité upozornit, že došlo ke specifikaci, že studentem je jen do 26 let věku a u hranice 55 let, bylo  změněno, že den 55 narozenin je již rozhodný den, doposavad to byl den následující po dni 55. narozenin.

V modulu PAM se upravil popis druhu u mzdové složky 8556, kde se upřesnila právě hranice u osoby od 55 let:

§ 7a odst. 3:

a) úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy; tato částka průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru,

b) úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy; úhrn vyměřovacích základů připadající na 1 hodinu a tato částka průměrné mzdy se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. Za odpracovanou hodinu se považuje též hodina, za kterou podle zvláštních právních předpisů náleží náhrada mzdy nebo platu, a hodina, za kterou náleží započitatelný příjem poskytnutý za dobu pracovního nebo služebního volna, který nahrazuje ztrátu příjmu ve výši průměrného výdělku nebo ve výši mzdy nebo platu, které by náležely za dobu tohoto volna,

c) odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f) ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby podle zákoníku práce nebo právních předpisů upravujících služební poměr, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin; netrvalo-li zaměstnání celý kalendářní měsíc, upraví se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny směrem nahoru,

V modulu PAM se od 1.1.2024 v souladu s § 7a zákona 589/1992 provádí zaokrouhlování u výpočtu mzdové složky 8556 následovně:

Na . ř. 11 u 1,5 násobku průměrné mzdy se tato zaokrouhluje na celé Kč nahoru, tedy pro rok 2024 na částku: 65951,- Kč (43967*1,5=65950,5, po zaokrouhlení nahoru na částku 65951,- Kč).

Na ř. 14 se provede zaokrouhlení zjištěného základu na hodinu, tj. na koruny směrem nahoru.

Na ř. 15 se výpočet 1,15% průměrné mzdy rovněž zaokrouhluje od 1.1.2024 na celé koruny nahoru, tj. pro rok 2024 na částku 506,- Kč (0,0115*43967=505,6205, po zaokrouhlení nahoru na částku 506,- Kč).

 

ZÁKON 321/2023 SB., - DOPAD DO ZÁKONA Č. 187/2006, SB., O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

Vznikne-li sociální událost v ochranné lhůtě, postupuje se při určení rozhodného období tak, jako by sociální událost vznikla v den, který bezprostředně následuje po dni, ve kterém skončilo pojištění; to platí obdobně, vznikneli nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 32 odst. 1 písm. f) .

V modulu PAM se při stanovení rozhodného období u PPM v ochranné lhůtě postupuje tak, jako kdyby došlo ke vzniku sociální události následující den po skončení pracovního poměru. Obdobně se stanovuje rozhodné období u PPM i v případě, kdy po skončení pracovního poměru následuje DPN a PPM vzniká až po ukončení DPN.

 

Navazuje-li potřeba ošetřování bezprostředně na předchozí potřebu ošetřování téže fyzické  osoby nebo se s ní překrývá, považuje se tato navazující nebo překrývající se potřeba  ošetřování za pokračování předchozí potřeby ošetřování; to platí obdobně, jde-li o potřebu  péče ototéž dítě, pokud důvod vzniku této navazující nebo překrývající se potřeby péče je  uveden v témže bodě odstavce 1 písm. b) jako důvod, pro který vznikla předchozí potřeba  péče o totéž  dítě.

 

V modulu PAM je pro mzdové složky OČR povoleno editovat datum vzniku nemoci. Dosud toto bylo možné pouze v případě mimořádného opatření (druhu 220).

 

ZÁKON 321/2023 SB., - DOPAD DO ZÁKONA Č. 262/2006 SB., ZÁKONÍK PRÁCE

nové znění § 203a

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

(1) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu přísluší zaměstnanci

a) k činnosti vedoucích táborů pro děti a mládež a jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní,

b) k činnosti oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů a středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež a

c) k obdobným činnostem na sportovních soustředěních dětí a mládeže,

a to v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však 3 týdny v kalendářním roce.

(2) Pracovní volno zaměstnanci přísluší,

a) nebrání-li tomu vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele a

b) zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku bezprostředně před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží; tato podmínka se nevyžaduje, jde-li o tábory nebo sportovní soustředění pro zdravotně postižené děti a mládež.

(3) Za dobu čerpání pracovního volna přísluší zaměstnanci za podmínek a v rozsahu uvedených v odstavcích 4 a 5 náhrada mzdy nebo platu, pokud se jedná o akci pořádanou právnickou osobou,

a) zapsanou ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob po dobu nejméně 5 let a

b) práce s dětmi a mládeží tvoří podstatnou část její hlavní činnosti.

Tuto skutečnost je zaměstnanec povinen zaměstnavateli prokázat.

(4) V kalendářním roce přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu za počet hodin pracovního volna odpovídající délce jeho stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby (dále jen "roční limit"); tato náhrada se poskytuje od započetí prvního čerpání pracovního volna v kalendářním roce. Při změně délky stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku se počet hodin zbývajících do ročního limitu vyjádří stejným poměrem k nové délce stanovené nebo kratší týdenní pracovní doby.

(5) Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ve výši průměrného hodinového výdělku, nejvýše však ve výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců zveřejněné Českým statistickým úřadem za první až třetí kalendářní čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu. Výši jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy podle věty první vyhlásí Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů; částka se zaokrouhlí na desetihaléře směrem nahoru.

(6) Zaměstnavatel má nárok na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu ze státního rozpočtu podle jiného právního předpisu71b) ; nehradí se náhrada mzdy nebo platu nad rozsah stanovený v odstavcích 3 až 5. Zaměstnavatel musí doložit poskytnutí náhrady mzdy nebo platu a splnění podmínek pro její poskytnutí.

(7) Za děti a mládež se pro účely tohoto ustanovení považují fyzické osoby mladší než 26 let.

 

Sdělení MPSV o vyhlášení výše jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely § 203a zákoníku práce

Pro rok 2024 činí tato výše 243,90 Kč.

Od 1.1.2024 je pro mzdovou složku 1169 s druhem 320 provedena kontrola na maximální výši sazby/hod., která nesmí překročit částku 243,90. V případě vyššího PHV bude nastavena sazba u měsíční změny 1169 s druhem 320 na hodnotu ve výši 243,90 Kč.

ZMĚNY U DOHOD V OBLASTI DOVOLENÉ NA ZÁKLADĚ NOVELY ZP (zákon 281/2023 Sb.) – ÚČINNOST OD 1.1.2024

§ 77- Společné ustanovení o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

  • odstavec 2 – zrušena výjimka o dovolené

 

(2) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na právní vztah založený dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti ustanovení o pracovním poměru s výjimkou

                a) převedení na jinou práci a přeložení,

                b) dočasného přidělení,

                c) odstupného,

                d) skončení pracovního poměru,

                e) odměňování,

                f) cestovních náhrad a náhrad podle § 190a.

 

  • odstavec 8 – zavedena podmínka pro týdenní pracovní dobu při výpočtu dovolené u dohod

 

(8) U zaměstnance pracujícího na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti platí, že pro účely dovolené činí délka týdenní pracovní doby 20 hodin týdně.

 

 • nově je právo na dovolenou též pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ a to za stejných podmínek jako je tomu u pracovního poměru (4násobek týdenní pracovní doby a současně trvání pracovněprávního vztahu v roce nepřetržitě po dobu alespoň 28 kal. dní)
 • u DPP a DPČ jednotná fiktivní týdenní pracovní doba v rozsahu 20 hodin týdně (např. při odpracování pouze 79 hodin v kal. roce právo na dovolenou nevzniká, shodně při krátkodobé DPP)
 • podmínky se sledují zvlášť ke každé dohodě
 • Podmínky:
  • odpracování alespoň 12násobku stanovené nebo kratší TPD (do této doby se počítají i překážky, které se považují za výkon práce – např. dovolená atd.) - 240 hodin u dohod
  • překážky lze započítat maximálně do výše 20násobku TPD – 400 hodin u dohod
 • i u dohod bude možnost proplacení nevyčerpané dovolené při skončení
 • Výpočet dovolené probíhá každý měsíc dle aktuálně zjištěných rozhodných skutečností, tedy pokud je zadán např. dopředu zkrácený úvazek, bude již s tímto při výpočtu dovolené počítáno.
 • Doba, která nebude zpracována (zúčtována), např. při výpočtu období 1/2024-3/2024 není zpracováno (zúčtováno) období od 4/2024 do 12/2024, bude doba pro tato období sledována jako doba odpracovaná, tedy shodný postup jako při výpočtu dovolené u ostatních PPV.
 • Co se týká odpracované doby, bude tato u dohod zjišťována u zúčtovaných období, kdy došlo k vynucení hodin za pomoci odměny (815, 821…), ze složky 8950, pokud nebyly vynuceny hodiny, bude se doba počítat za pomoci kalendáře a úvazku, jaká skutečně byla vykázána, popř. je plánována (u období, která nejsou zúčtována).
 • Dovolená bude ukládána na shodné bilanční složky

  9020 – Dovolená loňská - bilance

  9030 – Dovolená letošní – bilance

  9040 – Dovolená vybraná – bilance

  9070 – Dovolená zbývá – bilance

  9060 – Dovolená proplacená – bilance

 • Pro čerpání dovolené a proplacení dovolené, popř. vratku přečerpané dovolené, budou využity mzdové složky

  801 – Dohody – náhrada mzdy – čerpání dovolené

  802 – Dohody – náhrada za nevyčerpanou dovolenou

  803 – Dohody – vráceno za neoprávněné čerpání dovolené

Mzdové složky budou od 1.1.2024 dostupné pro DPČ i DPP. Mzdové složky je nutné naadministrovat a rovněž je nezbytné nastavení příslušné kontace.

 

 • Celkový počet odpracovaných hodin v kal. roce
             TPD zaměstnance (20 hodin)                           = počet celých odpracovaných TPD

Počet celých odpracovaných TPD se zaokrouhluje na celé číslo dolů.

 

 • Vzorec pro výpočet nároku dovolené u dohod (DPČ, DPP) od 1.1.2024

počet celých odpracovaných TPD/52 * 20 * výměra dovolené (počet týdnů) 

Výsledný počet hodin dovolené se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.

SESTAVY

PAMPRA05 Potvrzení o zdanitelných příjmech-srážková daň – vzor č. 11 je dostupný při volbě generování sestavy za období roku 2024.

 

PAMPRA04 Potvrzení o zdanitelných příjmech – prozatím MF neuveřejnilo aktualizovaný tiskopis. Dostupný je nový formát (neúplný vzor č. 32), který je dostupný jako nový formát sestavy pro rok 2024. Nadále bude dostupný i vzor tiskopisu č. 31 a to až do období března 2024. Jakmile MFČR uveřejní úplný tiskopis pro rok 2024 – vzor č. 32, bude tento aktualizován.

 

PAMSHSD0 Vyúčtování daně z příjmů – byla aktualizována příloha č. 1 s počtem zaměstnanců – jedná se o vzor č. 23

 

PAMSRA05 Výpočet daně z příjmů fyzických osob – pro RZD za rok 2023 je dostupný vzor tiskopisu č. 28

 

PAMPRA53 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob – aktualizovaný tiskopis pro prohlášení na rok 2024

 

PAMZTP02 ZTP - oznámení pro ÚP – k dispozici je vzor tiskopisu platný od 1.1.2024

 

PAMUNP02  Výkaz o úplných nákladech práce – aktualizace výkazu pro sběr dat za rok 2023

 

PAMROZ01  Čtvrtletní výkaz o práci – výkaz pro rok 2024 – do března 2024 bude dostupný i formát pro rok 2023

 

PAMRMZ21  Výkaz o zam. a o složkách mezd ve zdr. org-E(MZ)2-01 (pouze pro A) – aktualizace výkazu pro sběr dat za rok 2023

 

PAMRMZ41  Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovních E(MZ) 4-01 (pouze pro A) – aktualizace výkazu pro sběr dat za rok 2023

 

 

Úprava tiskopisů pro FÚ v souladu s pokyny ohledně zrušení plátcových pokladen – tiskopisy zobrazují údaje o organizaci a DIČ organizace/plátcovy pokladny v souladu se sdělením FS – viz. informace v části týkající se změn v zákoně o daních z příjmů.

 

 

GORDIC, 17.1.2024