Termínované vklady a rozpočtová skladba

Termínované vklady Rozpočtová skladba

Zdeněk Tišl, Ing.

13. 1. 2019

Mezi roky 2010 - 2015 se účtovalo o rozpočtové skladbě i na účtech 068 a 244.  

Účty termínovaných vkladů (244 a 068) byly od 1. 1. 2010 součástí zdrojů dat pro algoritmus výkazu FIN 2-12M (s vydáním vyhlášky č. 449/2009 Sb.)

Účty termínovaných vkladů byly z algoritmu výkazu FIN 2-12M odstraněny vydáním vyhlášky č. 347/2015 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 5/2014 Sb. s účinností od roku 2016. Již třetím rokem (2016,2017 a 2018) nejsou termínové vklady účtovány s rozpočtovou skladbou.

Aktuálně tedy Příloha č. 6 k vyhlášce obsahuje následující výčet účtů, které vstupují do FIN 2-12M

5. Údaje o skutečnosti uváděné v tomto finančním výkazu se získávají z analytického členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s platnou rozpočtovou skladbou k syntetickým účtům:
  231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků,
  236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků, 

  261 - Pokladna,
  281 - Krátkodobé úvěry,
  451 - Dlouhodobé úvěry.

Ve vyhlášce č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě pak v Příloze – části B. u podseskupení položek 413 je uvedeno toto znění: 

Peněžním fondem se rozumí nástroj pro shromažďování, ukládání a vydávání peněžních prostředků umožňující placení nebo výběry na požádání, jemuž právní předpis nebo jeho vlastník stanovil režim spočívající zejména v tom, z jakých zdrojů se naplňuje a na financování čeho se používá. Je jím bankovní účet s výjimkou účtu s vkladní knížkou (§ 2662 až 2675 občanského zákoníku), jestliže splňuje tuto podmínku, popřípadě spojený s jiným takovým účtem nebo pokladnou (vyúčtovávanými na něj), nebo jejich skupina či soustava. Může jím být i pokladna používaná v režimu oddělených pokladen (k tomu v náplních položek 4138 a 5348). Rovněž jím může být i místo na takovém bankovním účtu nebo v takové pokladně, případně spojené s jinými takovými účty nebo místy na nich nebo pokladnami nebo místy v nich, jakož i jejich skupiny či soustavy. Není jím účet s vkladní knížkou (§ 2676 až 2679 občanského zákoníku) ani vklad, a to jednorázový vklad včetně vkladu potvrzeného vkladním listem (§ 2680 a 2681) ani žádný jiný vklad, a to ani v případě, že smlouva o něm je nazvána smlouvou o termínovaném vkladu nebo smlouvou o účtu termínovaného vkladu, ani jiný nástroj neumožňující placení nebo výběry na požádání. Převody peněžních prostředků do těchto nástrojů patří na položky 8118, 8128, 8218 a 8228 a převody z nich na položky 8117, 8127, 8217 a 8227.

Zde je vysvětleno, že se pro účely založení smlouvy o termínovaném vkladu a jeho zrušení použijí položky tř. 8. a to vždy jen na straně výdaje z běžného účtu (231,236) a příjmu v případě vrácení termínovaného vkladu zpět.