Stanovisko k úpravám pořizovací ceny a transferů u odpisovaného dlouhodobého majetku

Účetnictví Majetek

Zdeněk Tišl, Ing.

6. 9. 2019

Přípustné korekce pořizovací ceny:

 

Citace z Českého účetního standardu č. 710, bod 4.4. Od okamžiku uvedení dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku do užívání účetní jednotka neúčtuje o změně výše ocenění tohoto majetku, nestanoví-li zákon, vyhláška nebo Český účetní standard jinak.

 

Komentář Gordic: Z tohoto důvodu neumožňujeme na majetkové kartě provést snížení ceny po zahájení odpisování majetku. Česká legislativa připouští v zásadě tyto změny ocenění majetku – Technické zhodnocení, Ocenění reálnou hodnotou, Úplné nebo částečné vyřazení majetku, Vyjmutí či vložení prvku do souboru, Vyjmutí či vložení komponenty v souvislosti s komponentními odpisy. Všechny tyto jevy jsme schopni podchytit standardními nástroji modulu MAJ, aniž by bylo potřeba užít pohybů Zvýšení či Snížení ceny v souvislosti s cenou pořizovací.

 

Citace z Českého účetního standardu č. 710, bod 4.5.  Dochází-li k vyřazení věci nebo její části, která byla součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku, aniž by tím došlo k ukončení užívání tohoto majetku, použije účetní jednotka obdobně ustanovení bodu 6.4.

 

Komentář Gordic: Pro částečné vyřazení majetku slouží pohyb Rozdělení majetku (RozM), čímž vznikne nová karta, jejíž veškeré ceny včetně oprávek či opravných položek jsou poměrově odvozeny od karty původní. Tato nově vzniklá karta se následně standardním způsobem vyřadí.

 

Citace z Českého účetního standardu č. 710, bod 4.6. V případě ocenění dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku uvedeného do užívání, kdy součástí ocenění k okamžiku jeho uvedení do užívání byly též skutečnosti účtované na dohadných účtech, a nejedná se o opravu chyby, účetní jednotka neupravuje ocenění tohoto majetku o rozdíly vzniklé po okamžiku uvedení tohoto majetku do užívání z důvodu pominutí skutečností odůvodňujících účtování na těchto dohadných účtech.

Komentář Gordic: Pokud účetní jednotka nemá v okamžiku zařazení majetku úplné informace o výši jeho ocenění, např. z důvodu, že doposud nedorazila příslušná faktura, potom má povinnost částku faktury zjistit jiným způsobem, popř. její částku odhadnout. V případě, že se po zařazení majetku do užívání tento odhad liší od skutečnosti, potom se tento rozdíl účtuje přímo do nákladů (účty 551 resp. 549). Vše probíhá mimo majetkové účty a tedy i mimo kartu majetku, o této skutečnosti se ovšem lze na kartě zmínit např. formou doplňkové informace.    

 

Závěr: Jediný účetní jev mající vliv na pořizovací cenu majetku, který není v modulu MAJ postižen (a z definice ani postižen být nemůže), je oprava účetních chyb. V podstatě každý takový případ je jedinečný a vyžaduje různou míru úprav historie karty. Z tohoto důvodu jej provádíme individuálně.

 

Přípustné korekce transferů:

 

Citace z Českého účetního standardu č. 708, bod 4.8. V případě, že dojde k odvodu dotace, například pro porušení smluvních podmínek, podíl přijatého investičního transferu na pořizovací ceně majetku v případech uvedených v bodech 8.3. a 8.4. se neupravuje.

 

Citace z Českého účetního standardu č. 709, bod 4.2.6 Pokud dochází k vypořádání investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 – Transferypo uvedení příslušného dlouhodobého nehmotného nebo dlouhodobého hmotného majetku do stavu způsobilého k užívání, účtuje účetní jednotka k okamžiku tohoto vypořádání ve výši případného nepřesného odhadu výše přijatého investičního transferu na příslušnou stranu účtu 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 – Výnosy z transferů. Výše transferového podílu k příslušnému dlouhodobému majetku se v tomto případě nemění. Nevypořádává-li účetní jednotka nepřesný odhad, ale provádí opravu chyby, způsobem uvedeným ve větě první neúčtuje a upraví příslušným způsobem výši transferového podílu k příslušnému dlouhodobému majetku.

 

Závěr: Z výše uvedeného je patrné, že opět pouze oprava chyby je důvod k úpravám majetkové karty a změně časového rozlišení transferu, a toto řešíme individuálně. Odvod dotace z důvodu porušení smluvních podmínek, popř. zjištění skutečné výše dotace až po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání, nemají vliv na časového rozlišení transferu a na majetkovou kartu vstupují pouze např. formou doplňkové informace.