Výroční zpráva u příspěvkových organizací

Účetní výkazy

Zdeněk Tišl, Ing.

11. 9. 2018

Pro posouzení otázky, zda příspěvkové organizace musí odevzdávat výroční zprávu, jsou důležitá tato
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví:
První, které určuje, že příspěvkové organizace patří mezi vybrané účetní jednotky:
§ 1 odst. 3 „Vybranými účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle
rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů
soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.“

Dále ustanovení, které definuje subjekty veřejného zájmu. Důležité je, že příspěvkové organizace
mezi nimi nejsou. Dle § 1a se totiž za subjekt veřejného zájmu považuje účetní jednotka se sídlem
v České republice, která je:
a) uvedena v § 19a odst. 1, (obchodní společnost, která je emitentem cenných papírů)
b) bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle
zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,
c) pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,
d) penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní
spoření, nebo
e) zdravotní pojišťovnou.

Platí totiž skutečnost, že výroční zprávu musí předkládat účetní jednotky s povinností účetní závěrky
ověřené auditorem. Viz:
§ 21 Výroční zpráva
„(1) Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny
vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich
výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení…

A vybrané účetní jednotky, které nejsou subjekty veřejného zájmu, nemusejí uvěřovat účetní závěrku
auditorem. Viz:
§ 20 Ověřování účetní závěrky auditorem
(1) Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní
jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým
tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále
a) velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty
veřejného zájmu,…

Z výše uvedených citací ze zákona o účetnictví tedy vyplývá, že příspěvkové organizace nejsou
povinny sestavovat výroční zprávu.