Změny v zaokrouhlování v oblasti DPH po novele zákona o DPH z 1.4.2019

DPH

Zdeněk Tišl, Ing.

25. 9. 2019

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty č. 80/2019 Sb. došlo i k úpravám v zaokrouhlování, konkrétně se jedná např. o zapovězení možnosti zaokrouhlit výši daně na celé koruny. Upozorňujeme, že toto je jediná významná změna, která byla v souvislosti s novelou zákona o DPH v oblasti zaokrouhlování učiněna. Není tedy zakázané zaokrouhlovat celkovou částku k úhradě. Dále máme k dispozici stanovisko Ministerstva financí ČR, že takto vzniklý zaokrouhlovací rozdíl není nutné zpětně rozpouštět na základ a daň. Tento postup je platný bez ohledu na způsobu úhrady, tj. pro hotovostní i bezhotovostní platby.

Komunikace s MF:

Na ministerstvo byl odeslán tento dotaz:
 

Je předmětem DPH zaokrouhlování celkové částky faktury v případě vystavení faktury v celých Kč, bez ohledu na způsob úhrady  (hotovostní nebo bezhotovostní)?
 
 
Např.
 1. varianta
 Vystavená faktura

 

 Základ             daň              Celkem              Částka k úhradě               Zaokrouhlení
 121,-               25,41           146,41               146,-                                -0,41

 

 Matematické zaokrouhlení minus 0,41 Kč už dále nebude předmětem DPH
 
 2. varianta
 Vystavená faktura

Základ            daň               Celkem              Částka k úhradě               Zaokrouhlení
 121,-              25,41            146,41               146,-                               -0,41

 

 Matematické zaokrouhlení minus 0,41 Kč  dále bude předmětem DPH a snížím základ 0,34 Kč a daň o 0,07 Kč
 
 3. varianta
 Vystavená faktura

Základ          daň                Celkem               Částka k úhradě               Zaokrouhlení
 121,-            25,41             146,41                147,-                                 + 0,59

 

 Nematematické zaokrouhlení směrem nahoru  o 0,59 Kč dále bude předmětem DPH a zvýším základ 0,49 Kč a daň o 0,10 
 Nejschůdnější nám přijde první varianta. Důvodem je snaha o odstranění případného dvojího zaokrouhlování výše daně a zároveň i celkové úplaty. Dalším cílem je zjednodušit stanovení základu daně při úplatě v celých korunách.

 Výňatky z odpovědi Ministerstva financí

Předem naší odpovědi je  důležité zdůraznit, že zákon č. 80/2019 Sb.,  tzn.  zákon,  kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, s účinností od 1. 4. 2019,  nepřináší  v  oblasti  daně  z  přidané  hodnoty  v  souvislosti  se zaokrouhlováním  žádné  zásadní  změny.  V  ustanovení  §36   odst. 5   zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se nově do základu daně nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. Tomu odpovídá i úprava textu v ustanovení §37  písm. b) bodu1.  zákona  o DPH. Před novelou se do základu daně nezahrnoval pouze rozdíl ze zaokrouhlení vypočtené částky daně za  zdanitelné plnění. Důvodem této legislativní úpravy bylo zjednodušit stanovení základu daně při úplatě v hotovosti  i  tím, že fakticky došlo k odstranění dvojího zaokrouhlování výše daně a zároveň i celkové úplaty. Z ustanovení § 37 zákona o DPH se pro nadbytečnost také vypustil text ohledně zaokrouhlování vypočtené daně na celé koruny, neboť v bezhotovostním styku lze matematicky zaokrouhlovat na dvě desetinná místa v souladu s ustanovením § 13zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ČNB“), kde je uvedeno, že peněžní jednotkou v České republice je koruna česká, která se dělí na sto haléřů, tedy na setiny.

Souhlasíme tedy  plně s použitím  Vámi  uvedené  varianty  první,  to  znamená  se zaokrouhlením celkové částky k úhradě, přičemž rozdíl vzniklý tímto matematickým zaokrouhlením se již nezahrnuje do základu daně a není tudíž    předmětem DPH. Ačkoliv textace zákona o DPH toto stanoví výslovně pouze u hotovostních plateb, je nutné  v rámci  zachování  principu  stejného  přístupu  akceptovat  tento  postup  i  u bezhotovostních plateb (bude explicitně napraveno novelizací zákona).