Informace o předložených návrzích vyhlášek týkající se rozpočtové skladby

Rozpočtová skladba

Zdeněk Tišl, Ing.

15. 11. 2019

Jako každoročně je předložen návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě. Bude to již devatenáctá novela a měla by být účinná od 1. ledna 2020. Měla by to být poslední novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., pro dobu od 1. ledna 2021 by měla být vydána podle nového zmocnění v zákoně o rozpočtových pravidel, bude-li schválena jeho novela projednávaná nyní (říjen 2019) Poslaneckou sněmovnou, celá nová vyhláška o rozpočtové skladbě.

Navržená novela patří mezi menší, navrhuje se však zřídit osm nových položek, z toho jednu i s novým podseskupením, a jeden nový paragraf. Zároveň se navrhuje pět položek zrušit, z toho jednu s celým podseskupením. Ve skutečnosti ale změny nejsou tak velké. Tři z osmi nových položek vznikají proto, že se do daňových příjmů přesouvají tři položky z nedaňových, tyto tři položky se v nedaňových příjmech zrušují, z toho jedna s celým podseskupením, v kterém byla sama. Zrušují se dvě položky pro dva zrušované místní poplatky. Číslo jedné z nich se využije pro nově zavedený místní poplatek, takže vlastně ani o novou položku nejde. Jen čtyři položky jsou tak zcela nové: dvě pro nové daně a dvě, z toho jedna s novým podseskupením, vznikají kvůli rozdělení vnitroměstských transferů na neinvestiční a investiční.

 

V souvislosti s návrhem novely vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě je předložen návrh vyhlášky 5/2014 o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti. Kde hlavní změna se týká přílohy č.6 (FIN 2-12 M), a to vložení dvou nových položky 4251 – Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy a 6363 Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje a v té souvislosti byl také upraven název dvou stávajících položek 4137 a 5347.

Jedná se o úpravy příloh ryze technického charakteru a nemají dopad na věcnou stránku právního předpisu.

 

Zdroj: MFČR