Změna zákona 250/2000 Sb.

Rozpočet

Zdeněk Tišl, Ing.

9. 12. 2020

Dne 28. listopadu 2020 vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 484 novela rozpočtových pravidel se dnem nabytí účinnosti 1. ledna 2022 (výjimky v Čl. XI zákona vyjmenované dne 1. ledna 2021).  Tato novela obsahuje změny nejen v zákoně 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ale například i v zákoně 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků.

Zaměříme se na změny v zákoně 250/2000 Sb., týkající se územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací.  Nejpodstatnější je úprava ve lhůtách zveřejňování dokumentů týkají se rozpočtu, jako je Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet, Rozpočtové opatření, či Závěrečný účet.

Hlavním účelem úpravy je, aby zmíněné dokumenty byly přístupné po celou dobu od zveřejnění návrhu dokumentu, nejen do jeho schválení příslušným orgánem, ale až do zveřejnění nového schváleného dokumentu.

Původní požadavek na zveřejnění návrhu dokumentů byl pouze do doby schválení nového dokumentu. Ale od termínu schválení, až do doby zveřejnění nového dokumentu, může vzniknout časová prodleva až 30 dnů, kdy není zveřejněn žádný dokument. Tuto časovou prodlevu odstraňuje novela zákona 250/2000 Sb. posunutím termínu zveřejnění až do doby zveřejnění nového dokumentu.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu zůstává zveřejněn až do doby zveřejnění nového střednědobého výhledu.

Schválený rozpočet zůstává zveřejněn až do doby zveřejnění rozpočtu na následující rozpočtový rok, alespoň však do konce rozpočtového roku, na který byl schválen

Rozpočtové opatření je zveřejněno po celou dobu zveřejnění rozpočtu, který je rozpočtovým opatřením změněn.

Schválený závěrečný účet zůstává zveřejněn až do doby zveřejnění závěrečného účtu za následující rozpočtový rok.

Novelou zákona byla upřesněna také lhůta týkající se zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria. Rozpočtové pravidla se zveřejňují nejpozději do 31. prosince rozpočtového roku předcházejícího rozpočtovému roku, na který jsou schválena.  A zůstávají zveřejněna celou dobu až do zveřejnění rozpočtu na rozpočtový rok, na který jsou schválena.

 

Autor: Ing. Jana Vídenská Minářová