Stručný přehled nejdůležitějších změn novely vyhlášky o rozpočtové skladbě

Rozpočtová skladba

Zdeněk Tišl, Ing.

8. 1. 2021

Dne 23.12.2020 byla pod číslem 577/2020 Sb. vydána novela rozpočtové skladby (dostupná na níže uvedeném odkaze). Jedná se již o dvacátou novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě a dle důvodové zprávy k této novele by měla být poslední, byť bylo ze strany MF v minulosti avizováno chystané kompletní přepracování této vyhlášky.

Přinášíme stručný přehled změn týkajících se novely:

Úvodní změnou této vyhlášky je doplnění přílohy v části B – druhové třídění rozpočtové skladby v úvodním ustanovení o novou definici pojmu refundace pod písmenem t). , která zní „refundací rozumí platba považovaná u jejího příjemce za záporný výdaj (u organizační složky státu přijatá na výdajový účet), kterou se nahrazuje předchozí výdaj tohoto příjemce (výdajová kompenzace) uskutečněný k úhradě hodnot vynaložených ve prospěch plátce; je jí zejména refundace mzdy nebo platu, kterou je platba za práci zaměstnance, který je v pracovněprávním nebo služebním vztahu k příjem refundace, ale po nějakou dobu pracoval pro plátce refundace, který touto refundací nahrazuje příjemci refundace mzdu či plat za tuto dobu, které zaměstnanci příjemce refundace vyplatil

 

Nejzásadnější změnou novely je přesun soudních poplatků a poplatků za využívání zdroje přírodní minerální vody z třídy 2 (tj. nedaňových příjmů) do třídy 1 (tj. daňových příjmů). Tato změna si vynutila zrušení položek 2151 a 2341 a zavedení nových položek 1362 a 1358. Tento přesun položek se dotkne jen menší části uživatelů, protože tyto poplatky nepatří mezi příjmy obcí ani ostatní územních jednotek jako jsou kraje či dobrovolné svazky obcí.

Další výraznou změnou je snad přehlednější uspořádání příjmů z pojistného na sociální zabezpečení. Dříve obsahovalo podseskupení položek dvě číselná označení 161 a 162. To se nyní mění a je vhodnější je rozdělit na podseskupení 161 s (původním) názvem Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – pro skutečné pojistné a příspěvky. A podseskupení 162 s názvem Příjmy související s pojistným na sociálním zabezpečení – pro další související příjmy jako jsou sankční platby a další nevyjasněné, neidentifikované a nezařazené příjmy. Tato změna si vyžádala přesun příspěvků z původní položky 1621, která se ruší, na položku 1618 – Příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od osob samostatně výdělečně činných.

Dále se ruší značné množství položek pro převody do Národního fondu, a to jak investiční, tak i neinvestiční. Tyto zmíněné výdaje se vyskytují jen velmi ojediněle, proto není potřeba široká škála položek jako doposud a stačí jen jedna zavedená položka 6711 pro investiční převody Národnímu fondu a dvě položky 5711 a 5719 pro neinvestiční převody Národnímu fondu.

Ruší se i podseskupení 163 - Pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Položky tohoto podseskupení byly zřízeny pro zdravotní pojišťovny. Příjmy zdravotních pojišťoven se ale neřídí vyhláškou o rozpočtové skladbě, proto nebylo podseskupení využíváno a novelou vyhlášky tak bylo zrušeno.

Velké množství změn je také u názvů položek a jejich náplní. Většinou v důsledku změn právních předpisů anebo se jedná o zpřesnění významu kvůli lepšímu zatřídění na příslušné položky. Mezi ty důležitější patří odstranění pojmu „doplatky“, který je v některých případech nahrazen pojmem „případné dobíhající příjmy zrušené“ u položek 1119, 1129, 1219, 1349, a to z toho důvodu, že tento pojem je u daňových příjmů nevypovídající, či spíše matoucí. Proto se nahrazuje přesnějším výrazem. Pojem doplatek se většinou používá pro opoždění plnění v tom případě, pokud není provedená celá platba a musí se ještě část doplatit. Rozpočtová skladba pojem „doplatek“ používala nevhodně pro placení již zrušené daně nebo poplatku. Upřesnění a doplnění se týká také položek finančního vypořádání. Z názvů nebo z náplní položek se ruší slova „minulých let“, protože finančním vypořádáním se mohou vypořádávat i transfery týkající se běžného období, i když je to méně časté. Další aktualizace náplně se týká položky i položky 1340 -Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou nejvíce využívají hlavně obce jako příjem z místních poplatků.

 

Zdroj:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=577/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy