Stanovisko k novele č. 484/2020 Sb. zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Rozpočet

Zdeněk Tišl, Ing.

16. 2. 2021

Novelou č. 484/2020 Sb. byl mmj. upraven § 34 odst. (4) zákona o rozpočtových pravidlech, který nově zní:

(4) Před vydáním peněžních prostředků státního rozpočtu rezervuje organizační složka státu příslušná k platbě předpokládanou výši těchto prostředků ve svém rozpočtu, a to v rozsahu třídění daného rozpočtovou skladbou. Takto stanovenou výši rezervovaných peněžních prostředků může organizační složka státu měnit nebo může rezervaci zrušit.

Pro úplnost ještě uvádíme původní znění § 34 odst. (4)

(4) Dříve než organizační složce státu vznikne právní důvod pro výdej peněžních prostředků státního rozpočtu, rezervuje organizační složka státu příslušná k platbě předpokládanou výši těchto prostředků ve svém rozpočtu, a to v rozsahu třídění daného rozpočtovou skladbou. Takto stanovenou výši rezervace může organizační složka státu měnit, nebo může rezervaci zrušit. Předběžná řídící kontrola podle zvláštního právního předpisu musí být provedena před provedením rezervace. Nebyla-li úhrada výdeje provedena do konce rozpočtového roku, musí být rezervace potvrzena nejpozději do konce ledna následujícího rozpočtového roku, a to vždy před provedením platby.

 

Toto ustanovení vejde v účinnost 1. ledna 2022. Dle důvodové zprávy k této novele „organizační složka státu musí rezervovat prostředky státního rozpočtu před jejich výdejem, nikoliv před vznikem právního závazku. Smyslem rezervace je, aby prostředky byly k dispozici ve chvíli, kdy je nutné je vydat.“

Smyslem této novely tedy je, aby se okamžik rezervace peněžních prostředků ve státní pokladně posunul od okamžiku před vznikem právního důvodu (obvykle podpis smlouvy) k okamžiku před výdejem peněžních prostředků.

Vzhledem k tomu, že stávající řešení rezervace prostředků ve Státní pokladně v modulu SML umožňuje provést tuto rezervaci po vzniku právního důvodu, potom toto řešení je plně v souladu s novelizovaným zněním zákona o rozpočtových pravidlech a systém GINIS tak nebude v souvislosti s touto novelou upravován.