Vliv daňových odpisů na účetní zatřídění majetku

Odpisy Majetek

Zdeněk Tišl, Ing.

15. 3. 2021

Dle novelizovaného zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů se hmotným majetkem pro účely tohoto zákona mmj. rozumí:

„samostatné hmotné movité věci, popřípadě soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok“ (viz § 26, odst. (2), písm. a))

 

Toto ustanovení nijak nekoliduje s obdobným ustanovením z vyhlášky č. 410/2009 Sb., které též definuje samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí. Konkrétně:

„Položka „A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí“ obsahuje samostatné hmotné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 40000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.“ (viz § 14, odst. (4))

 

Definice samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí z hlediska zákona o daních z příjmů (tedy stanovení hranice 80 000 Kč) se přesně v souladu s tímto zákonem použije pouze pro účely tohoto zákona a zatřídění majetku z hlediska daňových odpisů.

Pro účely účetního zatřídění daného majetku je nutné vycházet z předpisů, které definují samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí z hlediska účetnictví, což je pro vybrané účetní jednotky vyhláška č. 410/2009 Sb. Jelikož definice v této vyhlášce zůstala nezměněna a 40 000 Kč je i nadále určující hranice pro účetní zatřídění majetku mezi samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, potom účetní jednotka nesmí tuto hranice svévolně posunout na 80 000 Kč, aby byla v souladu s ustanovením ze zákona o daních z příjmů, takováto manipulace je nepřípustná.

 

Zvýšení cenové hranice ze 40 000 Kč  na 80 000 Kč pro účely daňových odpisů tak nemá a ani nesmí mít vliv na účetní zatřídění dlouhodobého hmotného majetku.