Statutární město Brno racionalizuje práci úředníků prostřednictvím digitalizace agend

3 min čtení

20. 7. 2022

Jihomoravská metropole spouští do rutinního provozu webovou aplikaci GINIS pro správu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Na úřady jsou neustále kladeny nové povinnosti a jejich výkon probíhá v čím dál složitějším legislativním prostředí. Nové povinnosti s sebou přináší vyšší nároky na kapacity a je prakticky neřešitelné splnit je bez dobře fungujícího informačního systému. Statutární město Brno včetně 29 městských částí využívá ekonomický systém GINIS již řadu let. Snaha racionalizovat práci na úřadu a pomoci občanům při řešení jejich potřeb je dlouhodobým společným zájmem vedení úřadu i společnosti Gordic s prokazatelnými výsledky. V posledních několika letech se jednalo zejména o:

• Systém pro podporu automatizovaného zpracování přestupků pro odbor dopravně správních činností

• Automatizovanou podporu pro hromadné zpracování agendy příspěvků na hromadnou dopravu

• Elektronickou finanční kontrolu

• Nasazení informačního systémuo přestupcích na vybrané městské části 

• Provoz agendy Rozklikávací rozpočet MMB a MČ v cloudu

• Řešení agendy odpadů pro OŽP v rámci systému GINIS EKO

• Nasazení agendové GINIS SSL Standard na vybrané odbory

• Agendu pro automatizovanou správu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na podporu činností oddělení správy poplatku za komunální odpad

• Řešení řady integračních a bezpečnostních projektů se systémem GINIS EKO

V letošním roce přistoupil brněnský magistrát ve spolupráci s firmou Gordic k racionalizaci agendy „Výběr poplatku za odpady  od právnických osob“. Město schválilo  příslušnou vyhlášku a nyní implementuje  pro výkon agendy softwarový nástroj, jenž  vznikl nad platformou GINIS jako webová  kompozitní aplikace. Nové řešení by mělo  zajistit maximální možnou elektronizaci  procesů a zefektivnit práci. To pomůže zaměstnancům úřadu i firmám trávit méně času administrativními činnostmi spojenými s touto platební povinností. To vše v souladu se zákony o odpadech a místních  poplatcích a příslušnými ustanoveními daňového řádu.

Nová webová aplikace slouží pro výběr poplatku za obecní systém odpadového hospodářství od vlastníků nemovitostí (přibližně  2300 právnických osob v Brně s cca 17 000  nemovitostmi) podléhajících zpoplatnění. Aplikace zabezpečuje celý proces výběru  poplatků z vlastnictví nemovitých věcí od  samostatného ohlášení platební povinnosti, až po případné vymáhání poplatku. Jejím  prostřednictvím spolu mohou poplatníci  i zaměstnanci úřadu efektivně komunikovat a také spravovat údaje o všech vlastnících nemovitostí (právnických osobách), kterých se tato poplatková povinnost týká. Aplikace také eliminuje rizika týkající se ochrany  osobních údajů fyzických osob.

Modul Evidence poplatků za obecní systém odpadového hospodářství systému GINIS je program sloužící především  k evidenci a správě poplatků vlastníků  nemovitostí podléhajících zpoplatnění  z titulu vlastnictví nemovitostí dle  zákona  č. 565/1990 Sb., o místních  poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve  znění pozdějších předpisů. Na základě  přiřazených sazeb, slev a osvobození   k jednotlivým případům je možné vypočítat,  jaká je celková poplatková povinnost  vlastníka nemovitosti v daném období   a zaevidovat příslušné předpisy.

Modul je postaven nad evidencí poplatníků  v modulu Daně, dávky, poplatky a pohledávky (DDP). Evidence vlastníků nemovitostí je  seznam případů, které jsou v DDP evidovány  jako pohledávky. Modul obsahuje údaje o jednotlivých vlastnících nemovitostí i o samotných nemovitostech včetně evidence trvalého pobytu v dané nemovitosti. Jako vstupní informace pro systém správy poplatku za obecní systém odpadového hospodářství slouží napojení na externí systémy ISZR, Katastr nemovitostí, modul ESU a formuláře vyplněné přes modul RAP vlastníky nemovitostí.

Díky integraci se spisovou službou (SSL)  je ke každému založenému případu v DDP založen spis poplatníka. Zároveň modul umožňuje evidenci veškerých dokumentů týkajících se poplatníka a vyzývání poplatníků. Modul je rovněž úzce propojen  s Portálem občana (RAP), prostřednictvím  kterého mohou vlastníci nemovitostí plnit ohlašovací povinnost, zaplatit, nahlížet a spravovat své poplatky.

Klíčové vlastnosti řešení

•  Online náhled na data týkající se poplatníků

•  Správa a evidence poplatníků

•  Výpočet a správa poplatků právnických osob

Výhody a přínosy

•  Snadná a nepřetržitě dostupná cesta k přehledu o stavu poplatků a pohledávek 

•  Intuitivní ovládání 

•  Menší pracovní zatížení úředníků, úspora času 

•  Efektivní komunikace mezi úřadem a poplatníkem