Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů – II.

4 min

Ludmila Matějková, Ing.

8. 9. 2021

Dne 3. 2. 2021 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce č. 17 zákon č. 35/2021 Sb., o sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon“) s datem účinnosti od 1. 1. 2022. O této skutečnosti jsme vás na metodickém portále informovali již dříve v rámci článku zveřejněného dne 18. 2. 2021 (viz níže uvedený odkaz). A protože se nám pomalu, ale jistě blíží doba, kdy se mnohých z vás bude Sbírka právních předpisů týkat, rozhodli jsme se v rámci tohoto článku nastínit, jak bude probíhat celý proces zveřejňování právních předpisů. Doporučujeme však přečtení i zmiňovaného článku, neboť v něm byly vysvětlovány jednotlivé paragrafy zákona.

Ministerstvo vnitra ČR ve svém materiálu zveřejnilo grafiku systému sbírky, na kterém si systém vysvětlíme. Pro zjednodušení a srozumitelnost článku budeme celý systém vysvětlovat na základním stupni územně samosprávného celku, a sice na obci.

 

 

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání usneslo vydat v souladu se zákonem právní předpis obce, řekněme např. obecně závaznou vyhlášku. Poté, co tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „OZV“) podepíše starosta a místostarosta, vloží ji vkladatel do systému sbírky. Aby tak vkladatel mohl učinit, musí vstoupit na webovou stránku portálu veřejné správy (portál občana) a vyplnit interaktivní formulář metadaty (viz § 2 odst. 3 zákona). Vzor vyplněného formuláře znázorňuje následující obrázek. V rámci odesílání dojde ke konverzi formuláře do požadovaného xml formátu.

 

Vkladatel má na výběr ze dvou způsobů odesílání formuláře, pomocí portálu veřejné správy nebo pomocí spisové služby. Po vložení OZV dojde k systémovému přidělení příslušnému dozorovému orgánu. Za tímto účelem bylo k 1. 8. 2020 odborem veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra ČR zřízeno nové oddělení Sbírky právních předpisů. Toto oddělení mj. provádí kontrolu metadat právních aktů v souladu s jejich textem a provádí analýzy právního a skutkového stavu, včetně zhodnocení nezbytnosti změny právní úpravy v oblasti územních samosprávných celků, zejména upravené zákonem o obcích, zákonem o krajích, zákonem o hlavním městě Praze, případně dalšími souvisejícími zákony a tvorba souvisejících návrhů právních předpisů. Tento dozorový orgán vyhodnotí právní předpis a metadata. Opravy případných nesprávností v údajích (metadatech), které budou obce vyplňovat při vkládání právních předpisů, budou řešeny až následně v součinnosti se správcem Sbírky právních předpisů (Ministerstvem vnitra). Obsahové nedostatky zveřejňovaných právních předpisů, zejména případné nezákonnosti, budou s obcemi řešeny standardním způsobem v rámci dozoru nad jejich vydáváním, který provádí Ministerstvo vnitra (obecně závazné vyhlášky) a příslušné krajské úřady (nařízení).  Po vyhodnocení OZV odešle dozorový orgán informační datovou zprávu o výsledku dozoru vkladateli. OZV nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, případně zvoleným dnem vyhlášení. O vyhlášení OZV informuje obec na své úřední desce (fyzicky a elektronicky na elektronické úřední desce), a to po dobu alespoň patnácti dnů.

Zavedením tohoto systému odpadá obcím povinnost vést evidenci vydaných právních předpisů, tato evidence bude totiž zajišťována v rámci Sbírky právních předpisů. Zjednodušení by mělo být rovněž v dozoru, protože účinností zákona odpadá povinnost obcí své právní předpisy zasílat bez zbytečného odkladu příslušným dozorovým orgánům a dalším orgánům veřejné správy. Co naopak je důležité mít na paměti, je tříleté přechodné období, kdy by měli dotčené subjekty vložit do Sbírky právních předpisů ty právní předpisy, které byly platné před účinností zákona. Pokud tak neučiní, uplynutím této tříleté lhůty, tedy k 1. 1. 2025, nevložené právní předpisy pozbydou platnosti.

Na závěr ještě dodáváme, že Ministerstvo vnitra ČR přislíbilo, že od září tohoto roku bude spuštěna možnost si vyzkoušet vkládání právních předpisů „nanečisto“, budou spuštěna školení po celé ČR a rovněž bude zřízena Help-linka, která bude v provozu od září 2021 až do konce roku 2024.

 

Odkazy a zdroje: