2. Pravidla pro vyplňování výkazů účetní závěrky

Účetní výkazy

8 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

2. 9. 2022

Předchozí článek zde postupně představil všechny části účetní závěrky včetně podmínek jejich vykazování. V tomto pokračování se věnujeme samostatnému výkazu Příloha a jeho jednotlivým částem. Výkaz Příloha je natolik členitý, že si zaslouží samostatný příspěvek.

Příloha a její části:

Část A.1 - Informace podle § 7 odst. 3 zákona o účetnictví – příloha vysvětluje případné skutečnosti, které by vedly k porušení předpokladu nepřetržitého pokračování účetní jednotky.

Část A.2 – Informace podle § 7 odst. 4 zákona o účetnictví – zdůvodňují se změny týkající se způsobu oceňování nebo uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty. Předpokládá se stálost metod mezi obdobími, kdy k jejímu porušení může docházet pouze z důvodů zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky nebo zpřesnění věrného zobrazení nebo z důvodů změny předmětu podnikání. Případné porušení stálosti metod mezi obdobími musí být popsáno v příloze účetní závěrky.

Část A.3 - Informace podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví – příloha informuje o použitých účetních metodách případně o odchylkách od účetních metod, které by vedly ke zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky. Uvádí se také jejich vliv na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

Část A.4 - Informace podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví o stavu v knize podrozvahových účtů – uvádí hodnoty podrozvahových účtů, vykázaných podle zůstatku zjištěných na jednotlivých účtech třídy 9.

Část A.5 - Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona o účetnictví – v této části je informace o zápisu do veřejného rejstříku, což se týká pouze některých příspěvkových organizací.

Část A.6 - Informace podle § 19 odst. 6 zákona o účetnictví – jsou tu popsány důsledky významných události, které se udály v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. Nepromítají se tedy do výkazů účetní závěrky, ale mají výrazný ekonomický vliv na účetní jednotku.

Část B.1 - Informace podle § 66 odst. 6 vyhlášky k zákonu o účetnictví – do části patří informace o převodu vlastnictví k nemovitým věcem, kdy je podán návrh zápis do katastru nemovitostí, který k datu účetní závěrky nenabyl právní moci. Účetní záznam podmíněnosti nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech. Důvodem je, že může nastat skutečnost nepovolení zápisu a neuskutečnění převodu vlastnického práva. Z uvedené poznámky by mělo být patrné, zda se jedná o prodej-pozbytí nebo nákup-nabytí nemovité věci.

Část B.2 - Informace podle § 66 odst. 8 vyhlášky k zákonu o účetnictví – tato část je určena výhradně pro příspěvkové organizace a zdůvodnění, proč nebylo možné fond investic nebo fond reprodukce majetku pokrýt finančními prostředky.

Část B.3 - Informace podle § 68 odst. 3 vyhlášky k zákonu o účetnictví – část je stanovena pro uvedení pouze významných informací vztahující se k vzájemnému zúčtování pohledávek a závazků. 

Část C. - Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účetní jednotky (SÚ 401) a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (SÚ 403)“ - Do části C.1 a C.2 se napočítávají vymezené analytiky účtu 403 popř. účtu 401 a podávají informace o zvýšení a snížení stavu transferu na pořízení dlouhodobého majetku. Je důležité dbát na dodržení správných analytik příslušných účtů, aby se potřebná informace zachytila na správném řádku.

Část D.1 – Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO a TEXT) – účetní jednotka uvádí soupis předmětů kulturní hodnoty oceněných dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví – to znamená majetek oceněný ve výši 1 Kč.

Část D.2 – Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) – pokud účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m2 lesních pozemků s lesním porostem oceněných částkou 57 Kč/m2, uvede tuto výměnu lesa v m2.

Část D.3 – Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57Kč/m2 (ČÍSLO) – tato část obsahuje hodnotu ocenění k Kč, která se získá součinem výměry uvedenou v části D.2 a částky 57 Kč za m2. D.3 = D.2 * 57 Kč.

Část D.4 – Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) – pokud účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m2 lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem než částkou 57 Kč/m2, uvede tuto výměnu lesa v m2.

Část D.5 – Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) – obsahuje celkovou ocenění v Kč výměry lesa uvedené v části D.4.

Část D.6 – Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) – uvádí se průměrná výše ocenění v Kč/m2 výměry lesních pozemků uvedených v části D.4. Aritmetický průměr se vypočte jako poměr hodnot v částech D.5 a D.4. Hodnota v části D.6 = D.5/D.4.

Část D.7 – Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO a TEXT) – obsahuje bližší informace k položkám D.4 až D.6, tzn. k lesním pozemkům oceněných jiným způsobem. Účetní jednotka informuje o způsobu stanovení výše ocenění a důvodu provedení tohoto ocenění.

Část E.1 – Doplňující informace k položkám rozvahy (POLOŽKA, TEXT a ČÁSTKA) – obsahuje zejména vysvětlující a doplňující informace, které nejsou popsány v ostatních částech přílohy a vztahují se k jednotlivým položkám rozvahy a ostatní skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 7.  zákona o účetnictví. Účetní jednotka si pro tyto potřeby stanoví hladinu významnosti vnitřním předpisem.

Část E.2 – Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (POLOŽKA, TEXT a ČÁSTKA) - obsahuje zejména vysvětlující a doplňující informace, které nejsou popsány v ostatních částech přílohy a vztahují se k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztráty a ostatní skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 7.  zákona o účetnictví. Účetní jednotka si pro tyto potřeby stanoví hladinu významnosti vnitřním předpisem.

Část E.3 - Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (POLOŽKA, TEXT a ČÁSTKA) – uvádí se doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám zmíněného výkazu. Tuto část vyplňují ty účetní jednotky, které mají povinnost odevzdávat přehled o peněžních tocích.

Část E.4 - Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (POLOŽKA, TEXT a ČÁSTKA) - uvádí se doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám zmíněného výkazu. Tuto část vyplňují ty účetní jednotky, které mají povinnost odevzdávat přehled o změnách vlastního kapitálu.

Část F. - Doplňující informace k fondům – obsahuje informace o tvorbě a čerpání fondů účetní jednotky. Pro naplnění jednotlivých řádků pro tvorbu a čerpání, je nutné dodržovat závazné analytiky syntetických účtů týkající se fondů účetní jednoty dle typu účetní jednotky. Tato část obsahuje další dílčí části, které se věnují konkrétním fondům, přičemž povinnost vyplnění se vztahuje na ty účetní jednotky, kterým jiný právní předpis stanoví povinnost či možnost příslušný fond tvořit a používat.

  • část přílohy F.A. Fond kulturních a sociálních potřebSÚ 412 Fond kulturních a sociální potřeb – vyplňují OSS, PO zřízené ÚSC, PO zřízené OSS, F
  • část přílohy F.B. Rezervní fond – SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů – vyplňují OSS
  • část přílohy F.C. Rezervní fond 413 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů – vyplňují PO zřízené OSS
  • část přílohy F.D. Rezervní fond 413 Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření a SÚ 414 Rezervní fond z ostatních titulů – vyplňují PO zřízené ÚSC
  • část přílohy F.E. Fond reprodukce majetku 416 Fond reprodukce majetku – vyplňují PO zřízené OSS
  • část přílohy F.F. Fond investic 416 Fond investic – vyplňují PO zřízené ÚSC
  • část přílohy F.G. Ostatní fondy 419 Ostatní fondy – vyplňují ÚSC, F

Část G. - Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby (SÚ 021)“ výkazu rozvahy – jedná se o tabulku s dílčím členěním položky. Správné zařazení se provádí pomocí analytického členění účtu.      Obdobně jako výkaz rozvaha má tabulka v této části přílohy sloupce BRUTTO, KOREKCE, NETTO v běžném období a stav minulého období. Souhrnná částka uvedená v jednotlivých sloupcích tabulky odpovídá částkám uvedených ve výkazu rozvaha u položky A.II.3. Stavby.

Část H. - Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky (SÚ 031)“ výkazu rozvahy – jedná se o tabulku zobrazující stav a dílčí rozdělení uvedené položky. Správné zařazení se provádí pomocí analytického členění účtu. Obdobně jako výkaz rozvaha má tabulka v této části přílohy sloupce BRUTTO, KOREKCE, NETTO v běžném období a stav minulého období. Souhrnná částka uvedená v jednotlivých sloupcích tabulky odpovídá částkám uvedených ve výkazu rozvaha u položky A.II.1. Pozemky.

Část I. - Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady k přecenění reálnou hodnotou (SÚ 564)“ výkazu zisku a ztráty – jedná se o rozdělení položky pomocí analytického členění na náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky k zákonu o účetnictví nebo ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou, např. u cenných papírů a podílů.

Část J. - Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy k přecenění reálnou hodnotou (SÚ 664)“ výkazu zisku a ztráty – jedná se o rozdělení položky pomocí analytik na výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky k zákonu o účetnictví nebo ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou, např. u cenných papírů a podílů.