Prodej zboží na dálku a místo plnění 2.

DPH

6 min

Ludmila Matějková, Ing.

20. 9. 2022

V rámci novelizace zákona č. 235/20044 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění (dále jen „ZDPH“) došlo od 1. 10. 2021 k několika změnám, mj. u zasílání zboží. Zasílání zboží nahradil pojem prodej zboží na dálku, který jsme si vysvětlili v předešlém článku (viz odkaz). V rámci problematiky prodeje zboží na dálku je nutné ovšem vysvětlit rovněž místo plnění, kterému se budeme věnovat v tomto článku. Místo plnění při prodeji zboží na dálku upravuje ZDPH v § 8: 

1. Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. 

 

2. Místem plnění při prodeji zboží na dálku je místo, kde se zboží nachází v době, kdy jeho odeslání nebo přeprava začíná, pokud 

a) osoba povinná k dani, která zboží prodává, má sídlo 

1. v členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo 

2. mimo území Evropské unie a provozovnu pouze v jednom členském státě, 

b) zboží je odesláno nebo přepraveno do členského státu odlišného od členského státu, ve kterém má osoba, která zboží prodává, sídlo nebo provozovnu, a 

c) celková hodnota příslušných plnění bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce částku 10000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017 (dále jen „ekvivalent v jiné měně“); celkovou hodnotou příslušných plnění se pro účely určení místa plnění rozumí hodnota 

1. zboží prodaného na dálku, pokud jsou splněny podmínky podle písmen a) a b), a 

2. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby poskytnutých osobě nepovinné k dani, pokud jsou splněny podmínky podle § 10i odst. 3. 

 

3. Místem plnění při prodeji zboží na dálku, kterým celková hodnota příslušných plnění bez daně překročila částku 10000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně, je místo plnění podle odstavce 1. 

 

4. Osoba, která prodává zboží na dálku podle odstavce 2, se může rozhodnout, že místo plnění se určí podle odstavce 1. V takovém případě je povinna tak postupovat alespoň do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla. 

 

5. Rozhodnutí podle odstavce 4 se považuje rovněž za rozhodnutí o určení místa plnění podle § 10i odst. 5.

 

V odstavci 1 je základní pravidlo, podle kterého je místo plnění v tom členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy. Podle tohoto odstavce se postupuje v případě, že prodávající se tak rozhodne (viz odst. 4), nebo přesáhne hranici dle odstavce 2. V podstatě jedinou změnou oproti původnímu znění (zasílání zboží) je to, že prodávající se již nemusí v této zemi registrovat, ale může nově také využít zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini-one-stop-shop (viz § 110a a následující ZDPH). K režimu jednoho správního místa se vrátíme v rámci samostatného článku.  

 

Odstavec 2 obsahuje specifické pravidlo, podle kterého je místo plnění v členském státě zahájení jeho odeslání nebo přepravy, a to za splnění následujících podmínek: 

 • je pro osoby prodávající zboží na dálku, které jsou usazeny (mají sídlo nebo provozovnu) pouze v jednom členském státě 

 • hodnota jimi poskytovaných příslušných plnění nepřesáhne stanovenou roční prahovou hodnotu, a to v daném, ani předcházejícím kalendářním roce 

 • hodnota je stanovená v úrovni bez daně  

 • platí společně pro přeshraničně poskytované digitální služby a prodeje zboží na dálku do všech ostatních členských států (musí se sčítat => prodej zboží na dálku + TBE služby, tj. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k daní v EU) 

 • prahová hodnota činí 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou pro den 5. prosince 2017 =>  256 530 Kč 

 

Odstavec 3 říká, že se místo plnění mění u prodeje zboží na dálku, u kterého byla prahová hodnota překročena. Asi nejlépe se vysvětlí znění tohoto odstavce na příkladu: 

 

Plátce se sídlem v ČR (nemá provozovnu v jiném členském státě), prodává své zboží (nejde o nový dopravní prostředek ani o dodání zboží s instalací nebo montáží) prostřednictvím svého e-shopu fyzickým osobám - nepodnikatelům do Německa a na Slovensko. Zboží odesílá prostřednictvím přepravní společnosti ze svého skladu v ČR. Celkový objem dodávek za předešlý kalendářní rok činil 9000 EUR a v letošním roce zaslal v prvním pololetí zboží na Slovensko za 4000 EUR a v druhém pololetí do Německa za 7000 EUR (hodnoty jsou uvedeny bez daně.

Kontrola splnění podmínek: 

 • jedná se o prodej zboží na dálku => ANO 

 • přepravu zajišťuje dodavatel nebo třetí osoba 

 • zboží je odesláno/přepraveno z čl. státu odlišného od čl. státu ukončení odeslání/přepravy 

 • zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v čl. státě ukončení odeslání/přepravy není předmětem daně 

 • nejedná se o prodej zboží s instalací ani o nový dopravní prostředek 

 • Místo plnění: 

 • sídlo/provozovna v jednom členském státě 

 • hodnota je stanovena bez daně 

 • prodejce neposkytuje přeshraničně digitální služby (musely by se přičíst k částkám za prodej zboží na dálku) 

 • prahová hodnota 10000 EUR a místo plnění: 

  • prahová hodnota loňského roku je 9000 EUR - > prahová hodnota je menší než 10000 EUR => místo plnění (dále jako “MP”) je v tuzemsku 

  • prahová hodnota aktuálního roku je 11000 EUR (4000 EUR + 7000 EUR) -> překročena prahová hodnota => MP je v místě ukončení odeslání/přepravy, tedy v Německu.  

   • Plátce musí odvést daň v Německu, tedy se tam zaregistrovat a odvést daň dle německé legislativy.  

   • Druhou možností je registrovat se k režimu EU a zdaňovat dodávky tímto režimem (bude vysvětleno v rámci samostatného článku). 

 

Odstavec 4 dává možnost volby při stanovení místa plnění, tedy zda osoba prodávající zboží na dálku bude postupovat podle základního pravidla (místo plnění je v tom členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy) nebo specifického pravidla (místo plnění v členském státě zahájení jeho odeslání nebo přepravy). Takže pokud se rozhodne osoba prodávající zboží na dálku pro využívání základního pravidla (i když jsou splněné podmínky pro použití specifického pravidla), může, ale musí se svou volbou řídit minimálně dva následující kalendářní roky (tedy do konce druhého kalendářního roku následujícího po kal. roce, v němž se tak rozhodl). 

 

Odstavec 5 říká, že volba režimu podle předchozího odstavce se musí aplikovat jak na prodej zboží na dálku, tak na poskytování přeshraničních digitálních služeb (TBE služby, tj. telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k daní v EU).  

 

Zdroje: 

[1] Sbírka zákonů - Zákon č. 355/2021 Sb. 

[2] Důvodová zpráva (příloha materiál)