Časové rozlišení 2.

Účetnictví

5 min

Jana Vídeňská Minářová, Ing.

20. 3. 2023

V předchozím článku byla popsána metoda časového rozlišení a zmíněny účty časového rozlišení. Nyní se budeme věnovat jednotlivým typům těchto účtů podrobněji a popíšeme význam jejich použití.

381 Náklady příštích období – tento účet se používá v případě, kdy v běžném účetním období vzniká výdaj peněžních prostředků, ale nákladově se týkají (alespoň částečně) až následujících období. U budoucích nákladů známe částku, účel i období kterého se týkají. Nejvíce případů s časovým rozlišením se vyskytuje na přelomu roku.

Obsahová náplň tohoto pohledávkového účtu 381 je uvedena v § 22 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka na tomto účtu eviduje pohledávku vůči příjemci peněžních prostředků, jemuž zaplatila předem za dodání služby nebo ostatního plnění, které bude poskytnuto teprve v budoucnu. Výdaj vzniká dříve než náklad.

Jedná se o obdobu poskytnutých záloh s tím rozdílem, že u záloh neznáme přesnou částku budoucího protiplnění, ale u nákladů příštích období tuto částku známe.

Klasickým příkladem tohoto typu časového rozlišení jsou platby nájemného předem nebo časové rozlišení pojistného, různé služby a ostatní plnění placené předem, rozpouštění akontace či mimořádné splátky při uzavření leasingové smlouvy.

Příklad: Účetní jednotka si pronajala nemovitost a zaplatila nájemné na tři roky dopředu. Při podpisu smlouvy na konci roku 2021 zaplatila celé nájemné ve výši 360 000 Kč. Ke konci roku 2021 účetní jednotka vykáže pohledávku na účtu 381- Náklady příštích období. A v následujících obdobích dochází u SÚ 381 k rozpouštění do nákladů, a to nejpozději k rozvahovému dni daného období v odpovídající částce ročního nájmu tj. 120 000 Kč po celou dobu trvání nájemného.

Příklad: účetní jednotka si pořídila zahradní traktor prostřednictvím leasingové smlouvy. Počet splátek je 36 měsíců ve výši 10 000 Kč. Na začátku byla zaplacena akontace ve výši 180 000 Kč. Úhradu mimořádné splátky - akontace ve výši 180 000 kč vykáže účetní jednotka jako pohledávku na účtu 381- Náklady příštích období, která bude ponižována o poměrnou část (180 000 / 36 měsíců = 5 000 Kč) v následujících obdobích současně s úhradou řádné leasingové splátky po dobu 36 měsíců, tj. po celou dobu trvání leasingové smlouvy.

383 Výdaje příštích období – tento účet se používá v případě, kdy v běžném období vzniká náklad, ale výdaj peněžních prostředků vztahující se k tomuto nákladu nastane až v některém z následujících obdobích. Stejně jako u všech případů časového rozlišení je známá výše závazku, účel plnění i období zaplacení.

Obsahová náplň účtu 383 je uvedena v § 32 odst. 8 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka na tomto účtu eviduje závazek vůči jiné účetní jednotce, která poskytla plnění, za které jí bude zaplaceno v některém z následujících období. Náklad vzniká dříve než výdaj.

Typickým příkladem jsou platby nájemného placené zpětně nebo ostatní nevyfakturované dodávky kdy známe přesnou částku plnění.

Příklad: Účetní jednotka si pronajala nemovitost na dva roky 2021 a 2022, ale má smluvně ujednáno, že nájemné platí zpětně po ukončení nájmu.  Po dobu trvání nájmu, nejpozději k rozvahovému dni účtuje účetní jednotka o nákladech vztahující se k nájmu nemovitosti a souvztažně na účtu 383 vykazuje závazek vůči pronajímateli.  Po ukončení nájemní smlouvy provede úhradu závazku pronajímateli.  Zúčtování účtu 383 - Výdaje příštích období se provede na základě dokladu k předpisu závazku k úhradě nájemného.

384 Výnosy příštích období – tento účet se používá v případě, kdy v běžném účetním období nastane příjem peněžních prostředků, ale výnos alespoň částečný se týká až následujících účetních období.

Obsahová náplň účtu 384 je uvedena v § 32 odst. 8 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka na tomto účtu eviduje závazek vůči jiné účetní jednotce, která zaplatila za plnění, které ji bude teprve poskytnuto v některém z následujících obdobích. Příjem vzniká dříve než výnos.

Příkladem použití je příjem platby od nájemců předem, přijetí místních poplatků týkající se až příštího období.

Příklad: Poplatník předčasně zaplatil poplatek za komunální odpad týkající se roku 2023 už dne 28.12.2022. Naúčtuje se na účet 384 časového rozlišení za předpokladu, že přeplatek nebude vrácen zpět poplatníkovi, ale využije se na úhradu budoucího poplatku.

Příklad: Účetní jednotka pronajímá administrativní prostory na dva roky, od začátku roku 2022 do konce roku 2023. Nájemník na základě smluvního ujednání zaplatí celé nájemné ve výši 160 000 kč předem ke konci roku 2021. Účetní jednotka vykáže na konci roku 2021 předem přijaté nájemné jako závazek na účtu 384 – výnosy příštích období. V následujících letech 2022 a 2023 po dobu trvání nájmu bude aplikovat časové rozpouštění do výnosů v poměrné výši.

385 Příjmy příštích období – tento účet se používá v případě, kdy v běžném období vzniká výnos, ale příjem peněžních prostředků vztahující se k tomuto výnosu nastane až v některém z následujících období.

Obsahová náplň tohoto závazkového účtu 385 je uvedena v § 22 odst. 6 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka na tomto účtu eviduje pohledávku vůči jiné účetní jednotce, které poskytuje plnění, ta za plnění zaplatí až v některém z následujících období. Výnos vzniká dříve než příjem.

Příklad: Účetní jednotka pronajímá administrativní prostory na dva roky od začátku roku 2022 do konce roku 2023. Nájemník na základě smluvního ujednání zaplatí celé nájemné ve výši 160 000 kč zpětně na začátku roku 2024.  Po dobu trvání nájmu, nejpozději k rozvahovému dni účtuje účetní jednotka na výnosech vztahující se k pronájmu prostor a zároveň na účtu 385 - příjmy příštích období vykazuje pohledávku vůči nájemci.  Zúčtování účtu 385 se provede po ukončení smlouvy v následujícím období na základě dokladu k předpisu pohledávky a inkasu nájemného od nájemce.