Pořízení nového dopravního prostředku dle ZDPH

5 min

Ludmila Matějková, Ing.

26. 7. 2023

V minulosti jsme vás v rámci článku seznámili s rozdílem mezi dopravním prostředkem a novým dopravním prostředkem, přičemž jsme vysvětlili hlavní podmínky pro status nového dopravního prostředku a poukázali na chybný výklad některých částí ustanovení. Nyní na tento článek navážeme a vysvětlíme si daňový režim při pořízení nového dopravního prostředku.

V první řadě je třeba zdůraznit, že specifický režim zdanění nových dopravních prostředků se týká pouze při pořizování či dodání nového dopravního prostředku v rámci Evropské unie. Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie upravuje § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“). Co je novým dopravním prostředkem upravuje § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH. Pro přehlednost jsme ustanovení týkající se definice nového dopravního prostředku (dále také jako „NDP“) graficky znázornili v níže uvedené tabulce 1.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, číslo, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

Určení prvního dne uvedení do provozu nalezneme v § 19 odst. 2 ZDPH. Určení tohoto okamžiku je nutné pro zjištění, zda dopravní prostředek lze na základě podmínek uvedených v § 4 odst. 4 písm. b) ZDPH vyhodnotit jako nový či nikoliv. Pro přehlednost uvádíme znění ustanovení týkajícího se dne prvního uvedení do provozu u nových dopravních prostředků v tabulce 2.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

 

Pořízení nového dopravního prostředku je upraveno v § 19 odst. 3, 6 a 7 ZDPH. V podstatě existují varianty režimu pořízení nového dopravního prostředku podle toho, zda dodavatel je či není osoba registrovaná v jiném členském státě, a zda kupující je či není tuzemským plátcem.

Pokud je pořizovatelem tuzemský plátce a dodavatelem je osoba registrovaná v jiném členském státě (dále jako „OR-JČS“), vykáže pořizovatel pořízení nového dopravního prostředku na řádku 3 daňového přiznání – Pořízení zboží z jiného členského státu. Tuzemský plátce si může za určitých okolností uplatnit nárok na odpočet daně. Podmínky, za nichž si může uplatnit nárok na odpočet daně, jsou uvedeny v § 72 a § 73 ZDPH. Pokud podmínky splňuje, nárok na odpočet daně si může pořizovatel uplatnit na řádku 43 přiznání – Nárok na odpočet daně ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13. Dále musí pořizovatel vykázat pořízení nového dopravního prostředku v kontrolním hlášení a sice v oddíle A.2. Jelikož se jedná o tuzemského plátce, musí splnit povinnost podat daňové přiznání a kontrolní hlášení v řádném termínu, tedy do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. ZDPH dále umožňuje pořizovateli podat hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a zaplatit zálohu ve výši daně odpovídající ceně pořízeného vozidla. Správce daně na základě žádosti pořizovatele vydá potvrzení o přijetí zálohy. Této možnosti nejčastěji využívají čtvrtletní plátci, a to z důvodu, aby mohli vozidlo přihlásit do registru silničních vozidle dříve, než je termín pro podání daňového přiznání. Na co je důležité upozornit, tak že součástí podání hlášení o pořízení nového dopravního prostředku musí být kopie daňového dokladu. Z daňového dokladu musí být patrné, že se jedná o nový dopravní prostředek vč. uvedení údajů na základě kterých se tato informace dá ověřit, např. počet najetých kilometrů.

Pokud je pořizovatelem tuzemský plátce a dodavatelem je osoba neregistrovaná v jiném členském státě (dále jako „ON-JČS“), vykáže pořizovatel pořízení nového dopravního prostředku na řádku 9 daňového přiznání – Pořízení nového dopravního prostředku (§19 odst. 4 / § 19 odst. 6) ZDPH. Zde je však rozdíl v podání hlášení o pořízení nového dopravního prostředku, které pořizovatel musí podat včetně doložení kopie daňového dokladu, jak bylo popsáno výše. Pořizovatel si opět může za předpokladu splnění zákonných podmínek uplatnit odpočet daně na ř. 43 přiznání. Zároveň vykáže toto přijaté zdanitelné plnění v oddíle A.2. kontrolního hlášení. Termín pro podání daňového přiznání a kontrolního hlášení je v řádném termínu (do 25 dnů po skončení zdaňovacího období).

Pořízení nového dopravního prostředku tuzemským plátcem je shrnuto na níže uvedeném obrázku 1.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky

 

Pokud je pořizovatelem osoba, která není plátcem, vzniká pořizovateli povinnost přiznat daň u pořízení nového dopravního prostředku dle § 108 odst. 4 písm. f) ZDPH, přičemž nezáleží na tom, zda je osobou povinnou nebo nepovinnou k dani. V případě, že se ovšem jedná o osobu povinnou k dani (viz § 5 ZDPH), může se pořizovatel stát pořízením nového dopravního prostředku identifikovanou osobou dle § 6g ZDPH. Neplátce podává do 10 dnů od pořízení nového dopravního prostředku daňové přiznání, v němž pořízení vykáže na řádku 64 – Vlastní daň, dále předloží hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu. Lhůtu pro předložení přiznání, hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a daňového dokladu nelze prodloužit. Daň je neplátce povinen zaplatit do 25 dnů, kdy mu byla daň vyměřena (viz § 139 a § 140 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění), tedy ve většině případů dochází k vyměření daně současně s podaným daňovým přiznáním. Identifikovaná osoba podává přiznání, v kterém vykáže pořízení na řádku 9, dále předloží hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu v řádné lhůtě, tedy do 25 dnů po skončení zdaňovacího období a v tomto termínu je daň rovněž splatná. Kontrolní hlášení nepodává ani neplátce, ani identifikovaná osoba.

Pořízení nového dopravního prostředku neplátcem, případně identifikovanou osobou, je uvedeno na obrázku 2.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, design

Popis byl vytvořen automaticky

Zdroje: