Nové příspěvky na metodickém portále

Metodické novinky a články

Metodické novinky

Účetní věta ÚSC z pohledu rozpočtové skladby

Finanční hospodaření ÚSC se podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu. Tento zákon je prováděcím předpisem k vyhlášce č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen „vyhláška“). Zmocnění k vydání vyhlášky pak najdeme v paragrafu 2, odst. 3 zákona: „V rozpočtu územního samosprávného celku a v rozpočtu svazku obcí se uplatňuje jednotné třídění příjmů, výdajů a financujících položek rozpočtu (dále jen „rozpočtová skladba“). Rozpočtová skladba určuje hlediska, podle kterých se tyto příjmy, výdaje a financující položky třídí, a stanoví jednotky třídění u těchto hl

číst dále

Všechny články